Byainfo nr 26

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark
Ordförande i Byalagen Gravmark och Furunäs

Byainformation nr. 26

Årsmöte
Projektföreningen Bullmark har årsmöte den 20 januari kl. 18,30. Fika finns från kl. 18,00.
Plats: Ungdomsgården Kyrkan Bullmark.
Dagordning och övriga årsmöteshandlingar sänds ut under mellandagarna.

Var handlar du?
Vill du ha lokala butiker i morgon, så besök och handla i dem idag!

Julgran med ytterbelysning.
Byns julgran med belysning finns som ni sett vid kyrkan. Fördelningen av kostnaden är att Kyrkan svarar för att julgran finns på plats och byn har inköpt belysningen. Den inköpta belysning finns förvarad av kyrkan.


God Jul och Gott Nytt År!
önskar Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 26

Byainfo nr 25

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland
Kopia : ordförande i Gravmark och Furunäs

Byainformation nr. 26.     2019-10-15.

Bilagt finns inbjudan till
Lyktfest för hela familjen 23 november kl. 17,00 – 19,00. Middag kl., 17,30.
Mässa 10 november kl.11,00.
Middax 13 november kl. 17,30.

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 25

Byainfo nr 25

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 25.   2019-10-11.

–   Gemensam byaplan
Vid möte inom; Gemensam byaplan, diskuterades Lokal besöksnäring. Den lokala besöksnäringen är viktig för orten. I diskussionen framkom förslaget att efterhöra möjligheten att flytta vissa offentliga arbeten ut till byarna, vilket skulle kunna innebära ett tillskott för det befintliga lokala näringslivet.
(Som ni vet så har vi även uppmanat er ortsbor, att nyttja den lokale entreprenören/företagaren.)

För att kunna föra en dialog med kommunen, är det viktigt att veta er syn i frågan.
Fråga till ortsborna?
Vilken typ av offentliga arbetsuppgifter anser ni vara möjliga att föra ut på landsbygden.
Om det blir aktuellt med ett samtal med företrädare för kommunen, så hör vi av oss i frågan.

–   Hundlatrin.
Vi har idag till kommunen framfört, att det finns ett behov av hundlatrin i vårt byaområde. Vi har redan fått återkoppling att ärendet är påbörjat. Vi återkommer till er i frågan.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 25

Byainfo nr 24

Projektföreningen Bullmark


Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 24.

Översänder bilagd inbjudan från Svenska Kyrkan

Hälsningar
StyrelsenVill du bli en Upptäckare?
Upptäckarna i Bullmark är ute i naturen, utforskar, leker och har kul. Och så äter vi mellis.
Ta med kläder för att vara ute i alla väder. Upptäckarna är helt gratis. Visst vill du va’ med?!
Anmäl dig på www.svenskakyrkan.se/savar-holmon/upptackarna

Bullmarks kyrka
onsdagar 15.00–16.30
HÖSTEN 2019: 16 OKT, 23 OKT, 6 NOV, 13 NOV

Kontaktperson: Jonas Nording, 090-712506, jonas.nording@svenskakyrkan.se

________________________________


Jonas Nording
Komminister, med inriktning mot barn och ungdom

Sävar-Holmöns Församling
Forsells väg 16
918 31 Sävar
svenskakyrkan.se/savar-holmon
facebook.com/SavarHolmons

Växel: 090-71 25 00
Telefon: 090-71 25 06
E-post: jonas.nording@svenskakyrkan.se


Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 24

Byainfo nr 23

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark – Tålsmark
Ordförande Gravmarksområdet
Ordförande Furunäsområdet

Byainformation nr. 23.

Bilagt översändes inbjudan till Middax den 9 oktober.

Hälsningar
Styrelsen


Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 23

Byainfo nr 22

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 22.     2019-09-18.


Informationsträffar, nu finns möjlighet att söka medel för byns utveckling.
Umeå kommun i samverkan med Bygderådet Umeå genomför i samverkan informationsträffar. Av de inplanerade fjorton (14) träffarna har nu tretton (13) genomförts.
För några veckor sedan har informationsträff genomförts i Bullmarksområdet. Som framgick av utsänd information så framkom ett stort antal olika förslag och idéer, som kan utgöra grunden att ansöka om medel.

Bybor, hör av er om ni har en gångbar idé, så hjälper vi inom styrelsen till att utforma projektansökan. Projektansökan kan inte ske av enskild person utan det måste vara en förening eller motsvarande. Eftersom medlen är begränsade så bör vi gå in med en ansökan på direkten.

Ring Birgitta Jonsson 070-610 24 44, sänder du svarsmail, så vidarebefordras det till Birgitta, så hör hon av sig.   

Lokal telefonlista.
Vi har uppdaterat den lokala telefonlistan. Vill du ha ett digitalt exemplar, hör av dig.


Hundbajs.
Många bybor har hört av sig och ber hundägarna att plocka uppefter sin hund. Hundägare är skyldig att plocka upp efter sin hund. Byborna vill se en allmän skärpning i frågan.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 22

Byainfo nr 21

Projektföreningen Bullmark                     2019-09-13

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 21
Bilagt finns inbjudan till Öppen förskola Bullmark

Välkomna!
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 21

Byainfo nr 20

Bygderådet Umeå

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.
Ordförande i intilliggande byar – Gravmarksområdet, Furunäsområdet, Gunnismarksområdet – för vidare spridning till respektive bybor.

Nu har ni möjlighet att lämna era synpunkter och förslag som ska utveckla Landsbygden – där ni själva lever och bor.
– Informationsträff Bullmark, lokal: Ungdomsgården/Kyrkan den 28 augusti kl. 19.00.  (se inbjudan)
Ortsbor! Välkomna till Umeå kommuns information om landsbygdsutveckling. Informationen sker i samverkan med Bygderådet Umeå.
Informationsträffen startar kl. 19.00 med följande Program:
– Kommunen och Bygderådet informerar om kommunens landsbygdsutveckling.
– Fika och samtal runt fikaborden om ortens landsbygdsutveckling.
– Förslag, Synpunkter och Idéer om kommit fram i bordssamtalen samlas in.
– Sammanfattning.
– Minnesanteckningar sänds ut digitalt till deltagarna.

Välkomna!
Styrelsen


Umeå kommun och Bygderådet inbjuder till information på/i Bullmark, lokal: Ungdomsgården/kyrkan den 28 augusti kl. 19.00

Kvällens information
siktar på att informera om landsbygdsfrågor och möjligheterna att få Lokalt utvecklingsstöd till Umeå landsbygd.

Umeå kommun och Bygderådet tecknade 2018 en överenskommelse om att byar, föreningar och grupper på landsbygden ska kunna söka ekonomiskt stöd för olika lokala utvecklingsprojekt. Den avsatta summan från kommunen är 375000kr/år under perioden 2018-2020 med max. 35000kr för varje projekt. Ideellt grupparbete kan värderas upp till 200kr/timme. Denna ideella insats bör uppgå till minst det sökta stödbeloppet. Stödet kan gå till att täcka alla typer av kostnader.

Gör en byaplan om osäkerhet finns vad som ska prioriteras. Det ger ett bättre underlag till att sedan genomföra utvecklingsprojekt. En Byaplan kan omfatta en by men gärna flera byar tillsammans och tas fram i samverkan mellan alla intressen i området. Umeå översiktsplan och kommunens landsbygdsprogram kan vara vägledande. Kommunen bidrar med 3000kr till omkostnader för varje genomförd och redovisad byaplan.

Utvecklingsprojekt kan vara att förverkliga gemensamma nyttigheter eller sådana aktiviteter som stärker och/eller utvecklar byn/byarna. Exempel: Förstudier, aktiviteter, event, lokala småvägar, stigar, skyltning, bryggor, utomhustoaletter, vindskydd, grillstugor, utebelysning, parkeringsytor m.m.

Vissa aktiviteter kan även stödjas av fritids- och kulturnämnden med andra medel och ansökan går i så fall automatisk till rätt nämnd för hantering. När det gäller stöd som berör företagande så kan även medel på motsvarande sätt erhållas från Näringslivskontoret.
Stöd till enskilda näringsidkare kan vara begränsat av kommunallagen. Näringslivskontoret kan dock hänvisa sådana ansökningar till andra stödgivare.

Vid kvällens information så bjuder Umeå Kommun på fika!

Välkomna!
Umeå Kommun och Bygderådet Umeå i samverkan                               
Kontaktpersoner Bygderådet:
Birgitta Jonsson 070-610 24 44                    Alf Söderlund 070-630 06 51

Bygderådet i Umeå är en opolitisk förening för samverkan mellan byarna i Umeå kommuns landsbygd. Medlem är vanligtvis byaföreningar men kan även vara en person som valts lokalt att företräda byn.
Bygderådet ska verka för landsbygdens boende i Umeå genom att:
       *     skapa samverkan mellan byar och befolkningsgrupper,
       *     stärka närdemokrati, stödja bygemenskap och allmän service,
       *     vara en kontakt med och påverka beslutsfattare och offentliga företrädare,
       *     svara på remisser i samråd med berörda byar,
       *     stödja, sprida kunskap och information via nätet och möten.
Föreningen har inte, utan särskild överenskommelse från medlem, rätt att företräda en enskild by eller motsvarande.


Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 20

Byainfo nr 19

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omnejd.

Byainformation nr.19

Elbelysning motionsspåret.
Vi vill göra er uppmärksam på att elbelysningen på motionsspåret är trasigt. En felanmälan är insänd till kommunen. Vi ber er vara aktsamma och inte beröra ledningen i avvaktan på åtgärd. Se bilagda foton.


Informationsträff den 28 augusti, kl. 19,00.
Umeå kommun genomför informationsträffar om möjliga insatser/åtgärder på Umeå landsbygd. Notera redan nu datum. Vi sänder ut inbjudan inom kort.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 19

Byainfo nr 18

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omnejd

Byainformation nr. 18.        2019-08-06.

Bybor, välkommen till mötet i Bullmark den 28 augusti, kl. 19,00 Lokal; Ungdomsgården/kyrkan.
Umeå kommun och Bygderådet Umeå i samverkan informerar om Lokalt utvecklingsstöd Umeå landsbygd.
– Du får information om kommunens arbete med landsbygdsutveckling i din bygd
– Du får information om Bygderådet
– Du får tillsammans – i grupparbete med andra mötesdeltagare under kvällens i grupparbete  ta fram viktiga synpunkter och förslag, som du anser utvecklar bygden.
– Du får därmed möjligheten, att hjälpa till med att ta fram möjligheterna för bygdens utveckling.
Välkommen!

                   Information om vägarbetet som startat idag.
Trafikverket utför en del arbeten kring allén som sträcker sig genom Bullmark. Det kommer att ske komplettering och nyplanteras ca. 30 björkar.
Det kommer även att ske vissa dikningsarbeten för att av dränera vägen, så att regnvatten kan rinna av vägbanan.

                    Lokal Telefonlista
Den lokala telefonlistan finns fortfarande kvar och finns i digital form. Den läggs inte ut digitalt på hemsidan. Det är frivilligt att vara med.
Vi är medvetna om att du med ny teknik. snabbt kan ta fram uppgifter du behöver.
Enligt önskemål från många bybor, vill man att den lokala telefonlistan ska finnas kvar, för den fyller bland annat den uppgiften att man snabbt och enkelt ser vem är mina närmsta grannar, vem bor i byn.

Bilagt finns den lokala telefonlistan. Vi ber dig uppdatera era telefonnummer och via svarsmail meddela oss eventuella ändringar. Vi för in ändringarna i telefonlistan, och sänder ut telefonlistan digitalt till er.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 18