Bullmarks väg- och samfällighetsförenings årsstämma

Kallelse och dokument till Bullmarks väg- och samfällighetsförenings årsstämma:

Kallelse:

Kallelse till årsstämma för

Bullmarks Väg och Samfällighetsförening

Datum: Måndagen den 27/3 2017

Tid: kl. 18.30

Plats: Kapellet i Bullmark

 

DAGORDNING enligt stadgar

§ 1 Val av ordförande för stämman

§ 2 Val av sekreterare för stämman

§ 3 Val av två justeringsmän

§ 4 Styrelsens och revisorernas berättelser

§ 5 Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

§ 7 Ersättning till styrelse och revisorerna

§ 8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd (avgift)

§ 9 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

§ 10 Val av revisorer och suppleanter

§ 11 Fråga om val av valberedning

§ 12 Övriga frågor (endast en diskussionspunkt, inga viktiga beslut fattas under denna punkt)

§ 13 Mötet avslutas

 

Dokument:

Bullmarks VSF Förvaltningsberättelse 2016

Bullmarks VSF Resultatrapport 2016

Bullmarks VSF Balansrapport 2016

Bullmarks VSF Revisionsberättelse 2016

Bullmarks VSF Styrelsens förslag på avgift 2017

Bullmarks VSF Budget verksamhetsåret 2017