Byainfo nr 20

Bygderådet Umeå

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.
Ordförande i intilliggande byar – Gravmarksområdet, Furunäsområdet, Gunnismarksområdet – för vidare spridning till respektive bybor.

Nu har ni möjlighet att lämna era synpunkter och förslag som ska utveckla Landsbygden – där ni själva lever och bor.
– Informationsträff Bullmark, lokal: Ungdomsgården/Kyrkan den 28 augusti kl. 19.00.  (se inbjudan)
Ortsbor! Välkomna till Umeå kommuns information om landsbygdsutveckling. Informationen sker i samverkan med Bygderådet Umeå.
Informationsträffen startar kl. 19.00 med följande Program:
– Kommunen och Bygderådet informerar om kommunens landsbygdsutveckling.
– Fika och samtal runt fikaborden om ortens landsbygdsutveckling.
– Förslag, Synpunkter och Idéer om kommit fram i bordssamtalen samlas in.
– Sammanfattning.
– Minnesanteckningar sänds ut digitalt till deltagarna.

Välkomna!
Styrelsen


Umeå kommun och Bygderådet inbjuder till information på/i Bullmark, lokal: Ungdomsgården/kyrkan den 28 augusti kl. 19.00

Kvällens information
siktar på att informera om landsbygdsfrågor och möjligheterna att få Lokalt utvecklingsstöd till Umeå landsbygd.

Umeå kommun och Bygderådet tecknade 2018 en överenskommelse om att byar, föreningar och grupper på landsbygden ska kunna söka ekonomiskt stöd för olika lokala utvecklingsprojekt. Den avsatta summan från kommunen är 375000kr/år under perioden 2018-2020 med max. 35000kr för varje projekt. Ideellt grupparbete kan värderas upp till 200kr/timme. Denna ideella insats bör uppgå till minst det sökta stödbeloppet. Stödet kan gå till att täcka alla typer av kostnader.

Gör en byaplan om osäkerhet finns vad som ska prioriteras. Det ger ett bättre underlag till att sedan genomföra utvecklingsprojekt. En Byaplan kan omfatta en by men gärna flera byar tillsammans och tas fram i samverkan mellan alla intressen i området. Umeå översiktsplan och kommunens landsbygdsprogram kan vara vägledande. Kommunen bidrar med 3000kr till omkostnader för varje genomförd och redovisad byaplan.

Utvecklingsprojekt kan vara att förverkliga gemensamma nyttigheter eller sådana aktiviteter som stärker och/eller utvecklar byn/byarna. Exempel: Förstudier, aktiviteter, event, lokala småvägar, stigar, skyltning, bryggor, utomhustoaletter, vindskydd, grillstugor, utebelysning, parkeringsytor m.m.

Vissa aktiviteter kan även stödjas av fritids- och kulturnämnden med andra medel och ansökan går i så fall automatisk till rätt nämnd för hantering. När det gäller stöd som berör företagande så kan även medel på motsvarande sätt erhållas från Näringslivskontoret.
Stöd till enskilda näringsidkare kan vara begränsat av kommunallagen. Näringslivskontoret kan dock hänvisa sådana ansökningar till andra stödgivare.

Vid kvällens information så bjuder Umeå Kommun på fika!

Välkomna!
Umeå Kommun och Bygderådet Umeå i samverkan                               
Kontaktpersoner Bygderådet:
Birgitta Jonsson 070-610 24 44                    Alf Söderlund 070-630 06 51

Bygderådet i Umeå är en opolitisk förening för samverkan mellan byarna i Umeå kommuns landsbygd. Medlem är vanligtvis byaföreningar men kan även vara en person som valts lokalt att företräda byn.
Bygderådet ska verka för landsbygdens boende i Umeå genom att:
       *     skapa samverkan mellan byar och befolkningsgrupper,
       *     stärka närdemokrati, stödja bygemenskap och allmän service,
       *     vara en kontakt med och påverka beslutsfattare och offentliga företrädare,
       *     svara på remisser i samråd med berörda byar,
       *     stödja, sprida kunskap och information via nätet och möten.
Föreningen har inte, utan särskild överenskommelse från medlem, rätt att företräda en enskild by eller motsvarande.


Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 20

Byainfo nr 19

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omnejd.

Byainformation nr.19

Elbelysning motionsspåret.
Vi vill göra er uppmärksam på att elbelysningen på motionsspåret är trasigt. En felanmälan är insänd till kommunen. Vi ber er vara aktsamma och inte beröra ledningen i avvaktan på åtgärd. Se bilagda foton.


Informationsträff den 28 augusti, kl. 19,00.
Umeå kommun genomför informationsträffar om möjliga insatser/åtgärder på Umeå landsbygd. Notera redan nu datum. Vi sänder ut inbjudan inom kort.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 19

Byainfo nr 18

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omnejd

Byainformation nr. 18.        2019-08-06.

Bybor, välkommen till mötet i Bullmark den 28 augusti, kl. 19,00 Lokal; Ungdomsgården/kyrkan.
Umeå kommun och Bygderådet Umeå i samverkan informerar om Lokalt utvecklingsstöd Umeå landsbygd.
– Du får information om kommunens arbete med landsbygdsutveckling i din bygd
– Du får information om Bygderådet
– Du får tillsammans – i grupparbete med andra mötesdeltagare under kvällens i grupparbete  ta fram viktiga synpunkter och förslag, som du anser utvecklar bygden.
– Du får därmed möjligheten, att hjälpa till med att ta fram möjligheterna för bygdens utveckling.
Välkommen!

                   Information om vägarbetet som startat idag.
Trafikverket utför en del arbeten kring allén som sträcker sig genom Bullmark. Det kommer att ske komplettering och nyplanteras ca. 30 björkar.
Det kommer även att ske vissa dikningsarbeten för att av dränera vägen, så att regnvatten kan rinna av vägbanan.

                    Lokal Telefonlista
Den lokala telefonlistan finns fortfarande kvar och finns i digital form. Den läggs inte ut digitalt på hemsidan. Det är frivilligt att vara med.
Vi är medvetna om att du med ny teknik. snabbt kan ta fram uppgifter du behöver.
Enligt önskemål från många bybor, vill man att den lokala telefonlistan ska finnas kvar, för den fyller bland annat den uppgiften att man snabbt och enkelt ser vem är mina närmsta grannar, vem bor i byn.

Bilagt finns den lokala telefonlistan. Vi ber dig uppdatera era telefonnummer och via svarsmail meddela oss eventuella ändringar. Vi för in ändringarna i telefonlistan, och sänder ut telefonlistan digitalt till er.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 18

Byainfo nr 17

Projektföreningen Bullmark

Till
Hushållen i Bullmark, Tålsmark med omnejd.          

Byainformation nr 17.       2019-06-07.     

Information i brevlådorna

Längs Sävarådalen; Botsmark, Gravmark, Furunäs, Bullmark/Tålsmark – kommer under helgen att delas ut en information i brevlådorna. Informationen handlar om vikten av att stödja det lokala näringslivet. Som ni ser i utdelat material så är det byalag/eller motsvarande, som står bakom informationen.
Vi ber er ortsbor, att ta del av det utdelade materialet.

Informationsträffar

Umeå kommun i samverkan med Bygderådet i Umeå, har under vintern och våren genomfört nio områdesvisa informationsträffar. Informationsträffarna har blivit en framgång såväl för Umeå kommun som Bygderådet. För vårt område längs Sävarådalen blir informationsträffen den 28 augusti. Inbjudan kommer i mitten av augusti och vi ber ortsborna att besöka träffen, vilken kommer att ske här i Bullmark.

Nu är det sommar


Det här är den sista Byainformationen före semestern.

Ha en bra och trevlig sommar!
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 17

Vårfest

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland
Ordförande i Furunäs
Ordförande i Gravmark

Översänder bilagt inbjudan till Vårfest för alla åldrar

Välkomna!
Styrelsen

Med vänliga hälsningar
Maria Carlsson

Sävar-Holmöns församling
090-71 25 13
maria.carlsson@svenskakyrkan.sePublicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Vårfest

Byainfo nr 16

2019-05-03.
Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 16.        2019-05-03.

Majbrasan.
Vi tackar arbetsgruppen – Lena och Anders Burström, Birgit och Per-Erik Sjöström – för uppskattad och väl genomförd majbrasa. Vi tackar även ICA Nära Bullmark för sponsring.
Programmet; Eldkorgar, fika, tipsrunda och gissningstävling har visat sig vara ett bra koncept. Årets majbrasa lockade mer än 100 personer. Det är initiativ och engagemang av den här sorten som vi behöver för att bedriva vår byaverksamhet, och därmed öka sammanhållningen i vår bygd.

Lena med arbetsgrupp har meddelat, att de vill lämna över stafettpinnen vidare till andra personer i byn.
Vi vill därför redan nu efterfråga frivilliga som vill genomföra nästa majbrasa. Eldkorgar och konceptet är klart.
Hör av er redan nu, så underlättar ni för styrelsen.

Fasadflaggorna på plats.
Nu är fasadflaggorna på plats för att hälsa välkommen till Bullmark – Tålsmark med omland.
Vi ber er inom respektive familj att samtala om vikten att fasadflaggorna inte saboteras. Vår förhoppning är att Kennard Andersson som ansvarar för fasadflaggorna, slipper åtgärda nedslitna flaggor och flaggfästen. Tänk på att det även medför kostnader och även ideell arbetsinsats av  Kennard.
Fasadflaggorna är till för oss alla, låt den här sommaren bli ett gott exempel på att fasadflaggorna får sitta orörda på sin plats.

Hälsningar
Styrelsen

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 16.        2019-05-03.

Majbrasan.
Vi tackar arbetsgruppen – Lena och Anders Burström, Birgit och Per-Erik Sjöström – för uppskattad och väl genomförd majbrasa. Vi tackar även ICA Nära Bullmark för sponsring.
Programmet; Eldkorgar, fika, tipsrunda och gissningstävling har visat sig vara ett bra koncept. Årets majbrasa lockade mer än 100 personer. Det är initiativ och engagemang av den här sorten som vi behöver för att bedriva vår byaverksamhet, och därmed öka sammanhållningen i vår bygd.

Lena med arbetsgrupp har meddelat, att de vill lämna över stafettpinnen vidare till andra personer i byn.
Vi vill därför redan nu efterfråga frivilliga som vill genomföra nästa majbrasa. Eldkorgar och konceptet är klart.
Hör av er redan nu, så underlättar ni för styrelsen.

Fasadflaggorna på plats.
Nu är fasadflaggorna på plats för att hälsa välkommen till Bullmark – Tålsmark med omland.
Vi ber er inom respektive familj att samtala om vikten att fasadflaggorna inte saboteras. Vår förhoppning är att Kennard Andersson som ansvarar för fasadflaggorna, slipper åtgärda nedslitna flaggor och flaggfästen. Tänk på att det även medför kostnader och även ideell arbetsinsats av  Kennard.
Fasadflaggorna är till för oss alla, låt den här sommaren bli ett gott exempel på att fasadflaggorna får sitta orörda på sin plats.

Hälsningar
Styrelsen


Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 16.        2019-05-03.

Majbrasan.
Vi tackar arbetsgruppen – Lena och Anders Burström, Birgit och Per-Erik Sjöström – för uppskattad och väl genomförd majbrasa. Vi tackar även ICA Nära Bullmark för sponsring.
Programmet; Eldkorgar, fika, tipsrunda och gissningstävling har visat sig vara ett bra koncept. Årets majbrasa lockade mer än 100 personer. Det är initiativ och engagemang av den här sorten som vi behöver för att bedriva vår byaverksamhet, och därmed öka sammanhållningen i vår bygd.

Lena med arbetsgrupp har meddelat, att de vill lämna över stafettpinnen vidare till andra personer i byn.
Vi vill därför redan nu efterfråga frivilliga som vill genomföra nästa majbrasa. Eldkorgar och konceptet är klart.
Hör av er redan nu, så underlättar ni för styrelsen.

Fasadflaggorna på plats.
Nu är fasadflaggorna på plats för att hälsa välkommen till Bullmark – Tålsmark med omland.
Vi ber er inom respektive familj att samtala om vikten att fasadflaggorna inte saboteras. Vår förhoppning är att Kennard Andersson som ansvarar för fasadflaggorna, slipper åtgärda nedslitna flaggor och flaggfästen. Tänk på att det även medför kostnader och även ideell arbetsinsats av  Kennard.
Fasadflaggorna är till för oss alla, låt den här sommaren bli ett gott exempel på att fasadflaggorna får sitta orörda på sin plats.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 16

Byainfo nr 15

Valborgsfirande i Bullmark
Tisdag 30/4

Hälsa våren välkommen!

    –  Eldkorgar tänds kl. 19.00                      
     – Fika, Fiskdamm, Tipsrunda mm
Arr: Projektföreningen i samarbete med ICA Nära Bullmark.
Hälsningar / Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 15

Byainfo nr 14

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.
Kopia till Ordförande Gravmark och Furunäs

Byainformation nr 14       2019-04-12

Åtta lägenheter i Bullmark
Under våren – i mitten av maj – kommer 8 modullägenheter till Bullmark. Lägenheterna är på 43 kvadratmeter och uthyrningen riktas till alla.
Entreprenör är Olov Jonsson och Josefin Sjöberg med sin firma Alltek, som kommer att vara byggherre och även äga husen.
Fastighetsmodulerna kommer att ställas upp några månader vid Robertsforsvägen – på gamla majbraseplatsen.
Husen kommer att placeras på fastigheten 4:114 på godkänd detaljplan, d.v.s. området vid Bagarstugan.
Bygglovshandlingar inlämnade och grundläggningsarbetet påbörjas så snabbt våren tillåter.

Valborgsfirande
Välkommen till valborgsfirande (30/4) Eldkorgar tänds kl. 19.00.
Fika, Fiskdamm, Tipsrunda mm.
Plats: Tålsmarksvägen vid elljusspåret/boulebanan
Arr: Projektföreningen i samarbete med ICA Nära Bullmark
Affisch biläggs
Välkomna!

Vi vädjar, sänk trafikhastigheten genom byn, det är 30 respektive 40 km / tim. som gäller.
Det finns en anledning till varför det är skyltat 30 respektive 40 km genom byarna Bullmark och Tålsmark. Anledningen till 30 skyltningen kan vara äldreboende, skola, förskola, fritids, mm.
Genom båda byarna i övrigt är det skyltat 40 km vilket beror på att det är tätbebyggt område, med många olika trafikanter som färdas längs vägarna eller gatorna. Många är vuxna gående eller cyklande, med de flesta är barn i olika åldrar.
Nu måste det bli ett slut de höga hastigheterna. 90 % av de som färdas på våra vägar och gator är ortsbor. Vi vädjar till er sänk hastigheten!

Den andra gruppen vägtrafikanter som inte håller trafikhastigheten genom byn är yrkestrafiken. Vid allt för många tillfällen passerar tung godstrafik genom byn med på tok för hög hastighet. Vi kommer från styrelsens sida att tillskriva Åkeriföreningar och motsvarande, med en vädjan om att de ska sänka hastigheten genom Bullmark och Tålsmark.

Vi har också varit i kontakt med polismyndigheten i frågan om hur vi ska få ner trafikhastigheten. Företrädare för polisen har besökt området, och är väl uppdaterade i frågan. Skrivelsen biläggs.


Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 14

Byainfo nr 13

Projektföreningen Bullmark                     2019-04-10

Till
Boende i Bullmark . Tålsmark med omland
Kopia till Ordförande i Furunäs och Gravmark

Byainformation nr. 13.
Bilagt finns inbjudan för alla barn som går i Bullmark skola. Kom med och öva sång tillsammans tre gånger, inför vårfesten i kyrkan den 13 maj.

Välkomna!
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 13

Byainfo nr 12

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland
Ordförande i Furunäs – ber er sprida detta inom er bygd
Ordförande i Gravmark – ber er sprida detta inom er bygd

Byainformation nr. 12         2019-03-29

Bilagt finns inbjudan till föredrag om anhörigstöd. Torsdag den 4 april kl. 13,00. Samlingssalen Bullmark Kyrka.

Att hjälpa en närstående kan på många sätt vara givande och meningsfullt men också medföra svårigheter.
Kristina Sandgren anhörigkonsulent berättar om olika former av stöd som Umeå kommun erbjuder till anhöriga

Trevlig Helg!
Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 12