Inbjudan

Inbjudan till mingelkväll;
Lokal utveckling på Umeå landsbygd, klicka här

Publicerat i Inbjudan | Kommentarer inaktiverade för Inbjudan

Byainfo nr 1

Projektföreningen Bullmark                     2018-01-07.

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

God fortsättning på det nya året!
Översänder inbjudan/kallelse till årsmöte den 1 februari 2018.
Plats: Ungdomsgården/kapellet
Tid: 18,30.

Välkomna!
Styrelsen

Projektföreningen Bullmark
Org.nr. 802432-3068

Byainformation nr. 1.         2018-01-07.

Inbjudan till Årsmöte/Öppet byamöte, den 1 februari 2018 kl. 18.30.
Plats: Ungdomsgården/kapellet.

1. Öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
3. Val av två justerare för årsmötesprotokollet 
4. Godkännande av röstlängd/närvarolista.
5. Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordning.
7. Styrelsens årsredovisning vilket utgör årets utsända byainformationer nr: 1–17 samt byabrev 1–9, kassörens ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse.
8. Beslut om hur vinst och förlust ska disponeras.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10.Verksamhet 2018 samt budget se diskussionsfrågor, biläggs protokollet.
Verksamheten kommer att vara inriktad på det gemensamma genomförandet av byaplanen samt yttrande över kommunens översiktsplan, delen landsbygd. Någon formell handlingsplan fastställs inte vid årsmötet, eftersom det är bybornas ställningstagande i olika delfrågor som avgör. Varje delprojekt ska vara finansierad före start.
11. Fråga om arvoden till styrelse och revisorer.
Förslag till beslut: Inga arvoden utgår till styrelsen och revisorerna.
12. Avgifter.
Förslag till beslut: Inga avgifter tas ut av boende i byn. Alla boende i byn ingår och är välkomna till byns öppna styrelsemöten/byamöten.
13. Val av styrelse och revisorer.
Valberedningens förslag föredras vid mötet.
14. Val av valberedning.
15. Förslag till ordinarie öppna byasammanträden 2018.
Förslag till beslut: Öppna styrelse/byamöten ska genomföras, tidpunkt fastställs av styrelsen.
16. Övriga ärenden.
17. Avslutning.

Välkomna!
Styrelsen

 Omedelbart efter avslutat årsmöte diskuteras bl.a. följande frågor:

  • Ansökan av medel för lokal utveckling 2018–2020 Information.
  • Förslag: Ansvarig för: Fasadflaggorna/Kennard Andersson, Boulebanan/Jari Smedman, Beachvolleyplan/Markus och Cecilia Bodin, Vindskydd o rastplatser/Hans Karlsson, Hemsida/Tomas Lundgren, Hjärtstartare/Tord Wiklund. Delområden i gemensam Byaplan; Regler för byggande; Staffan Wiklund, Lokal serviceplan; Jörgen Andersson, Lokalt näringsliv; Johan Bergström, Öppen Bygemenskap; Birgitta Jonsson, Simon Westerberg.
  • Näringslivsträffar.
    I och med att byn nu utgör ett av kommunens utvecklingscentra ska vi bl.a. vid Näringslivsträffarna diskutera det fortsatta arbetet av genomförande av byaplanen med inriktning under de första åren att stödja det lokala näringslivet, d.v.s. handla på orten affär och köpa tjänster av den lokale hantverksentreprenören såsom Bygg, VVS, El, o.s.v. Starta upp en lokal besöksnäring samt komma igång med byggande.

Samtliga frågeställningar och förslag kommer att tillställas byborna för ställningstagande.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 1

Byainfo nr 17

Projektföreningen Bullmark.

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 17.               2017-12-15.

Vid förra veckans styrelsemöte diskuterades bl.a.

Majbrasa.
Sedan några år tillbaka så anordnar inte byn en majbrasa på valborgsmässoafton. Den främsta anledningen till detta är det tidigare årliga sparandet av ris och löv till majbrasan inneburit, att den blev stor, och svåreldad.
En återgång till den tidigare platsen är inte aktuell eftersom den ligger i skogsmark, samt att den brukar användas som upplagsplats för entreprenörer då det sker byggande av olika slag. Ett annat hinder för genomförande av majbrasa är svårigheten att få fram en person från byn, som är formellt ansvarig gentemot kommunen d.v.s. brandfaran.
Styrelsen föreslår
att vi har en insamling av ris veckorna före valborg och håller till på parkeringsplatsen nedanför motionsspåret. Ett sådant genomförande kräver att ev. kvarvarande brandrester efter brasan ska fraktas bort
att vi köper in ett antal eldkorgar och ställer ut dessa på parkeringsplatsen, och att eldandet i dessa får utgöra majbrasa.
Finns det intresse?
Finns det några som vill ingå i arbetsgruppen?
Lämna synpunkter med vändande mail!

Årsmöte den 1 februari 2018.
Projektföreningen Bullmark håller årsmöte torsdagen den 1 februari 2018. Handlingar sänds ut i början av januari.

Vad är Byabrev och vad är Byainformation.
Byabrev är den informationskanal som de fem byagrupperna: Botsmark, Gravmark, Furunäs, Bullmark och Gunnismark använder för information ut till ortsborna.
Informationen gäller det pågående arbetet med genomförandet av den gemensamma byaplanen. Det ideella arbetet är indelat i fyra delavsnitt. Det har sänts ut nio Byabrev under året, där varje byaområde svarar för utsändandet inom sitt område. Byabreven finns på byns hemsida www.bullmark.se
Byainformation är information till boende i Bullmark/Tålsmark med omland. Det har sänts ut 17 Byainformationer under året. Byainformationerna finns på hemsidan www.bullmark.se

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Önskar
Styrelsen

                           

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 17

Byainfo nr 16

Projektföreningen Bullmark.

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

För kännedom till: Furunäs och Gravmark

Byainformation nr. 16, 2017-12-01.

Hjärtstartarens placering i Bullmark.
På mångas begäran vill vi påminna er om var Hjärtstartaren är placerad. Se pil till det hus där hjärtstartaren är placerad. Den finns innanför dörren till tvättstugan.

Hälsningar
Styrelsen

Hjärtstartaren är placerad i TVÄTTSTUGAN som tillhör Bostadens hyreshus Tunnbrödsvägen 2–4.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 16

Byainfo nr 15

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omnejd.
Byainformation nr. 15.   2017.

Översänder nedanstående information.

Hälsningar
Styrelsen

Oktober 2017.

Information angående planeringsläget Bullmark skola.

Det finns en stor efterfrågan om information om planeringsläget för skolbygget i Bullmark.

För detaljplan för Bullmark 3:12 gäller att förslaget varit ute på granskning under tiden 15 augusti t.o.m.6 september.

Granskning är den andra delen i den formella dialogen som alltid ska ske vid upprättande av detaljplan. Den första delen som kallas samråd genomfördes ju under våren.

Handlingar som finns på hemsidan:
Följebrev Granskning, – kan läsas på nätet
Plankarta med bestämmelser och illustration, – kan läsas på nätet
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning, – kan läsas på nätet
Miljöteknisk undersökning, – kan läsas på nätet
Samrådsredogörelse kan lämnas på begäran. Detta beror på att regler för personuppgifter gör att vi inte kan lägga dem på nätet direkt.

En synpunkt som framkommit från Västerbottens museum är att en arkeologisk undersökning behöver göras i området. Denna kommer att ske under hösten.

Nästa steg i processen är då att med kompletterande material färdigställa ett förslag till detaljplan. Den kommer då att prövas och om inget oförutsett händer antas i byggnadsnämnden. Om ingen överklagar beslutet vinner planen laga kraft ca 1 månad därefter. Då är det möjligt att pröva bygglov för skolan.

En möjlig byggstart av skolbygget i Bullmark kan då ske under våren-sommaren 2018.

Hälsningar 
Mikael Berglund / ordförande Byggnadsnämnden

Informationen sprids genom mail till hushållen via byagrupperna.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 15

Byainfo nr 14

Projektföreningen Bullmark.

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 14   2017-09-22.

HJÄRTSTARTARE.
Påminnelse om placering av hjärtstartare. Hjärtstartaren är placerad i tvättstugan som tillhör Bostadens hyreshus på Tunnbrödsvägen 2–4. Se hemsida www.bullmark.se rubrik:  Hjärtstartare.

Kalendern.
På hemsidan www.bullmark.se finns rubriken: Kalendern. Där annonserar vi alla aktiviteter och möten som sker. Föreningar och organisationer välkomna med era uppgifter,  så läggs de in i byns kalender.

Bussresa.
Arbetsgruppen Byaplanens genomförande hade för några veckor sedan anordnat en Bussresa längs delar av Sävarådalen / Sävaråstråket. Inbjudna var kommunens politiker och tjänstemän. Vi visade upp delar av de många sevärdheter och upplevelser som finns. De 18 politikerna och 12 tjänstemännen uppskattade resan, och vi är övertygade om att vi lade ytterligare en god grund för kommande samtal / dialog om genomförandet av byaplanen.

Hemsida.
Besök gärna vår hemsida; www.bullmark.se Har ni synpunkter och förslag, hör gärna av er.

Hälsningar
Styrelsen.  

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 14

Byainfo nr 13

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr 13     16 juni 2017.

Grattis Sebastian!
I måndags kunde vi läsa i ortens tidningar att: Urstark Bullmarksbo tog hem Landbyaden.

Det blev en Bullmarksbo som tog hem årets upplaga av styrketävlingen: Landbyaden.
Landbyaden i Hissjö har blivit en tradition och en folkfest. Det är en folkfest och en hyllning till Sixten Landby, en kraftkarl som föddes i Hissjö men bodde i grannbyn Håkmark. Årets upplaga av Landbyaden samlade 17 starka män från olika bygder i Sverige.
Segrare blev Sebastian Dimantins från Bullmark med de båda Västeråsborna, Krister Larsson som två och André Pettersson som trea.

Hur kommer det sig att du är så stark Sebastian? Delvis är det goda gener men också mycket träning. Dessutom jobbar jag på vardagarna med att bygga ställningar, och brukar lyfta omkring åtta ton en vanlig arbetsdag.
Än en gång grattis Sebastian!

Byabrev.
Som ni sett så har vi under våren sänt ut Byabrev. Dessa Byabrev är en information från de fem byaområdena längs Sävarådalen/Sävaråstråket. Områdena; Botsmark, Gravmark, Furunäs, Bullmark och Gunnismark. Tillsammans genomför vi en gemensamt antagen byautvecklingsplan, som är indelat i tio olika aktivitetsområden. Efter sommarsemestern kommer vi att uppta det gemensamma ideella arbetet, och ni får under hösten information genom Byabreven.

Byabreven ska således inte sammanblandas med Byainformation, vilket är Bullmark-Tålsmarks med omlands egen information, som berör byafrågor.

TREVLIG SOMMAR!
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 13

Byainfo nr 12

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark / Tålsmark med omland

Byainformation nr. 12.

Vandalisering av välkomstskyltarnas fasadflaggor.
Under föregående helg revs flera fasadflaggor ner. Det är tråkigt att detta sker trots att vi årligen ber om att fasadflaggorna ska få vara i fred. Även denna gång – som vid tidigare tillfällen – kan vi se spår efter tvåhjuliga fordon.
Fasadflaggorna pryder sin plats och hälsar alla välkomna till byn, lämna dom därför ifred.

Vi ber er samtala om fasadflaggornas betydelse, och vara överens om att de ska få sitta kvar på avsedd plats.
Vi vill understryka att vi inte avser att polisanmäla händelsen. Styrelsens uppgift är inte att anmäla denna typ av händelser, utan har en tro på, att man i samtal inom familjerna, kommer fram till att värna om vår gemensamma egendom.

Styrelsen avser inte att sätta upp fasadflaggorna den närmsta tiden. Alla inser väl att utöver kostnaderna, så är det ett betydande merarbete som drabbar den som ideellt ansvarar för fasadflaggorna.
Vi anser att nu får det vara nog. Vi avvaktar nu en tid, så hinner ni i hemmen samtala om vårt gemensamma ansvar i byn, där bl.a. fasadflaggorna ingår. 

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 12

Byainfo nr 11

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.
Byainformation nr. 11. 2017-05-05.

  • Vädjan, respektera hastighetsbegränsningarna inom byaområde och kör inte på gång och cykelbanorna med bilen.

Under senaste veckan har flera bybor hört av sig och påtalat att ortsborna kör för fort på våra 30 och 40 vägsträckor inom byaområdet.

Vid flera tillfällen har även bil framförts på byns gång och cykelvägar.

  • I samråd med Bullmarks väg och samfällighetsförening kommer nu betonghinder att placeras ut vid gång och cykelvägarna.
  • Vi vädjar till ortsborna, håll hastighetsbegränsningarna på 30 och 40 sträckorna inom byaområdet.
  • Genom att ni respekterar hastighetsbegränsningarna, så skyddar ni våra barn.

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 11

Byainfo nr 10

Till
Byborna i Bullmark – Tålsmark med omland.
Byainformation, nr. 10. 2017-05-02.

Bilagt finns inbjudan till Näringslivsträff i Bullmark den 9 maj kl. 18.00. Plats:Klubbstugan

Anmälan senast den 5 maj till anders.kjellander@umea.se

Välkomna!

Anders Kjellander
näringslivsutvecklare
Näringslivsservice
Umeå kommun
SE-901 84 UMEÅ
Tel     + 46(0)90 163217
Mobil +46 (0)70 3900056
e-mail anders.kjellander@umea.se
Besöksadress: Stadshusområdet, i huset Kuben (2 trp) Byggnaden på Stadshusets baksida.
Hovrättsgatan 17

Logotyp, Umeå kommun

 

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 10