Byainfo nr 15

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omnejd.
Byainformation nr. 15.   2017.

Översänder nedanstående information.

Hälsningar
Styrelsen

Oktober 2017.

Information angående planeringsläget Bullmark skola.

Det finns en stor efterfrågan om information om planeringsläget för skolbygget i Bullmark.

För detaljplan för Bullmark 3:12 gäller att förslaget varit ute på granskning under tiden 15 augusti t.o.m.6 september.

Granskning är den andra delen i den formella dialogen som alltid ska ske vid upprättande av detaljplan. Den första delen som kallas samråd genomfördes ju under våren.

Handlingar som finns på hemsidan:
Följebrev Granskning, – kan läsas på nätet
Plankarta med bestämmelser och illustration, – kan läsas på nätet
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning, – kan läsas på nätet
Miljöteknisk undersökning, – kan läsas på nätet
Samrådsredogörelse kan lämnas på begäran. Detta beror på att regler för personuppgifter gör att vi inte kan lägga dem på nätet direkt.

En synpunkt som framkommit från Västerbottens museum är att en arkeologisk undersökning behöver göras i området. Denna kommer att ske under hösten.

Nästa steg i processen är då att med kompletterande material färdigställa ett förslag till detaljplan. Den kommer då att prövas och om inget oförutsett händer antas i byggnadsnämnden. Om ingen överklagar beslutet vinner planen laga kraft ca 1 månad därefter. Då är det möjligt att pröva bygglov för skolan.

En möjlig byggstart av skolbygget i Bullmark kan då ske under våren-sommaren 2018.

Hälsningar 
Mikael Berglund / ordförande Byggnadsnämnden

Informationen sprids genom mail till hushållen via byagrupperna.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 15

Byainfo nr 14

Projektföreningen Bullmark.

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 14   2017-09-22.

HJÄRTSTARTARE.
Påminnelse om placering av hjärtstartare. Hjärtstartaren är placerad i tvättstugan som tillhör Bostadens hyreshus på Tunnbrödsvägen 2–4. Se hemsida www.bullmark.se rubrik:  Hjärtstartare.

Kalendern.
På hemsidan www.bullmark.se finns rubriken: Kalendern. Där annonserar vi alla aktiviteter och möten som sker. Föreningar och organisationer välkomna med era uppgifter,  så läggs de in i byns kalender.

Bussresa.
Arbetsgruppen Byaplanens genomförande hade för några veckor sedan anordnat en Bussresa längs delar av Sävarådalen / Sävaråstråket. Inbjudna var kommunens politiker och tjänstemän. Vi visade upp delar av de många sevärdheter och upplevelser som finns. De 18 politikerna och 12 tjänstemännen uppskattade resan, och vi är övertygade om att vi lade ytterligare en god grund för kommande samtal / dialog om genomförandet av byaplanen.

Hemsida.
Besök gärna vår hemsida; www.bullmark.se Har ni synpunkter och förslag, hör gärna av er.

Hälsningar
Styrelsen.  

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 14

Byainfo nr 13

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr 13     16 juni 2017.

Grattis Sebastian!
I måndags kunde vi läsa i ortens tidningar att: Urstark Bullmarksbo tog hem Landbyaden.

Det blev en Bullmarksbo som tog hem årets upplaga av styrketävlingen: Landbyaden.
Landbyaden i Hissjö har blivit en tradition och en folkfest. Det är en folkfest och en hyllning till Sixten Landby, en kraftkarl som föddes i Hissjö men bodde i grannbyn Håkmark. Årets upplaga av Landbyaden samlade 17 starka män från olika bygder i Sverige.
Segrare blev Sebastian Dimantins från Bullmark med de båda Västeråsborna, Krister Larsson som två och André Pettersson som trea.

Hur kommer det sig att du är så stark Sebastian? Delvis är det goda gener men också mycket träning. Dessutom jobbar jag på vardagarna med att bygga ställningar, och brukar lyfta omkring åtta ton en vanlig arbetsdag.
Än en gång grattis Sebastian!

Byabrev.
Som ni sett så har vi under våren sänt ut Byabrev. Dessa Byabrev är en information från de fem byaområdena längs Sävarådalen/Sävaråstråket. Områdena; Botsmark, Gravmark, Furunäs, Bullmark och Gunnismark. Tillsammans genomför vi en gemensamt antagen byautvecklingsplan, som är indelat i tio olika aktivitetsområden. Efter sommarsemestern kommer vi att uppta det gemensamma ideella arbetet, och ni får under hösten information genom Byabreven.

Byabreven ska således inte sammanblandas med Byainformation, vilket är Bullmark-Tålsmarks med omlands egen information, som berör byafrågor.

TREVLIG SOMMAR!
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 13

Byainfo nr 12

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark / Tålsmark med omland

Byainformation nr. 12.

Vandalisering av välkomstskyltarnas fasadflaggor.
Under föregående helg revs flera fasadflaggor ner. Det är tråkigt att detta sker trots att vi årligen ber om att fasadflaggorna ska få vara i fred. Även denna gång – som vid tidigare tillfällen – kan vi se spår efter tvåhjuliga fordon.
Fasadflaggorna pryder sin plats och hälsar alla välkomna till byn, lämna dom därför ifred.

Vi ber er samtala om fasadflaggornas betydelse, och vara överens om att de ska få sitta kvar på avsedd plats.
Vi vill understryka att vi inte avser att polisanmäla händelsen. Styrelsens uppgift är inte att anmäla denna typ av händelser, utan har en tro på, att man i samtal inom familjerna, kommer fram till att värna om vår gemensamma egendom.

Styrelsen avser inte att sätta upp fasadflaggorna den närmsta tiden. Alla inser väl att utöver kostnaderna, så är det ett betydande merarbete som drabbar den som ideellt ansvarar för fasadflaggorna.
Vi anser att nu får det vara nog. Vi avvaktar nu en tid, så hinner ni i hemmen samtala om vårt gemensamma ansvar i byn, där bl.a. fasadflaggorna ingår. 

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 12

Byainfo nr 11

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.
Byainformation nr. 11. 2017-05-05.

 • Vädjan, respektera hastighetsbegränsningarna inom byaområde och kör inte på gång och cykelbanorna med bilen.

Under senaste veckan har flera bybor hört av sig och påtalat att ortsborna kör för fort på våra 30 och 40 vägsträckor inom byaområdet.

Vid flera tillfällen har även bil framförts på byns gång och cykelvägar.

 • I samråd med Bullmarks väg och samfällighetsförening kommer nu betonghinder att placeras ut vid gång och cykelvägarna.
 • Vi vädjar till ortsborna, håll hastighetsbegränsningarna på 30 och 40 sträckorna inom byaområdet.
 • Genom att ni respekterar hastighetsbegränsningarna, så skyddar ni våra barn.

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 11

Byainfo nr 10

Till
Byborna i Bullmark – Tålsmark med omland.
Byainformation, nr. 10. 2017-05-02.

Bilagt finns inbjudan till Näringslivsträff i Bullmark den 9 maj kl. 18.00. Plats:Klubbstugan

Anmälan senast den 5 maj till anders.kjellander@umea.se

Välkomna!

Anders Kjellander
näringslivsutvecklare
Näringslivsservice
Umeå kommun
SE-901 84 UMEÅ
Tel     + 46(0)90 163217
Mobil +46 (0)70 3900056
e-mail anders.kjellander@umea.se
Besöksadress: Stadshusområdet, i huset Kuben (2 trp) Byggnaden på Stadshusets baksida.
Hovrättsgatan 17

Logotyp, Umeå kommun

 

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 10

Byainfo nr 9

Projektföreningen Bullmark.

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 9. 2017-04-28.

Sammanställning av information avseende förslag; kommunens översiktsplan landsbygdsdelen samt förslag till genomförande av den gemensamma byaplanen; Gravmark, Furunäs, Bullmark och Gunnismarksområdet. Stor enighet råder i bygden om förslaget till utveckling av byarna längs Sävarådalen.

Under hösten 2016 fastställdes en gemensam byaplan för vårt område. Byaplanen är sammanfattad i nio delaktiviteter med ansvarig person eller arbetsgrupp för respektive delaktivitet samt med utsedda kontaktpersoner hos våra samverkansparter Kommunen och Kyrkan. Arbetet är i uppstartsskedet.

Under vintern 2017 har Kommunen genomfört ett samråd om förslag till översiktsplan avseende landsbygdsdelen. Områdesträffar och övriga träffar är genomförda. Inkomna synpunkter och förslag ska nu bearbetas och förslaget kommer senare upp till politiken för fastställande. Det nu föreliggande förslaget är således ett arbetsmaterial och kan komma att förändras.
Vad gäller förslaget till översiktsplan, landsbygdsdelen har Umeå landsbygd lyfts fram som en tillgång och resurs för utveckling av; Livskvaliteter, Näringslivsutveckling och Besöksmålsutveckling.
Landsbygdsdelen har lyfts fram för respektive byaområden, med områdets olika behov och möjligheter. Landsbygdsdelen är upplagd med trafikstråk där byggande och utveckling bör ske.
För vår del finns inlagd ett Sävarå stråk längs Sävarådalen, med möjligheter till sevärdheter, upplevelse, rekreation och livskvalité. Byggande, stärka det lokala näringslivet samt lokal besöksnäring är andra inslag i Sävarå stråket.

Nu startar genomförandet av den gemensamma byaplanen. Detta upptaktsarbete känns särskilt angeläget eftersom stora delar sammanfaller med en utveckling av Sävarå stråket. Utan prioritetsordning är de olika delaktiviteterna uppdelade enligt följande:
– Paketering av upplevelser och sevärdheter samt öka den lokala besöksnäringen.
– Bostadsbyggande längs Sävarådalen samt LISområden
– Arbeta för att kommunen upphandlar lokala varor och tjänster från lokala företagare.
– Arbeta för att kommunala/offentliga arbeten förs ut till landsbygden.
– Aktiv marknadsföring av området.
– Utveckla ungdomsverksamheten genom FBIK, Kyrkan och Umeå fritid.
– Integration/inkludering
– Café och matserveringsverksamhet inom området. Severingsfrågan är ett måste för att klara grupper och personer som besöker området.
– Stärka det lokala näringslivet genom nyttjande av lokala varor och tjänster, samt i samråd överbrygga generationsväxling. I denna del vill vi ställa en vädjan till alla som bor i området. Det är fritt för var och en att nyttja tjänster och handla var man vill, men vi ber er nyttja den lokale företagaren och handla dina livsmedel på ortens affär. Vill vi ha en levande landsbygd; stöd då det lokala näringslivet, ingen annan gör det åt oss.

Nya lokaler för Bullmark skola har inte varit uppe på dagordningen. Men eftersom så många personer har framfört behovet av nya och större lokaler för skolan, vill vi ändå nämna – som vi uppfattar det – att den breda allmänhetens uppfattning är; se till så att byggstart sker omgående.
Personalen alla kategorier, behöver större och mera lättskötta lokaler, möjlighet att ge ännu bättre undervisning, men allra främst våra barn är värda det. Därför vädjar vi till ortsborna; uttryck ert stöd för ett byggande av lokaler för Bullmark skola, därmed påskyndar vi byggstarten.
Har ni synpunkter i skolfrågan, så hänvisar vi er till att ta direktkontakt med företrädare för de politiska partierna.

Arbetsgruppen för genomförandet av den gemensamma byaplanen. 2017-04-27.
Samordningsansvariga Enar Jonsson och Birgitta Eriksson.

Näringslivsträff i Bullmark den 9 maj kl. 18.00. Inbjudan kommer inom kort.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 9

Byainfo nr 8

Projektföreningen Bullmark

Till boende i Bullmark/Tålsmark med omland
Byainformation nr. 8.   2017-04-21.

Vi vill påminna om byamötet på måndag den 24 april kl. 18.30. Plats: Ungdomsgården.

Information och dialog om:

 • Byaplanen och kommunens inriktning på utvecklingen av Umeå landsbygd. Vad betyder det för vårt område?!
 • Byggande i byarna
 • Byggande på landsbygd
 • Stärka det lokala näringslivet
 • Utveckla en lokal besöksnäring
 • Arbetstillfällen till landsbygden
 • Marknadsföring av vår bygd
 • Och mycket mera.

Det finns även möjlighet att besöka Ungdomsgården på måndag 24 april mellan kl. 12.00-14.00, se utdelad inbjudan!

Varmt välkomna!

Hälsningar
Styrelsen

 

 

 

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 8

Byainfo nr 7

Till
Boende i Bullmark – Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 7 2017-04-19.

Inbjudan till Bullmark den 24 april.
– Kvällsmöte kl. 18.30 Lokal: Ungdomsgården. (OBS! Det finns även en utdelad inbjudan samma dag, till en dagsträff kl. 12.00-14.00)

Bygden ska utvecklas genom att stärka det lokala näringslivet, lokal besöksnäring och byggande på landsbygden.
Som stöd för fortsatt utveckling i våra bygder ingår som en avgörande del den utveckling som berör översiktsplan, landsbygdsdelen det inritade Sävarå stråket längs Sävarån. Sävarån är klassad som riksintresse och omfattas av Natura 2000.
Grunden för utvecklingen i bygden sker med ett genomförande av den gemensamma byaplanen.

Den gemensamma byaplanen är fastställd under hösten 2016. För att klara genomförande har byaplanen indelats i nio delaktiviteter.
Inom varje delaktivitet har utsetts personer som ansvarar för respektive genomförande. För att säkerställa genomförande har vi kontaktpersoner inom exempelvis Kommunen, Kyrkan, Företagarna, ortens föreningar, med flera.

Sävarå stråket erbjuder en möjlighet till ökad närturism med sevärdheter och upplevelser samt möjlighet till byggande i byarna. I sammanhanget ska framhållas utpekade LIS områden i respektive byaområde som underlättar byggande nära vatten.

Vi avser redovisa nuläget i respektive delaktivitet vid gemensamma byamöten under tiden 24–27 april. För Bullmark gäller 24 april kl. 18.30.
Vi redovisar:
– byaplanen och de inledande samtalen med kommunens företrädare
– det pågående arbetet med översiktsplanearbetet, ÖP, som gäller landsbygdsdelen. Arbetsmaterial: förslag till särskilt stråk längs Sävarådalen. Vad betyder det för Bullmark/Tålsmark?

För vår del som bor längs Sävarån är genomförandet möjligt, endast om vi alla tillsammans hjälps åt. För att lyckas måste genomförandet ske i samklang med ortsborna därför inbjuder vi Ortsborna i Bullmark – Tålsmark med omland till byamöte.

Hjärtligt välkomna!

Projektföreningen Bullmark
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 7

Byainfo nr 6

Projektföreningen Bullmark

Till
boende i Bullmark-Tålsmark med omland.
Byainformation nr. 6           2017-04-14

Det som göms i snö kommer fram i …..
Många bybor har hört av sig. Det två vanliga frågorna på våren är; Behöver man inte ta bort hästskiten? och hur är det med hundbajs?

Hästskit.
Enligt gammal hävd så behöver man inte ta upp efter sin häst. God sed bjuder dock att hästägaren tar upp efter sin häst inom byaområdet.
I de flesta fall så kan det räcka med att man sprätter iväg hästskiten i vägslänten.

Hundbajs.
Du är skyldig att ta upp efter din hund. Bajspåsar finns att köpa i affären i Bullmark.
Ett säkert sätt för att klara hundbajset, är att följa den goda uppmaningen som Danskarna ger till landets hundägare; Du ska ha en pose på snoret.
Har du lite svårt med det danska språket, så betyder det; knyt fast en bajspåse på kopplet. Då finns den till hands då den behövs.

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 6