Byainfo nr 12

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland
Ordförande i Furunäs – ber er sprida detta inom er bygd
Ordförande i Gravmark – ber er sprida detta inom er bygd

Byainformation nr. 12         2019-03-29

Bilagt finns inbjudan till föredrag om anhörigstöd. Torsdag den 4 april kl. 13,00. Samlingssalen Bullmark Kyrka.

Att hjälpa en närstående kan på många sätt vara givande och meningsfullt men också medföra svårigheter.
Kristina Sandgren anhörigkonsulent berättar om olika former av stöd som Umeå kommun erbjuder till anhöriga

Trevlig Helg!
Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 12

Byainfo nr 11

2019-03-28

Till
Boende i Bullmark – Tålsmark med omland

Byainformation nr 11

Bilagt översändes inbjudan till Högmässa med små och stora i Bullmark kyrka, söndag kl. 15,00
Varmt välkomna!
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 11

Byainfo nr 10

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark och Tålsmark med omland.
Ordförande i Gravmark
Ordförande i Furunäs

Byainformation nr. 10.

25 mars kl. 13,00
Bilagt finns inbjudan till föredrag om digitalisering den 25 mars kl. 13.00.
Den tekniska utvecklingen möjliggör nya sätt att möta behov av vård och omsorg. Emil Forsberg, ansvarig för digitalisering, berättar om socialtjänstens pågående arbete.
Hjärtstartaren finns på plats och alla får möjlighet att prova på och lära känna den.
Enkelt fika serveras

4 april kl. 13,00
Boka redan nu in den 4 april, föredraget handlar om Anhörigstöd. Inbjudan kommer senare

Ni är varmt välkomna till båda föredragen!
Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 10

Byainfo nr 9

Projektföreningen Bullmark

Till

Boende i Bullmark – Tålsmark med omland.

Ordförande Furunäs

Ordförande Gravmark

Byainformation nr. 9.        2019-03-12.

 1. Bilagt finns inbjudan till Mässa i Bullmark kyrka den 17 mars.
 2. Lovaktiviteter.

Vi framför ett tack till – Elly Karlsson, Helena Olofsson, Birgitta Jonsson, Hans Karlsson, Daniel Olofsson – för deras ideella insats att anordna sportlovsaktiviteter för skollediga elever vid Bullmarks skola.

Hälsningar

Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 9

Byainfo nr 8

Projektföreningen Bullmark    2019-03-05.

Till Boende i Bullmark – Tålsmark med omland.

 1. Bilagt finns inbjudan till Middax
 2. Torsdag 7 mars kl. 14,00, sportlovsaktivitet, korvgrillning vid motionsspåret.

Varmt välkomna! Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 8

Bullmarks väg- och samfällighetsförenings årsstämma

Bullmarks väg- och samfällighetsförening håller årsstämma söndagen den 24/3 2019 kl. 18.00 i kapellet i Bullmark. Se kallelse med dagordning och övriga dokument http://www.bullmark.se/bullmarks-vsf-arsstamma

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Bullmarks väg- och samfällighetsförenings årsstämma

Byainfo nr 7

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland
Ordförande Furunäs
Ordförande Gravmark

Byainformation nr 7

Välkomna till aktiviteterna.
Styrelsen

 

Lovaktiviteter
gratis för alla barn F-6

Kom och pyssla måndag 4 mars mellan 13.00-15.00, samlingssalen i Bullmark kyrka. Fika serveras.
Det finns olika typer av pyssel att välja bland, pärlor, rita, måla mm.

Uteaktivitet med korvgrillning och tipsrunda. Vi träffas torsdag 7 mars mellan 14.00-15.30 vid grillplatsen elljusspåret.

Välkomna!
Projektföreningen Bullmark

 
Genomförs med stöd av  

 

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 7

Byainfo nr 6

Projektföreningen Bullmark                     2019-02-16.

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 6.

 • Aktiviteter vecka 10, skollovsveckan
  Projektföreningen Bullmark har ansökt och beviljats medel för genomförande av två aktiviteter under skollovet vecka 10. Aktiviteterna är öppen och tillgänglig för alla barn och ungdomar.
  Det fanns 75.000:- kronor i budget. Femton föreningar har tillsammans ansökt om 159.000:- kronor. Vår ansökan var en av de ansökningar som beviljats medel.

Vi kan endast genomföra aktiviteterna om det finns föräldrar som kan medverka vid genomförandet. Den ena aktiviteten är pyssel inomhus och den andra uteaktivitet ned grillning vid motionsspåret.
Vi behöver besked om det finns föräldrar som kan vara med och genomföra aktiviteterna. Du måste svara med vändande mail. Får vi inga intresserade vuxna, så ställs aktiviteterna in. Vi måste i så fall omgående meddela Kommunen, så att andra kan få del av våra medel i stället.

 • Inbjudan till informationsmöten i byarna 2019
  Gå in på byns hemsida www.bullmark.se och läs om inbjudan till information i byarna under 2019.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 6

Informationsmöten

Inbjudan till informationsmöten i byar 2019

Publicerat i Inbjudan | Kommentarer inaktiverade för Informationsmöten

Byainfo nr 5

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Nedanstående årsmötesprotokoll översändes som allmän information till ortsborna.
Hälsningar
Styrelsen

Projektföreningen Bullmark
Org.nr. 802432–3068
 
2019-01-24.   Byainformation nr. 5.

Protokoll årsmöte/öppet byamöte, 24 januari 2019 kl. 18.30.
Plats: Ungdomsgården/kapellet.
Närvarande: närvaroförteckning biläggs protokollet.

§ 1. Öppnande.
Ordförande Staffan Wiklund hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.
Mötet utsåg Enar Jonsson som ordförande och Birgitta Jonsson som sekreterare för årsmötet.

 § 3. Val av två justerare för årsmötesprotokollet.
Mötet utsåg Olov Jonsson och Simon Westerberg som protokolljusterare.

 § 4. Godkännande av röstlängd/närvarolista.
Närvarolistan biläggs mötesprotokollet.

§ 5. Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.
Kallelse genom byainformation har digitalt sänts till byborna.
Mötet beslöt godkänna att årsmötet utlysts i behörig ordning.

§ 6. Fastställande av dagordning.
Mötet beslöt godkänna utsänd dagordning.

§ 7. Styrelsens årsredovisning vilket utgör årets utsända byainformationer nr: 1–20   kassörens ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse.
Verksamhetsberättelsen utgörs av under året utsända byainformationer nr. 1–20. Ekonomisk redovisning och revisorernas berättelse föredrogs.
Mötet beslöt att godkänna föredragna handlingar.

§ 8. Beslut om hur vinst och förlust ska disponeras.
Mötet beslöt att föreningens medel överförs till ny räkning.

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslöt att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2018.

§ 10. Verksamhet 2019 samt budget se diskussionsfrågor, biläggs protokollet.
Verksamheten kommer att vara inriktad på; genomförandet av den gemensamma byaplanen, Ideellt arbete i Bygderådet Umeå, Regionalt utvecklingsråd i Umeåregionen, RUR, samt ingå i Samverkansmodell för utveckling av Umeå kommuns landsbygd.
Någon formell handlingsplan fastställs inte vid årsmötet, eftersom det är bybornas ställningstagande i olika delfrågor som avgör. Varje delprojekt ska vara finansierad före start.
Årsmötet beslöt att arbeta enligt vad som ovan redovisats.

Vägledande samtal fördes i nedanstående punkter: 

 • Ansökan av medel för lokal utveckling 2018–2020 Information.
 • Valberedningens förslag: Ansvarig för fasadflaggorna; Kennard Andersson, boulebanan; Staffan Rosenqvist, beachvolleyplan; Markus Bodin, Cecilia Bodin, vindskydd o rastplatser; Hans Karlsson, hemsida; Tomas Lundgren, hjärtstartare, Tord Wiklund, majbrasa; Lena Burström, Anders Burström.
 • Valberedningens förslag att ingå i arbetsgrupper Gemensam byaplan: Lokal plan Regler för byggande, mm; Staffan Wiklund, Lokal serviceplan; Jörgen Andersson, Nils-Erik Karlsson, Erik Karlsson, Lokal plan stöd och utveckling av det befintliga näringslivet samt start och utveckling av en lokal besöksnäring; Johan Bergström, Lotta Berge   Lokal plan för öppen byagemenskap; Birgitta Jonsson, Simon Westerberg, Elly Karlsson.

Utöver ovan redovisade kommer samtliga frågeställningar och förslag att tillställas byborna för ställningstagande.

§ 11. Fråga om arvoden till styrelse och revisorer.
Beslöts att inga arvoden utgår till styrelsen och revisorer.

§ 12. Avgifter.
Beslut att inga avgifter tas ut av boende i byn. Alla boende i byn ingår och är välkomna till byns öppna styrelsemöten/byamöten.

§ 13. Val av styrelse och revisorer.
Årsmötet beslöt utse företrädare i styrelse och revisorer enligt valberedningens förslag:

Styrelse.
Ordförande Anders Lindgren
Sekreterare Birgitta Jonsson
Kassör Tord Wiklund
Ledamot Simon Westerberg
Ledamot Olov Jonsson
Ledamot Bengt-Erik Nilsson
Revisorer.
Mats Carlsson
Randolf Wallgren

§ 14. Val av valberedning.
Årsmötet beslöt att som valberedning utse Hans Karlsson och Gunn Karlsson.

Sammanfattning: Årsmötet noterar att ett 25 tal bybor ingår som förtroendevalda i styrelse, revisorer och arbetsgrupper.

§ 15. Förslag till ordinarie öppna byasammanträden 2019.
Årsmötet beslöt att öppna styrelse/byamöten ska genomföras, vilket innebär att byborna är välkomna till styrelsemöten. Tidpunkt för styrelsemöten fastställs av styrelsen. Inbjudan sker genom byainformation.

§ 16. Övriga ärenden.

 • Årsmötet beslöt avsända skrivelse till Trafikverket m.fl. avseende åtgärder för att minska trafikhastigheten på väg 647 och väg 650 genom byn.
 • Foldern Sävarådalen, som tryckts upp i upplaga, ska läggas ut på affär, byastugor inom den berörda delen, Bullmark-Botsmark (vilka ingår i Gemensam byaplan).
 • Arkivmaterial från Bullmark-Tålsmark byalag och Projektföreningen Bullmark finns en trappa upp, Ungdomslokalen Kyrkan Bullmark.

§ 17. Avslutning.
Mötesordföranden tackade för medverkan och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet                      Justeras                               Justeras
Birgitta Jonsson                   Olov Jonsson                       Simon Westerberg

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 5