Byainfo nr 2

Projektföreningen Bullmark

Org. nr 802432–3068

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Kopia till: Ordförande i Gravmark och Furunäs

Byainformation nr. 2.          1019-01-11.

 ´´Prova på Gym´´
Gemensam byaplan genomförs tillsammans inom byagrupperna Bullmark – Furunäs – Gravmark området. Genomförande sker genom fyra arbetsgrupper inom olika aktivitetsområden.
Arbetsgruppen; Öppen byagemenskap, erbjuder ´´Prova på Gym´´ måndagen den 28 januari kl. 18,30. Plats: FBIK:s klubbstuga i Bullmark.
Anmälan om deltagande sker till birgittajonsson44@iclooud.com senast tisdagen den 22 januari kl. 17,00. Vid aktiviteten serveras enkelt nyttigt tilltugg.

Varmt välkomna!
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 2

Byainfo nr 1

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 1.         2019-01-07.
 
Inbjudan till Årsmöte/Öppet byamöte, 24 januari 2019 kl. 18.30.
Plats: Ungdomsgården/kapellet.

1.   Öppnande
2.   Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
3.   Val av två justerare för årsmötesprotokollet
4.   Godkännande av röstlängd/närvarolista.
5.   Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.
6.   Fastställande av dagordning.
7.  Styrelsens årsredovisning vilket utgör årets utsända byainformationer nr: 1–20   kassörens ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse.
8.   Beslut om hur vinst och förlust ska disponeras.
9.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Verksamhet 2019 samt budget se diskussionsfrågor, biläggs protokollet.
Verksamheten kommer att vara inriktad på; Genomförandet av den gemensamma byaplanen, Ideellt arbete i Bygderådet Umeå, Regionalt utvecklingsråd i Umeåregionen, RUR, samt ingå i Samverkansmodell för utveckling av Umeå kommuns landsbygd. Någon formell handlingsplan fastställs inte vid årsmötet, eftersom det är bybornas ställningstagande i olika delfrågor som avgör. Varje delprojekt ska vara finansierad före start.

      Vägledande samtal i nedanstående punkter: 

 • Ansökan av medel för lokal utveckling 2018–2020 Information.
 • Valberedningens förslag: Ansvarig för fasadflaggorna, boulebanan, beachvolleyplan vindskydd o rastplatser, hemsida, hjärtstartare, majbrasa.
 • Redovisning av personer som ingår i arbetsgrupper Gemensam byaplan: Lokal plan Regler för byggande, mm, Lokal serviceplan, Lokal plan stöd och utveckling av det befintliga näringslivet samt start och utveckling av en lokal besöksnäring samt Lokal plan för öppen byagemenskap.
 • Informationsträffar/samverkan angående landsbygdsutveckling.  

Utöver ovan redovisade kommer samtliga frågeställningar och förslag att tillställas byborna för ställningstagande.

11.   Fråga om arvoden till styrelse och revisorer.
Förslag till beslut: Inga arvoden utgår till styrelsen och revisorerna.
12.  Avgifter.
Förslag till beslut: Inga avgifter tas ut av boende i byn.
Alla boende i byn ingår och är    välkomna till byns öppna styrelsemöten/byamöten.
13.  Val av styrelse och revisorer.
Valberedningens förslag föredras vid mötet
14.  Val av valberedning.
15.  Förslag till ordinarie öppna byasammanträden 2019.
Förslag till beslut: Öppna styrelse/byamöten ska genomföras, tidpunkt fastställs av styrelsen
16.  Övriga ärenden.
17.  Avslutning.
 
Välkomna!
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 1

Byainfo nr 20

Projektföreningen Bullmark
Org. nr 802432–3068

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 20.        2018-12-14.

 • Mobil hastighetskamera
  Inom ramen för gemensam byaplan tar vi nu ett helhetsgrepp över trafikfrågor och vägbeskaffenhet mm.  i arbetet ingår kontakter med Trafikverket och Polismyndigheten m.fl.

I samtliga ärenden sker samråd med kommunens trafiksamordnare.

I avvaktan på en långsiktig lösning beträffande trafikhastigheten så har vi begärt om att en mobil trafikhastighetskamera placeras inom Bullmarksområdet. För närvarande har Polisen endast ett fåtal mobila hastighetskameror, varför det blir svårt att få fram en sådan kamera. Vi driver trafikhastighetsfrågan vidare i samråd med kommunen.

 • Byggande av små lägenheter Bullmark 4,114
  Inom ramen för gemensam byaplan ingår även byggande på landsbygd. I samråd med kommunen finns nu möjlighet att bygga mobila lägenheter. De mobila husen disponerar vi fritt på plats.

Olov Jonsson med firma Alltek har visat intresse och undersöker nu möjligheterna att placera åtta lägenheter på kommunens byggklara mark i Bullmark. Markområdet är beläget strax före Bagarstugan.

 • Årsmöte.
  Projektföreningen har årsmöte den 24 januari 2019. Dagordning utsänds den 7 januari.

Styrelsen tillönska alla bybor

God Jul och Gott Nytt År!

Bilagd julgran står på torget, och är Umeå kommuns julgran 2018.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 20

Byainfo nr 19

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland

Byainformation nr. 19.        2018-11-09.

 • Julgransplundring.

Om några föräldrar vill anordna julgransplundring, hör av er nu på direkten. Blir det en föräldragrupp som anmäler sig, så söker vi medel.
Eftersom medel måste sökas nu, så måste vi ha besked från föräldrar redan på tisdag den 13 november.

 • Skrivelser avsända – för ett samlat tag – med Trafikverket och Polismyndigheten.

Skrivelser är nu överlämnade till Umeå kommun, Trafikverket samt Polismyndigheten avseende ett samlat tag för att åtgärda vägar och anslutningar samt trafikhastigheten i Bullmark/Tålsmark. I ärendet ingår även åtgärder för bättre ytterbelysning. I det samlade ärendet ingår även att vidta kraftfulla åtgärder för att radikalt minska trafikhastigheten.
Kommuns företrädare för samordning, har nu ärendet för fortsatt samråd med de båda myndigheterna Trafikverket och Polismyndigheten.
Vi återkommer, och håller er fortlöpande informerade under ärendets gång.

 • Årsmöte 2019.

Projektföreningen Bullmark håller årsmöte den 24 januari kl. 18.30. Plats Ungdomsgården/Kyrkan.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 19

Byainfo nr 18

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 18.  2018-11-02.

Översänder förslag på trafikåtgärder som byborna framfört. Dessa förslag ber vi företrädare för kommunen att föra till företrädare för Trafikverket. Vi hemställer om att dessa krav förs upp på den Bristlista som tillämpas. Anser ni på kommunen att även vi ställer våra krav direkt till Trafikverket, ber vi er meddela detta.

Utöver de inritade/planerade trafikåtgärderna i samband med skolbygget, översänder vi de synpunkter och förslag på åtgärder som vi anser var helt nödvändiga. Föreslagna åtgärder anser vi att Trafikverket bör åtgärda kommande sommar, d.v.s. inför byggandet av nya skollokaler i Bullmark.

– Centrala byn:
Robertsforsvägen delen från Vägbron fram till Vägskälet till Morbyn, drygt 300 meter, har inte åtgärdats av Trafikverket i avvaktan på skolbygget, denna vägdel är under all kritik och måste åtgärdas.Övergång mellan vägen och vägbron måste åtgärdats eftersom det är stor nivåskillnad, med högt ljudbuller då fordon passerar.Belagda vägen har tryckts ut mot fastigheten Krokvägen 2, långsida mot Robertsforsvägen.Vid fastighet Robertsforsvägen 36, stannar bussarna för avstigning i direkt    anslutning till infart till fastigheten – detta måste upphöra eftersom det är trafikfarligt.

– Den höga hastigheten genom byn måste åtgärdas. De åtgärder som finns idag d.v.s. 40 och 30 skyltat fungerar inte. Beräknade hastigheter på fordon som passerar är mellan 50-70 och är vanligt förekommande i byn, på både Robertsforsvägen och Flodavägen. Hastighetsdämpande åtgärder måsta införas på vägdelen; vägbron till vägskälet Morbyn ca 300 meter, samt Flodavägen från Robertsforsvägen förbi befintliga skolan fram till skolans personalparkeringen, en sträcka på ca 250 meter. Vi föreslår såväl kameror samt anordningar i vägbanan som bromsar upp trafikhastigheten.

– Trottoar längs Robertsforsvägen delen; vägskälet till Forsnäset fram till Sävarvägen.

– Busshållplatser (utöver den vid affären) saknas på såväl Robertsforsvägen som Flodavägen

– Förbättringar Flodavägen, sträckan; Robertsforsvägen och ca 1 km d.v.s. över Båtesmyran, där finns stora nivåskillnader längs aktuell vägdel.

Inom byaområdet vistas ca. 100 skolbarn samt i övrigt stor gång och cykeltrafik. Fordonstrafiken är omfattande, och på senare tid har den tunga fordonstrafik ökat markant.

Med hänvisning till ovanstående hemställes att kommunens företrädare, i sina samtal med företrädare för Trafikverket, framför våra förslagna åtgärder vilket ger en tryggare och säkrare väg att trafikera.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 18

Byainfo nr 17

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omnejd

Byainformation nr. 17    2018-10-19.

 • Kan några bybor hjälpa oss att städa upp efter vandalisering.

Senaste veckan har färgsprayning förekommit på några ställen inom byaområdet
dels brofästet landsvägsbron i Bullmark
dels baksidan på orienteringstavlan som visar upplevelser och sevärdheter inom Bullmark-Tålsmarksområdet
dels ta bort en äldre färgsprej på El-station som står vid Tålsmarksvägen.

Det vore bra om någon/några bybor ville hjälpa oss att ta bort detta.
Avslutningsvis vill vi säga att vi vore mycket tacksamma om samtal förs i hemmen, om olämpligheten att vandalisera på detta sätt.

 • Nu måste trafiksäkerheten förbättras inom byaområdena Bullmark-Tålsmark.

I samband med skolbygget kommer en rad förbättringar att genomföras exempelvis trottoarer, skolbarnens av- och påstigning sker utanför vägområdet, mm. Vi har också begärt – men inte fått något svar – att det borde byggas en trottoar längs vägen, delen från Forsnäsvägen fram till Sävarvägen. Vi har också krävt en förbättring av vägdelen från Landsvägsbron upp till vägen mot Morbyn.

Trafikhastigheten är mycket hög, trots att det är 30 och 40 skyltad trafikhastighet på långa sträckor inom byaområdet.
Vilka lämpliga åtgärder anser ni att vi ska framföra till Trafikverket, för att uppnå en tryggare trafiksituation?
Det finns många trafiksyndare som framför sina fordon inom byaområdet, inte minst den tunga yrkestrafiken!
Vilka lämpliga åtgärder anser ni vore bra, för att få en tryggare väg för barnen och för vuxna gående längs vägarna?
Ge oss exempel med vändande e-post, eller ring till oss.
 

 •  Saga Carlsson har under sommaren/hösten spelat flera matcher i landslaget.

Saga Carlsson har spelat flera matcher i F15 – landslaget i fotboll. Saga har spelat från start och har utsetts som lagkapten i laget. F-15 landslaget leds av förbundskapten Pia Sundhage, och Pia har genom att Saga fått rollen som lagkapten, visat stort förtroende för Sagas spel och ledarförmåga.
Senaste månaden har Saga spelat två dubbellandskamper dels mot Finland dels mot Norge. Båda dubbelkamperna slutade 1-1.
Grattis Saga! och lycka till med fortsatt landslagsspel!

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 17

Byainfo nr 16

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark – Tålsmark med omnejd

Byainformation nr. 16.      2018-10-12.

Översänder bilagd inbjudan till Middax i Bullmark den 24 oktober kl. 17.30 Anmälan senast 21oktober tel. 090 – 71 25 17.

Välkomna!
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 16

Byainfo nr 15

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omnejd

Byainformation nr 15.         2018-09-20.

Välkommen till Middax, se bilagd inbjudan.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 15

Byainfo nr 14

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark – Tålsmark med omland

För kännedom: Byalagen i Furunäs och Gravmark.

Byainformation nr. 14.  2018-09-07.

 • Antal barn/ungdomar i skola och förskola inom upptagningsområdet.

Skolan F-6                           =100
Inskrivna på Fritids          = 68
Förskolan                            = 15/50=65

 • Byggande inom området.

Inom ramen för det ideella arbetet med gemensam byaplan, pågår ett intensivt arbete att starta upp ett byggande i våra byar. Vi försöker i första hand få igång ett husbyggande på befintlig tomtmark. Vi för också samtal med Kommunen/Bostaden om att flytta befintliga studentbostäder/moduler. Marken där dom nu finns ska bebyggas med höghus. Det handlar om hyreslägenheter på 40-45 kvadrat. Vi återkommer med ytterligare information.

 • Kalendern hösten 2018.

Nu finns kalendern som visar höstens aktiviteter, på vår hemsida www.bullmark.se

 • Sammanställning ideell verksamhet.

Vi vill presenta det dryga 20-talet personer som på olika sätt ideellt arbetar med byautveckling.
Deras insats gör det möjligt att bibehålla och utveckla byaverksamheten. Inga arvoden utgår.

Hjärtstartare                      Tord Wiklund
Fasadflaggorna                  Kennard Andersson
Hemsidan                           Tomas Lundgren
Boulebanan                        Staffan Rosenqvist
Vindskydd/rastplatser     Hans Karlsson
Beachvolleyplan                Markus Bodin, Cecilia Bodin
Majbrasan                          Lena Burström, Anders Burström, Birgit Sjöström, Per-Erik Sjöström, Hans Karlsson

Ingår i arbetsgrupper Gemensam byaplan, ideellt arbete:

Lokal plan, Regler för byggande: Staffan Wiklund
Lokal serviceplan: Jörgen Andersson, Erik Karlsson
Lokal plan för Näringslivsfrågor: Johan Bergström
Lokal plan, Öppen byagemenskap: Birgitta Jonsson, Simon Westerberg, Elly Karlsson.

Ideellt arbete

Styrelsen:
Staffan Wiklund ordförande
Birgitta Jonsson sekreterare
Tord Wiklund kassör
Simon Westerberg ledamot
Bengt-Erik Nilsson ledamot
Olov Jonsson ledamot

Revisorer:
Mats Carlsson
Randolf Wallgren

Valberedning:
Hans Karlsson
Gunn Karlsson

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 14

Byainfo nr 13

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omnejd.

Byainformation nr. 13.    2018-06-29.

Översänder bilagt ett erbjudande från Vårgårda HUS. Erbjudandet är ett exempel som visar en av många alternativ och möjligheter.
Hos Vårgårda Hus har du alltid möjlighet att anpassa planlösningen efter eget önskemål. Kontakta Vårgårda Hus representant:
Elin Enkvist 070- 441 17 33.

Alla ortsbor som nås av denna information, var vänlig och vidareförmedla erbjudandet till er bekantskapskrets!

Hälsningar
Styrelsen

Representant för VårgårdaHus
Tel: 070-441 17 13  elin.enkvist@vargardahus.se
http://facebook.com/vargardahusnorrland
www.vargardahus.se

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 13