Bullmarks väg- och samfällighetsförenings årsstämma

Bullmarks väg- och samfällighetsförening håller årsstämma söndagen den 24/3 2019 kl. 18.00 i kapellet i Bullmark. Se kallelse med dagordning och övriga dokument http://www.bullmark.se/bullmarks-vsf-arsstamma

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Bullmarks väg- och samfällighetsförenings årsstämma

Byainfo nr 7

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland
Ordförande Furunäs
Ordförande Gravmark

Byainformation nr 7

Välkomna till aktiviteterna.
Styrelsen

 

Lovaktiviteter
gratis för alla barn F-6

Kom och pyssla måndag 4 mars mellan 13.00-15.00, samlingssalen i Bullmark kyrka. Fika serveras.
Det finns olika typer av pyssel att välja bland, pärlor, rita, måla mm.

Uteaktivitet med korvgrillning och tipsrunda. Vi träffas torsdag 7 mars mellan 14.00-15.30 vid grillplatsen elljusspåret.

Välkomna!
Projektföreningen Bullmark

 
Genomförs med stöd av  

 

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 7

Byainfo nr 6

Projektföreningen Bullmark                     2019-02-16.

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 6.

 • Aktiviteter vecka 10, skollovsveckan
  Projektföreningen Bullmark har ansökt och beviljats medel för genomförande av två aktiviteter under skollovet vecka 10. Aktiviteterna är öppen och tillgänglig för alla barn och ungdomar.
  Det fanns 75.000:- kronor i budget. Femton föreningar har tillsammans ansökt om 159.000:- kronor. Vår ansökan var en av de ansökningar som beviljats medel.

Vi kan endast genomföra aktiviteterna om det finns föräldrar som kan medverka vid genomförandet. Den ena aktiviteten är pyssel inomhus och den andra uteaktivitet ned grillning vid motionsspåret.
Vi behöver besked om det finns föräldrar som kan vara med och genomföra aktiviteterna. Du måste svara med vändande mail. Får vi inga intresserade vuxna, så ställs aktiviteterna in. Vi måste i så fall omgående meddela Kommunen, så att andra kan få del av våra medel i stället.

 • Inbjudan till informationsmöten i byarna 2019
  Gå in på byns hemsida www.bullmark.se och läs om inbjudan till information i byarna under 2019.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 6

Informationsmöten

Inbjudan till informationsmöten i byar 2019

Publicerat i Inbjudan | Kommentarer inaktiverade för Informationsmöten

Byainfo nr 5

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Nedanstående årsmötesprotokoll översändes som allmän information till ortsborna.
Hälsningar
Styrelsen

Projektföreningen Bullmark
Org.nr. 802432–3068
 
2019-01-24.   Byainformation nr. 5.

Protokoll årsmöte/öppet byamöte, 24 januari 2019 kl. 18.30.
Plats: Ungdomsgården/kapellet.
Närvarande: närvaroförteckning biläggs protokollet.

§ 1. Öppnande.
Ordförande Staffan Wiklund hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.
Mötet utsåg Enar Jonsson som ordförande och Birgitta Jonsson som sekreterare för årsmötet.

 § 3. Val av två justerare för årsmötesprotokollet.
Mötet utsåg Olov Jonsson och Simon Westerberg som protokolljusterare.

 § 4. Godkännande av röstlängd/närvarolista.
Närvarolistan biläggs mötesprotokollet.

§ 5. Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.
Kallelse genom byainformation har digitalt sänts till byborna.
Mötet beslöt godkänna att årsmötet utlysts i behörig ordning.

§ 6. Fastställande av dagordning.
Mötet beslöt godkänna utsänd dagordning.

§ 7. Styrelsens årsredovisning vilket utgör årets utsända byainformationer nr: 1–20   kassörens ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse.
Verksamhetsberättelsen utgörs av under året utsända byainformationer nr. 1–20. Ekonomisk redovisning och revisorernas berättelse föredrogs.
Mötet beslöt att godkänna föredragna handlingar.

§ 8. Beslut om hur vinst och förlust ska disponeras.
Mötet beslöt att föreningens medel överförs till ny räkning.

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslöt att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2018.

§ 10. Verksamhet 2019 samt budget se diskussionsfrågor, biläggs protokollet.
Verksamheten kommer att vara inriktad på; genomförandet av den gemensamma byaplanen, Ideellt arbete i Bygderådet Umeå, Regionalt utvecklingsråd i Umeåregionen, RUR, samt ingå i Samverkansmodell för utveckling av Umeå kommuns landsbygd.
Någon formell handlingsplan fastställs inte vid årsmötet, eftersom det är bybornas ställningstagande i olika delfrågor som avgör. Varje delprojekt ska vara finansierad före start.
Årsmötet beslöt att arbeta enligt vad som ovan redovisats.

Vägledande samtal fördes i nedanstående punkter: 

 • Ansökan av medel för lokal utveckling 2018–2020 Information.
 • Valberedningens förslag: Ansvarig för fasadflaggorna; Kennard Andersson, boulebanan; Staffan Rosenqvist, beachvolleyplan; Markus Bodin, Cecilia Bodin, vindskydd o rastplatser; Hans Karlsson, hemsida; Tomas Lundgren, hjärtstartare, Tord Wiklund, majbrasa; Lena Burström, Anders Burström.
 • Valberedningens förslag att ingå i arbetsgrupper Gemensam byaplan: Lokal plan Regler för byggande, mm; Staffan Wiklund, Lokal serviceplan; Jörgen Andersson, Nils-Erik Karlsson, Erik Karlsson, Lokal plan stöd och utveckling av det befintliga näringslivet samt start och utveckling av en lokal besöksnäring; Johan Bergström, Lotta Berge   Lokal plan för öppen byagemenskap; Birgitta Jonsson, Simon Westerberg, Elly Karlsson.

Utöver ovan redovisade kommer samtliga frågeställningar och förslag att tillställas byborna för ställningstagande.

§ 11. Fråga om arvoden till styrelse och revisorer.
Beslöts att inga arvoden utgår till styrelsen och revisorer.

§ 12. Avgifter.
Beslut att inga avgifter tas ut av boende i byn. Alla boende i byn ingår och är välkomna till byns öppna styrelsemöten/byamöten.

§ 13. Val av styrelse och revisorer.
Årsmötet beslöt utse företrädare i styrelse och revisorer enligt valberedningens förslag:

Styrelse.
Ordförande Anders Lindgren
Sekreterare Birgitta Jonsson
Kassör Tord Wiklund
Ledamot Simon Westerberg
Ledamot Olov Jonsson
Ledamot Bengt-Erik Nilsson
Revisorer.
Mats Carlsson
Randolf Wallgren

§ 14. Val av valberedning.
Årsmötet beslöt att som valberedning utse Hans Karlsson och Gunn Karlsson.

Sammanfattning: Årsmötet noterar att ett 25 tal bybor ingår som förtroendevalda i styrelse, revisorer och arbetsgrupper.

§ 15. Förslag till ordinarie öppna byasammanträden 2019.
Årsmötet beslöt att öppna styrelse/byamöten ska genomföras, vilket innebär att byborna är välkomna till styrelsemöten. Tidpunkt för styrelsemöten fastställs av styrelsen. Inbjudan sker genom byainformation.

§ 16. Övriga ärenden.

 • Årsmötet beslöt avsända skrivelse till Trafikverket m.fl. avseende åtgärder för att minska trafikhastigheten på väg 647 och väg 650 genom byn.
 • Foldern Sävarådalen, som tryckts upp i upplaga, ska läggas ut på affär, byastugor inom den berörda delen, Bullmark-Botsmark (vilka ingår i Gemensam byaplan).
 • Arkivmaterial från Bullmark-Tålsmark byalag och Projektföreningen Bullmark finns en trappa upp, Ungdomslokalen Kyrkan Bullmark.

§ 17. Avslutning.
Mötesordföranden tackade för medverkan och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet                      Justeras                               Justeras
Birgitta Jonsson                   Olov Jonsson                       Simon Westerberg

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 5

Byainfo nr 4

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark
Kopia till Ordförande Furunäs, Gravmark

Nyhetsinformation nr. 4      2019-01-28.

 • Ny inbjudan till ´´Prova på Gym´´
  Gemensam Byaplan genomförs gemensamt inom byagrupperna Bullmark-Furunäs-Gravmark området.
  Genomförandet sker genom fyra arbetsgrupper inom olika aktivitetsgrupper.
  Arbetsgruppen; Öppen byagemenskap erbjuder ´´Prova på Gymmåndagen den 4 februari kl. 18,30´´
  Plats: FBIK klubbstuga i Bullmark. Anmälan om deltagande sker till birgittajonsson44@icloud.com senast torsdagen den 31 januari.
  Vid aktiviteten serveras enkelt nyttigt tilltugg.
  Varmt välkomna!
 • Inbjudan till Musikgudstjänst för stora och små
  Bilagt finns inbjudan
  Varmt välkomna!

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 4

Byainfo nr 3

Projektföreningen Bullmark.
Org. nr 802432–3068

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr 3. 2019-01-18.

Förslag till beslut vid årsmötet den 24 januari.
Vi har under flera år försökt att bl.a. få till en minskning av trafikhastigheten inom byaområdet. Den höga hastigheten förorsakas av såväl privata trafikanter som yrkestrafiken.

Detta är djupt alvarligt eftersom många boende inom området – både barn och vuxna – befinner sig ofta som gående och cyklande trafikanter inom byaområdet. Den smala vägen och den höga trafikhastigheten ökar risken för trafikolyckor.
För att uppnå säkrare trafik inom vårt byaområde har vi under de senast åren tillskrivit berörda myndigheter, utan åtgärd.

Vi har därför under den senaste tiden tagit ett helhetsgrepp över trafiksituationen inom vårt byaområde. Vi har i skrivelser och samtal vänt oss till; Trafikverket Borlänge, Umeå kommun, Svevia Umeå, och Polismyndigheten Umeå. I våra kontakter har vi prövat olika åtgärder för att få en bättre väg och en lägre trafikhastighet.

Hög trafikhastighet i Bullmark/Tålsmark.
Med skrivelser och förda kontakter avser vi nu konkretisera vår begäran.
Vi har genom våra kontakter med nämnda myndigheter och organisationer förstått, att vår begäran, att med fartkameror som verktyg, minska hastigheten genom byaområdet är möjlig, men först om flera år. Vi har en tillfredsställande vägskyltning med 30- och 40-skyltning inom området, så andra åtgärder måste nu till.

 • Vi har i våra interna diskussioner kommit fram till att snabbaste och bästa lösningen för att dämpa hastigheten på berörda vägdelar är, att anlägga flera breda och förhöjda övergångsställen. (väg 647, 650)
 • Vi är införstådda med att det krävs ett underlag för ett sådant beslut. Vi har förhoppningen att Trafikverket genom en utredning ska kunna göra en säker bedömning för beslut och genomförande av åtgärden.
 • Vi föreslår denna typ av åtgärd eftersom vi har sådana exempel inom vår kommun vilka – enligt vår uppfattning – fått ett positivt utfall för att dämpa trafikhastigheten.

Med hänvisning till ovanstående är vår framställan att Trafikverket beslutar att vidta åtgärder så att vi snabbt kan dämpa trafikhastigheten i Bullmark.

Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 3

Byainfo nr 2

Projektföreningen Bullmark

Org. nr 802432–3068

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Kopia till: Ordförande i Gravmark och Furunäs

Byainformation nr. 2.          1019-01-11.

 ´´Prova på Gym´´
Gemensam byaplan genomförs tillsammans inom byagrupperna Bullmark – Furunäs – Gravmark området. Genomförande sker genom fyra arbetsgrupper inom olika aktivitetsområden.
Arbetsgruppen; Öppen byagemenskap, erbjuder ´´Prova på Gym´´ måndagen den 28 januari kl. 18,30. Plats: FBIK:s klubbstuga i Bullmark.
Anmälan om deltagande sker till birgittajonsson44@iclooud.com senast tisdagen den 22 januari kl. 17,00. Vid aktiviteten serveras enkelt nyttigt tilltugg.

Varmt välkomna!
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 2

Byainfo nr 1

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 1.         2019-01-07.
 
Inbjudan till Årsmöte/Öppet byamöte, 24 januari 2019 kl. 18.30.
Plats: Ungdomsgården/kapellet.

1.   Öppnande
2.   Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
3.   Val av två justerare för årsmötesprotokollet
4.   Godkännande av röstlängd/närvarolista.
5.   Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.
6.   Fastställande av dagordning.
7.  Styrelsens årsredovisning vilket utgör årets utsända byainformationer nr: 1–20   kassörens ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse.
8.   Beslut om hur vinst och förlust ska disponeras.
9.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Verksamhet 2019 samt budget se diskussionsfrågor, biläggs protokollet.
Verksamheten kommer att vara inriktad på; Genomförandet av den gemensamma byaplanen, Ideellt arbete i Bygderådet Umeå, Regionalt utvecklingsråd i Umeåregionen, RUR, samt ingå i Samverkansmodell för utveckling av Umeå kommuns landsbygd. Någon formell handlingsplan fastställs inte vid årsmötet, eftersom det är bybornas ställningstagande i olika delfrågor som avgör. Varje delprojekt ska vara finansierad före start.

      Vägledande samtal i nedanstående punkter: 

 • Ansökan av medel för lokal utveckling 2018–2020 Information.
 • Valberedningens förslag: Ansvarig för fasadflaggorna, boulebanan, beachvolleyplan vindskydd o rastplatser, hemsida, hjärtstartare, majbrasa.
 • Redovisning av personer som ingår i arbetsgrupper Gemensam byaplan: Lokal plan Regler för byggande, mm, Lokal serviceplan, Lokal plan stöd och utveckling av det befintliga näringslivet samt start och utveckling av en lokal besöksnäring samt Lokal plan för öppen byagemenskap.
 • Informationsträffar/samverkan angående landsbygdsutveckling.  

Utöver ovan redovisade kommer samtliga frågeställningar och förslag att tillställas byborna för ställningstagande.

11.   Fråga om arvoden till styrelse och revisorer.
Förslag till beslut: Inga arvoden utgår till styrelsen och revisorerna.
12.  Avgifter.
Förslag till beslut: Inga avgifter tas ut av boende i byn.
Alla boende i byn ingår och är    välkomna till byns öppna styrelsemöten/byamöten.
13.  Val av styrelse och revisorer.
Valberedningens förslag föredras vid mötet
14.  Val av valberedning.
15.  Förslag till ordinarie öppna byasammanträden 2019.
Förslag till beslut: Öppna styrelse/byamöten ska genomföras, tidpunkt fastställs av styrelsen
16.  Övriga ärenden.
17.  Avslutning.
 
Välkomna!
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 1

Byainfo nr 20

Projektföreningen Bullmark
Org. nr 802432–3068

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 20.        2018-12-14.

 • Mobil hastighetskamera
  Inom ramen för gemensam byaplan tar vi nu ett helhetsgrepp över trafikfrågor och vägbeskaffenhet mm.  i arbetet ingår kontakter med Trafikverket och Polismyndigheten m.fl.

I samtliga ärenden sker samråd med kommunens trafiksamordnare.

I avvaktan på en långsiktig lösning beträffande trafikhastigheten så har vi begärt om att en mobil trafikhastighetskamera placeras inom Bullmarksområdet. För närvarande har Polisen endast ett fåtal mobila hastighetskameror, varför det blir svårt att få fram en sådan kamera. Vi driver trafikhastighetsfrågan vidare i samråd med kommunen.

 • Byggande av små lägenheter Bullmark 4,114
  Inom ramen för gemensam byaplan ingår även byggande på landsbygd. I samråd med kommunen finns nu möjlighet att bygga mobila lägenheter. De mobila husen disponerar vi fritt på plats.

Olov Jonsson med firma Alltek har visat intresse och undersöker nu möjligheterna att placera åtta lägenheter på kommunens byggklara mark i Bullmark. Markområdet är beläget strax före Bagarstugan.

 • Årsmöte.
  Projektföreningen har årsmöte den 24 januari 2019. Dagordning utsänds den 7 januari.

Styrelsen tillönska alla bybor

God Jul och Gott Nytt År!

Bilagd julgran står på torget, och är Umeå kommuns julgran 2018.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 20