Årsstämma Bullmarks Väg och Samfällighetsförening

Bullmarks Väg och Samfällighetsförening har sin årsstämma måndagen den 27 mars kl. 18.30 i kapellet i Bullmark.

Styrelsen hälsar medlemmar välkomna…

Se kallelse och dokument till årsstämman

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma Bullmarks Väg och Samfällighetsförening

Byainfo nr 3

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland
Byainformation nr. 3     2017-02-17.

Hälsningar
Styrelsen.

Till
Umeå kommun
901 84 Umeå

Yttrande över Umeå kommuns översiktsplan ÖP, avseende landsbygdsdelen.

Stråk längs Sävarådalen.

Ett tjugofemtal byar indelade i fyra delområden, har arbetat fram en gemensam Byaplan som fastställdes den 16 augusti 2016.

Sedan årsskiftet 2016/2017 har vi aktivt kunnat ta del av förslag till översiktsplan avseende Umeå kommuns landsbygdsdel. Vi ser då att det lagts ut olika korridorer där byggande och utveckling kan ske. Även om det nu sägs att det inte bara är efter dessa som utveckling kan ske inom landsbygdsdelen, är det ändock stor risk att det blir på så sätt. Efter några år är det andra som handlägger och beslutar, och ursprungstanken kan då ha fallit bort.

För att säkerställa att så inte sker, vill vi boende längs Sävarådalen att ett stråk anges längs dalgången. De främsta skälen för detta är förutom vad ovan nämnts, de möjligheter som skapats längs Sävarån genom den restaurering som genomförts efter flottnings perioden, samt genomförande av projektet Sävarån med biflöden. Sävarån ingår i natura 2000 och är klassad som riksintresse.

Besöksnäringen och det lokala näringslivet ger möjligheter till en stark utveckling. Till detta sker en naturlig förtätning av byggande, och att tillvarata möjligheterna inom de LIS områden som finns. Kommunikationerna blir naturlig på den befintliga vägen 650 och 647.

Ett stråk – inte baserat på antal fordonstrafik – utan naturlig utveckling där natur och miljö står i förgrunden, är landsbygdsutveckling då den är som bäst. Det är viktigt att kunna visa upp landsbygdens kultur, därför bör ett stråk anges längs Sävarådalen.

Med vänlig hälsning
Enar Jonsson                                           Birgitta Eriksson
enar.jonsson@bullmark.se                      birgitta.eriksson@gravmark.se
Samordningsansvariga för Byaplanens genomförande.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 3

Byainfo nr 2

Projektföreningen Bullmark
Org.nr 802432 – 3068

Till
Boende i Bullmark – Tålsmark med omland
Byainformation nr. 2.          2017-01-26.

Några beslut från årsmötet 2017-01-26.

Styrelse
Ordförande Staffan Viklund
Sekreterare Birgitta Jonsson
Kassör Tord Wiklund
Ledamot Simon Westerberg
Ledamot Bengt-Erik Nilsson
Ledamot Olov Jonsson

Revisorer
Mats Carlsson
Randolf Wallgren

Valberedning.
Hans Karlsson
Gunn Karlsson

Webbmaster
Thomas Lundgren

Boulebanan
Jari Smedman har övertagit skötseln av Boulebanan. Vi tackar Nils-Erik Karlsson för mångårig god skötsel av banan.

Lokal telefonlista
De bybor som önskar en digital telefonlista, anmäl er så sänder vi den.

Remissyttrande översiktsplan, Tematisk plan för landsbygdsdelen.
Bilagt finns remissyttrande.
Eftersom det pågår en politisk diskussion i skolfrågan, hänvisar vi personer med politiskt intresse, att kontakta det politiska parti som de sympatiserar med.

Hälsningar
Styrelsen

 

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 2

Byainfo nr 1

Projektföreningen Bullmark   2017- 01- 03.

Till
Byborna i Bullmark/Tålsmark med omnejd.

Byainformation nr. 1.  2017.

Bilagt finns inbjudan samt förslag till dagordning för årsmötet/öppet byamöte.

Välkomna!
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 1

Byainfo nr 22

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.
Byainformation nr. 22.                             2016-12-09.

 • Påminnelse om placering av hjärtstartare.
  Hjärtstartaren är placerad i tvättstugan som tillhör Bostadens hyreshus på Tunnbrödsvägen 2-4.
  Se hemsida www.bullmark.se rubrik: Hjärtstartare.
 • Årsmöte.
  Föreningens årsmöte hålls torsdagen den 26 januari 2017. Handlingar till årsmötet sänds ut den 3 januari, men kommer även att finnas på hemsidan.
 • Lokal telefonlista.
  Den lokala telefonlistan är nu klar och finns på byns hemsida www.bullmark.se rubrik: Lokal telefonlista.
  Våra lokala offentliga och privata verksamheter/företagare finns på hemsidan under rubrik; Föreningserbjudanden/adresser. Sammanställning / adresser kommer även att inplastas och anslås på byns 2 anslagstavlor samt på affärens anslagstavla vid ingången.

Styrelsen tillönskar byborna en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 22

Byainfo nr 21

Projektföreninge3n Bullmark.

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.
Byainformation nr. 21.        2016-11-11

Påminnelse!

 • Lokal telefonlista. (ni som lämnat in ändringar, ber vi bortse från denna påminnelse)
  Den 29 oktober sände vi ut förfrågan och möjlighet att komplettera den lokal telefonlistan. Många har ännu inte hört av sig och vi ger er nu möjligheten att lämna in ändringar.
  Ändringarna ska vara oss tillhanda senast den 20 november.
 • Komplettering av e-postadresser.
  Vill ni ändra e-postadresser så går det bra. Är det ytterligare personer i hushållet som önskar byainformation så meddela, så förs ni in i byns gruppmail.

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 21

Byainfo nr 20

Projektföreningen Bullmark 2016-10-28.

Till
Byborna i Bullmark/Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 20.

 • Lokal telefonlista.
  Den behöver nu uppdateras, och eftersom många valt att inte längre ha fast telefon ber vi er att
  dels i så fall stryka ert telefonnummer till fast telefon
  dels uppdatera och ta med mobilnummer till vuxna och äldre ungdomar i hushållet.

Ni får efter uppdateringen, den lokala telefonlistan sänd till er digitalt i er dator.

Vill ni ha telefonlistan i pappersform, så måste ni meddela detta då ni lämnar in uppdateringen. (vi trycker bara upp de antal ex som ska delas ut)

Vi vill att ni lämnar in begärda uppgifter via mail senast den 15 november.

 • e-postadresser.
  Om ytterligare någon i hushållet vill ha Byainformationen direkt till sig, så går det mycket bra. Sänd in e-postadressen med vändande mail, gäller vuxna och äldre ungdomar.
  Välkomna med ytterligare e-postadresser senast den 15 november.
 • Hemsidan
  Tidigare under året utsända byainformationer, och mycket annat finns på byns hemsida www.bullmark.se

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 20

Byainfo nr 19

Projektföreningen Bullmark   2016-10-14.   Byainformation nr. 19.

Till
Boende inom området; Gravmark, Furunäs, Gunnismark och Bullmark med omland.

Information från byagrupperna: Gravmark-Furunäs-Gunnismark och Bullmarksområdet. (finns även som bifogad fil)

Den gemensamma byaplanen är fastställd augusti 2016. I nedanstående sammanställning av aktiviteter framgår ansvarig person/arbetsgrupp samt kontaktperson från kommunen och kyrkan.

De fyra byagrupperna inom området tar nu ett gemensamt tag i en fortsatt utveckling av bygden.
Vid Näringslivsträffen 2016-09-29 fördes en dialog om byaplanen och om upprättande av kontaktvägar mellan byaföreträdarna och företrädare från kommunen. Strävan är att genomföra de flesta av delaktiviteterna.

Det är viktigt att understryka att arbetet sker i dialogform. Arbetet påbörjas nu och pågår under hösten/vintern med ett gemensamt möte under februari 2017. En första avstämning sker med kommunen vid kommande Näringslivsträff under andra halvan april 2017. Genomförandet av byaplanen sker – med nuvarande inriktning – fram till en planerad kontrollstation hösten 2018.

Byaplanen finns utlagd på byarnas hemsida.

Byaplan augusti 2016, sammanställning av aktiviteter med ansvarig person/arbetsgrupp samt kontaktperson från kommunen och kyrkan.
I arbetet att skapa goda relationer är kontakter med företrädare för kommunen eller kyrkan, förbehållna respektive delansvarig.

 • Stärka det lokala näringslivet genom att nyttja lokala varor och tjänster, samt i samråd överbrygga generationsväxling: Ansvariga: styrelseföreträdare från respektive byaområde.
  Kommunens kontaktperson:
  Ingen kommunal fråga, generella näringslivsfrågor till Näringslivsservice Umeå     kommun samt företagarorganisationer som Företagarna, LRF m.fl.
 • Paketering av upplevelser och sevärdheter för personer och grupper samt öka den lokala besöksnäringen: Ansvariga: Birgitta Eriksson, Axel Karlsson, Stefan Latvala, Helen Wärnersson, Simon Westerberg, Göte Karlsson.
  Kommunens kontaktperson: Generellt; Visit Umeå.
  Anna Molin, näringslivsutvecklare med fokus på besöksnäring.
 • Bostadsbyggande längs Sävarån inom LIS-områden och övrig förtätning: Ansvarig: Ingeborg Jonsson.
  Kommunens kontaktperson: Tomas Strömberg, stadsarkitekt.
 • Arbeta för att kommunen upphandlar lokala varor och upphandlar från lokala företagare: Ansvariga: Torgny Rosendahl, Jan Lundberg.
  Kommunens kontaktperson: tf Upphandlingschef Pia Wangberg.
 • Arbeta för att bibehålla kommunala  / offentliga arbetsplatser /
  arbetstillfällen samt att nya tillförs lokalt på landsbygden
  : Ansvariga: Jan Lundberg, Torgny Rosendahl.
  Kommunens kontaktperson: Svårt att säga direkta kontaktpersoner, men vi föreslår dessa nedan: Skolan: För- och grundskolechef område Centrum/Norr (Haga, Sävar, Centrala östra) Erik Nordahl.
  Äldreomsorg och Stöd omsorg: Helen Abrahamsson, chef för enheten för stöd och utveckling.
 • Aktiv marknadsföring av området: Ansvariga: Björn Kriström, Erland Jonsson.
  Kommunens kontaktperson: Ingen direkt kontaktperson hos kommunen, Annika Myrén, landsbygdsutvecklare kan bidra med/förmedla goda exempel från andra orter och kommuner. Annika Myrén.
 • Utveckla ungdomsverksamheten: a. genom FBIK (Furunäs Bullmarks idrottsförening) samt Kyrkan (Sävar Holmöns församling): Ansvarig: Jari Smedman.
  Kommunens kontaktperson: Cathrin Vestergren, Utredare Fritid.
  Peter Hörnemalm, Avdelningschef föreningsbyrån.
  Kyrkans kontaktperson: Maria Carlsson.
 • Integration/inkludering: Ansvarig: Birgitta Jonsson
  Kommunens kontaktperson: Carina Lindberg, enhetschef Viva.
 • Café och matserveringsverksamhet inom området: Ansvariga: styrelseföreträdare från respektive byaområde.
  Förutom frågor om tillstånd etc. är det inte en kommunal fråga.

Synpunkter och förslag kanaliseras genom samordningsansvariga.

Enar Jonsson / Birgitta Eriksson
samordningsansvarig mellan de olika delaktiviteterna

Hälsningar
Från personer som genom ideellt arbete genomför delaktiviteter i byaplanen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 19

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland
Kopia: ordförande i Furunäs intresseförening – sprid inbjudan till byborna
ordförande i Gravmarksbygdens byalag – sprid inbjudan till byborna.

 Byainformation nr. 18.    2016-09-16.

Näringslivsträff den 29 september kl. 19.00. Plats: klubbstugan i Bullmark.

Bilagt finns inbjudan till näringslivsträff. Näringslivsträffarna är vår ´´mötesplats´´ med kommunens företrädare bl.a. kommunens näringslivsutvecklare och landsbygdsutvecklare. Mötet innehåller dels information från kommunen dels samtal om byarnas gemensamma byaplan, vars syfte är att utveckla vår bygd.
Med ´´vår bygd´´ menar vi byaområdena; Gravmark-Furunäs-Gunnismark och Bullmarksområdet.

Vi måste bli fler deltagare på våra träffar med kommunen. DU som ortsbo, är hjärtligt välkommen !

Se bilagd inbjudan. Kommunen bjuder på fika. Anmälan senast tisdagen den 27 september till anders.kjellander@umea.se

Hälsningar
Styrelsen 

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för

Byainfo nr 17

Projektföreningen Bullmark
Org.nr 802432-3068
2016-09-09

Till
Byborna i Bullmark och Tålsmarksområdet
Kopia till:
Ordförande Intresseföreningen Furunäs
Ordförande Gravmarksbygdens byalag

Byainformation nr. 17.   2016-09-09.

Middax 21 september. 
Anmälan senast 16 september.

Välkomna !

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 17