Byainfo nr 3

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark / Tålsmark med omland
Byainformation nr. 3           2018-02-09.

I byainformation nr 2 påbörjade vi information och ställningstagande av de frågor som behandlades omedelbart efter årsmötet. Här kommer ytterligare information:

 • Arbetsgrupper.
  I diskussioner och samtal hörs ofta inlägg av typ; ingen vill ställa upp och hjälpa till. Inget kan var mera felaktigt.  Här presenterar vi ortsbor som ideellt ställer upp i nedanstående uppdrag. Till detta ska läggas de personer som ingår i styrelsen, revisorer och valberedning, vilket innebär totalt 18 personer.

Ansvarig för; Fasadflaggorna / Kennard Andersson, Boulebanan / Stefan Rosenqvist, Beachvolleyplan / Markus och Cecilia Bodin, Vindskydd o rastplatser / Hans Karlsson, Hemsida/ Tomas Lundgren, Hjärtstartare / Tord Wiklund, Gemensam byaplan: Regler för byggande; Staffan Wiklund, Lokal serviceplan; Jörgen Andersson, Näringslivsfrågor; Johan Bergström, Öppen Bygemenskap; Birgitta Jonsson, Simon Westerberg, Elly Karlsson.

I nästa byainformation presenterar vi ytterligare personer som ställer upp i det ideella byaarbetet.

 • Svenska kyrkan/Fast grund.
  Svenska kyrkan, Sävar-Holmöns församling, har från 2018-01-01 övertagit fastigheten, Kapellet/ungdomsgården. För föreningar eller privat personer gäller samma hyresvillkor som tidigare.
  Vill du hyra lokal ring 090 – 712750.
 • Hemsidan
  Besök gärna föreningens hemsida www.bullmark.se.   Under rubriken Kalendern, så kan du se alla de aktiviteter som sker under vårterminen.
  Föreningar meddela oss om era mötestillfällen, så lägger vi dom i kalendern.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 3

Byainfo nr 2

Projektföreningen Bullmark 2018-02-02

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland.
Kopia för kännedom: Gravmark byaförening och Furunäs intresseförening.

Byainformation nr. 2.

Från gårdagens årsmöte vill vi lämna följande information; (mera information från föreningsstämman i kommande Byainformationer)

 Styrelse, revisorer, valberedning.
Årsmötet valde enligt valberedningens förslag
Styrelse.
Ordförande Staffan Wiklund, Kassör Tord Wiklund, Sekreterare Birgitta Jonsson, ledamöter Simon Westerberg, Bengt-Erik Nilsson, Olov Jonsson.
Revisorer.
Mats Karlsson, Randolf Wallgren.
Valberedning.
Hans Karlsson, Gunn Karlsson.

•  ICA Bullmark,
Under gårdagen har ICA Bullmark informerat ortsborna om affärens lönsamhet. Årsmötet hänvisade till affärens information, och ber ortsborna stödja det lokala näringslivet. Ett lokalt näringsliv ger en levande landsbygd.
Även om det är fritt fram att handla var du vill, så vädjar årsmötet till ortsborna; Handla i din lokala butik för en fortsatt levande landsbygd.

•  Byggande i byarna.
Byaplanens arbetsgrupp ska inom respektive fem byaområden ta fram förslag på lämpliga platser för byggande. Förslaget ska omfatta byggande av enfamiljshus eller lägenheter i område eller genom förtätning. Årsmötet utsåg en arbetsgrupp bestående av Nils-Erik Karlsson, Lena Burström och Tord Wiklund. Arbetsgruppen ska lämna förslag avseende – Bullmark och Tålsmarks området – senast den sista februari.

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 2

Bygdenytt nr 3

Bygderådet Umeå

Till
respektive kontaktperson
i by/lokal utvecklingsgrupp
inom Umeå kommun.

Bygdenytt nr 3                    2018-01-28.

Översänder beslut från föreningsstämman. Val till styrelse, revisorer, arbetsgrupper, mm.
Inom kort kommer vi att sända ut anvisningar om hur man ansöker om projektstöd.

Hälsningar
Styrelsen

Val av styrelse och revisorer för 2018

 

Stämman gick helt på valberedningens förslag och valen utföll enligt nedan. Enar Jonsson valdes till ordförande.
Enar Jonsson                     Bullmark, ordförande
Birgitta Eriksson                 Krokbäck
Alf Söderlund                      Rödåsel, sekreterare
Göran Sundqvist                Svedjan, vice ordförande
Stefan Latvala                    Gravmark, kassör
Roger Sandström               Stöcksjö
Gunbritt Sandström            Åheden
Gun Lis Forsell                   Botsmark
Jan Lundberg                     Gravmark
Revisorer Stämman valde:

Christer Edvardsson, Anumark
Helene Wernersson, Furunäs
Stämman beslutade att ingen revisorssuppleant utses

Val av valberedning

 

Stämman valde:

Per-Gunnar Olofsson, Tavelsjö och
Björn Kriström, Furunäs även sammankallande i valberedningen

Val av Bygderådets beslutsgrupp. Den grupp som tillsammans med Umeå kommun ska hantera projektstöd. Alf Söderlund              Rödåsel, sammankallande
Birgitta Eriksson                 Krokbäck
Roger Sandström                Stöcksjö
Gunbritt Sandström           Åheden, ersättare
Utse/nominering:
– ledamot och ersättare till LAG grupp URnära ideell förening.
– ledamot i Länsbygderådet Västerbotten (Hela Sverige ska leva)
– ordförande i RUR, Regionalt utvecklingsråd i Umeå-regionen.
Val/nomineringar
URnära, Enar Jonsson ordf. Ordinarie URnära Göran Sundqvist       RUR, Göran Sundqvist och Enar Jonsson
HSsL Västerbotten, Crister Edvardsson, Ordinarie
Delegering till styrelsen att i övrigt utse företrädare i externa arbets och besluts-grupper. Beslut: styrelsen kan utse företrädare i andra externa arbets- och beslutsgrupper.

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Bygdenytt nr 3

Inbjudan

Inbjudan till mingelkväll;
Lokal utveckling på Umeå landsbygd, klicka här

Publicerat i Inbjudan | Kommentarer inaktiverade för Inbjudan

Byainfo nr 1

Projektföreningen Bullmark                     2018-01-07.

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

God fortsättning på det nya året!
Översänder inbjudan/kallelse till årsmöte den 1 februari 2018.
Plats: Ungdomsgården/kapellet
Tid: 18,30.

Välkomna!
Styrelsen

Projektföreningen Bullmark
Org.nr. 802432-3068

Byainformation nr. 1.         2018-01-07.

Inbjudan till Årsmöte/Öppet byamöte, den 1 februari 2018 kl. 18.30.
Plats: Ungdomsgården/kapellet.

1. Öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
3. Val av två justerare för årsmötesprotokollet 
4. Godkännande av röstlängd/närvarolista.
5. Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordning.
7. Styrelsens årsredovisning vilket utgör årets utsända byainformationer nr: 1–17 samt byabrev 1–9, kassörens ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse.
8. Beslut om hur vinst och förlust ska disponeras.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10.Verksamhet 2018 samt budget se diskussionsfrågor, biläggs protokollet.
Verksamheten kommer att vara inriktad på det gemensamma genomförandet av byaplanen samt yttrande över kommunens översiktsplan, delen landsbygd. Någon formell handlingsplan fastställs inte vid årsmötet, eftersom det är bybornas ställningstagande i olika delfrågor som avgör. Varje delprojekt ska vara finansierad före start.
11. Fråga om arvoden till styrelse och revisorer.
Förslag till beslut: Inga arvoden utgår till styrelsen och revisorerna.
12. Avgifter.
Förslag till beslut: Inga avgifter tas ut av boende i byn. Alla boende i byn ingår och är välkomna till byns öppna styrelsemöten/byamöten.
13. Val av styrelse och revisorer.
Valberedningens förslag föredras vid mötet.
14. Val av valberedning.
15. Förslag till ordinarie öppna byasammanträden 2018.
Förslag till beslut: Öppna styrelse/byamöten ska genomföras, tidpunkt fastställs av styrelsen.
16. Övriga ärenden.
17. Avslutning.

Välkomna!
Styrelsen

 Omedelbart efter avslutat årsmöte diskuteras bl.a. följande frågor:

 • Ansökan av medel för lokal utveckling 2018–2020 Information.
 • Förslag: Ansvarig för: Fasadflaggorna/Kennard Andersson, Boulebanan/Jari Smedman, Beachvolleyplan/Markus och Cecilia Bodin, Vindskydd o rastplatser/Hans Karlsson, Hemsida/Tomas Lundgren, Hjärtstartare/Tord Wiklund. Delområden i gemensam Byaplan; Regler för byggande; Staffan Wiklund, Lokal serviceplan; Jörgen Andersson, Lokalt näringsliv; Johan Bergström, Öppen Bygemenskap; Birgitta Jonsson, Simon Westerberg.
 • Näringslivsträffar.
  I och med att byn nu utgör ett av kommunens utvecklingscentra ska vi bl.a. vid Näringslivsträffarna diskutera det fortsatta arbetet av genomförande av byaplanen med inriktning under de första åren att stödja det lokala näringslivet, d.v.s. handla på orten affär och köpa tjänster av den lokale hantverksentreprenören såsom Bygg, VVS, El, o.s.v. Starta upp en lokal besöksnäring samt komma igång med byggande.

Samtliga frågeställningar och förslag kommer att tillställas byborna för ställningstagande.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 1

Byainfo nr 17

Projektföreningen Bullmark.

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 17.               2017-12-15.

Vid förra veckans styrelsemöte diskuterades bl.a.

Majbrasa.
Sedan några år tillbaka så anordnar inte byn en majbrasa på valborgsmässoafton. Den främsta anledningen till detta är det tidigare årliga sparandet av ris och löv till majbrasan inneburit, att den blev stor, och svåreldad.
En återgång till den tidigare platsen är inte aktuell eftersom den ligger i skogsmark, samt att den brukar användas som upplagsplats för entreprenörer då det sker byggande av olika slag. Ett annat hinder för genomförande av majbrasa är svårigheten att få fram en person från byn, som är formellt ansvarig gentemot kommunen d.v.s. brandfaran.
Styrelsen föreslår
att vi har en insamling av ris veckorna före valborg och håller till på parkeringsplatsen nedanför motionsspåret. Ett sådant genomförande kräver att ev. kvarvarande brandrester efter brasan ska fraktas bort
att vi köper in ett antal eldkorgar och ställer ut dessa på parkeringsplatsen, och att eldandet i dessa får utgöra majbrasa.
Finns det intresse?
Finns det några som vill ingå i arbetsgruppen?
Lämna synpunkter med vändande mail!

Årsmöte den 1 februari 2018.
Projektföreningen Bullmark håller årsmöte torsdagen den 1 februari 2018. Handlingar sänds ut i början av januari.

Vad är Byabrev och vad är Byainformation.
Byabrev är den informationskanal som de fem byagrupperna: Botsmark, Gravmark, Furunäs, Bullmark och Gunnismark använder för information ut till ortsborna.
Informationen gäller det pågående arbetet med genomförandet av den gemensamma byaplanen. Det ideella arbetet är indelat i fyra delavsnitt. Det har sänts ut nio Byabrev under året, där varje byaområde svarar för utsändandet inom sitt område. Byabreven finns på byns hemsida www.bullmark.se
Byainformation är information till boende i Bullmark/Tålsmark med omland. Det har sänts ut 17 Byainformationer under året. Byainformationerna finns på hemsidan www.bullmark.se

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Önskar
Styrelsen

                           

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 17

Byainfo nr 16

Projektföreningen Bullmark.

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

För kännedom till: Furunäs och Gravmark

Byainformation nr. 16, 2017-12-01.

Hjärtstartarens placering i Bullmark.
På mångas begäran vill vi påminna er om var Hjärtstartaren är placerad. Se pil till det hus där hjärtstartaren är placerad. Den finns innanför dörren till tvättstugan.

Hälsningar
Styrelsen

Hjärtstartaren är placerad i TVÄTTSTUGAN som tillhör Bostadens hyreshus Tunnbrödsvägen 2–4.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 16

Byainfo nr 15

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omnejd.
Byainformation nr. 15.   2017.

Översänder nedanstående information.

Hälsningar
Styrelsen

Oktober 2017.

Information angående planeringsläget Bullmark skola.

Det finns en stor efterfrågan om information om planeringsläget för skolbygget i Bullmark.

För detaljplan för Bullmark 3:12 gäller att förslaget varit ute på granskning under tiden 15 augusti t.o.m.6 september.

Granskning är den andra delen i den formella dialogen som alltid ska ske vid upprättande av detaljplan. Den första delen som kallas samråd genomfördes ju under våren.

Handlingar som finns på hemsidan:
Följebrev Granskning, – kan läsas på nätet
Plankarta med bestämmelser och illustration, – kan läsas på nätet
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning, – kan läsas på nätet
Miljöteknisk undersökning, – kan läsas på nätet
Samrådsredogörelse kan lämnas på begäran. Detta beror på att regler för personuppgifter gör att vi inte kan lägga dem på nätet direkt.

En synpunkt som framkommit från Västerbottens museum är att en arkeologisk undersökning behöver göras i området. Denna kommer att ske under hösten.

Nästa steg i processen är då att med kompletterande material färdigställa ett förslag till detaljplan. Den kommer då att prövas och om inget oförutsett händer antas i byggnadsnämnden. Om ingen överklagar beslutet vinner planen laga kraft ca 1 månad därefter. Då är det möjligt att pröva bygglov för skolan.

En möjlig byggstart av skolbygget i Bullmark kan då ske under våren-sommaren 2018.

Hälsningar 
Mikael Berglund / ordförande Byggnadsnämnden

Informationen sprids genom mail till hushållen via byagrupperna.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 15

Byainfo nr 14

Projektföreningen Bullmark.

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 14   2017-09-22.

HJÄRTSTARTARE.
Påminnelse om placering av hjärtstartare. Hjärtstartaren är placerad i tvättstugan som tillhör Bostadens hyreshus på Tunnbrödsvägen 2–4. Se hemsida www.bullmark.se rubrik:  Hjärtstartare.

Kalendern.
På hemsidan www.bullmark.se finns rubriken: Kalendern. Där annonserar vi alla aktiviteter och möten som sker. Föreningar och organisationer välkomna med era uppgifter,  så läggs de in i byns kalender.

Bussresa.
Arbetsgruppen Byaplanens genomförande hade för några veckor sedan anordnat en Bussresa längs delar av Sävarådalen / Sävaråstråket. Inbjudna var kommunens politiker och tjänstemän. Vi visade upp delar av de många sevärdheter och upplevelser som finns. De 18 politikerna och 12 tjänstemännen uppskattade resan, och vi är övertygade om att vi lade ytterligare en god grund för kommande samtal / dialog om genomförandet av byaplanen.

Hemsida.
Besök gärna vår hemsida; www.bullmark.se Har ni synpunkter och förslag, hör gärna av er.

Hälsningar
Styrelsen.  

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 14

Byainfo nr 13

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr 13     16 juni 2017.

Grattis Sebastian!
I måndags kunde vi läsa i ortens tidningar att: Urstark Bullmarksbo tog hem Landbyaden.

Det blev en Bullmarksbo som tog hem årets upplaga av styrketävlingen: Landbyaden.
Landbyaden i Hissjö har blivit en tradition och en folkfest. Det är en folkfest och en hyllning till Sixten Landby, en kraftkarl som föddes i Hissjö men bodde i grannbyn Håkmark. Årets upplaga av Landbyaden samlade 17 starka män från olika bygder i Sverige.
Segrare blev Sebastian Dimantins från Bullmark med de båda Västeråsborna, Krister Larsson som två och André Pettersson som trea.

Hur kommer det sig att du är så stark Sebastian? Delvis är det goda gener men också mycket träning. Dessutom jobbar jag på vardagarna med att bygga ställningar, och brukar lyfta omkring åtta ton en vanlig arbetsdag.
Än en gång grattis Sebastian!

Byabrev.
Som ni sett så har vi under våren sänt ut Byabrev. Dessa Byabrev är en information från de fem byaområdena längs Sävarådalen/Sävaråstråket. Områdena; Botsmark, Gravmark, Furunäs, Bullmark och Gunnismark. Tillsammans genomför vi en gemensamt antagen byautvecklingsplan, som är indelat i tio olika aktivitetsområden. Efter sommarsemestern kommer vi att uppta det gemensamma ideella arbetet, och ni får under hösten information genom Byabreven.

Byabreven ska således inte sammanblandas med Byainformation, vilket är Bullmark-Tålsmarks med omlands egen information, som berör byafrågor.

TREVLIG SOMMAR!
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 13