Kallelse och dokument till Bullmarks VSF Årsstämma

Kallelse till årsstämma för

Bullmarks Väg och Samfällighetsförening

Datum: Torsdagen den 17/3 2016

Tid: kl. 19.00

Plats: Kapellet i Bullmark

 

DAGORDNING enligt stadgar

§ 1 Val av ordförande för stämman

§ 2 Val av sekreterare för stämman

§ 3 Val av två justeringsmän

§ 4 Styrelsens och revisorernas berättelser

§ 5 Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

   6.1 Styrelsens förslag att avlasta kassörsuppdraget genom att flytta bokföringen till PWC

§ 7 Ersättning till styrelse och revisorerna

§ 8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd (avgift)

§ 9 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

§ 10 Val av revisorer och suppleanter

§ 11 Fråga om val av valberedning

§ 12 Övriga frågor (endast en diskussionspunkt, inga viktiga beslut fattas under denna punkt)

§ 13 Mötet avslutas

 

Välkommen…

Dokument för granskning innan årsstämman:

Bullmarks VSF – Resultatrapport 2015

Bullmarks VSF – Balansrapport 2015

Bullmarks VSF – Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2015

Bullmarks VSF – Styrelsens förslag att avlasta kassörsuppdraget

Bullmarks VSF – Budget verksamhetsåret 2016

Bullmarks VSF – Styrelsens förslag på avgift 2016