Byainfo nr 1

Projektföreningen Bullmark
Org.nr. 802432-3068

Byainformation nr. 1. 2016-01-07.
Inbjudan till Årsmöte/Öppet byamöte, tisdagen den 26 januari 2016 kl. 19.00.
Plats: Ungdomsgården/kapellet.

1. Öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
3. Val av två justerare för årsmötesprotokollet
4. Godkännande av röstlängd/närvarolista.
5. Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordning.
7. Styrelsens årsredovisning vilket utgör årets utsända byainformationer nr: 1-34, kassörens ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse.
8. Beslut om hur vinst och förlust ska disponeras.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Verksamhet 2016 samt budget- se diskussionsfrågor, biläggs protokollet.
Förslag till beslut: Någon formell handlingsplan fastställs inte vid årsmötet eftersom det är bybornas ställningstagande i olika delfrågor som avgör. Varje delprojekt ska vara finansierad före start. Se bilagda diskussionspunkter vilka sänds ut – som byainformationer – till byborna för ställningstagande.
11. Fråga om arvoden till styrelse och revisorer.
Förslag till beslut: Inga arvoden utgår till styrelsen och revisorerna.
12. Avgifter.
Förslag till beslut: Inga avgifter tas ut av boende i byn. Alla boende i byn ingår och är välkomna till byns öppna styrelsemöten/byamöten.
13. Val av styrelse och revisorer.
Valberedningens förslag föredras vid mötet
14. Val av valberedning.
15. Förslag till ordinarie öppna byasammanträden 2016.
Förslag till beslut: Öppna styrelse/byamöten föreslås genomföras 26 april och 23 augusti.
16. Övriga ärenden.
17. Avslutning.

Välkomna!
Styrelsen

Omedelbart efter avslutat årsmöte diskuteras bl.a. följande frågor:
Handlingsplan 2016 – genomförs efter bybornas ställningstagande:
• Hemsida; sälja, byta, köpa – frågan är vilande för närvarande.
• Ansökan av EU medel för lokal utveckling 2015-2020 Information.
• Förslag: Ansvarig för: fasadflaggorna/Kennard, boulebanan/Gunn, Nils-Erik, beachvolleyplan/Markus, Cecilia, vindskydd o rastplatser/Hans.
• Trafikbeteendet i Bullmark/Tålsmark – Bybor har påtalat att trafikhastigheten är för hög inom byaområdet samt att viss buskörning sker vissa kvällar. Det är upp till byborna själva att följa trafikhastigheterna – som inom byaområdet är 30 respektive 40 km/tim. Finns uppenbara vårdslösa trafikhändelser, är det varje bybos ansvar att i så fall göra polisanmälan.
• Skrivelse avseende Mobiltäckning föredrogs.
• I och med att byn nu utgör ett av kommunens utvecklingscentra bör vi bl. a. vid Näringslivsträffarna diskutera: Fotvård och Distriktssköterska – förutsättningarna undersöks.
Hälso och sjukvård i hemmet, Starta eget – information.
Marknadsföring av tomtmark Fördjupning av översiktsplan för Sävarådalen delen Bullmark, Furunäs, Gravmark
Stärka det lokala näringslivet d.v.s. köpa och handla där du bor, nyttja de lokala hantverkarna.

Samtlig frågeställningar och förslag kommer att tillställas byborna för ställningstagande.

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.