Byabrev nr 3

Arbetsgruppen för byaplanens genomförande

Till
Ortsborna i Gravmark, Furunäs, Botsmark, Bullmark och Gunnismarks området.

 Byabrev nr. 3.    26 maj 2017.

Under fyra veckor i följd sänder vi ut Byabrev för att informera om hur vi tillsammans ska genomföra den gemensamma byaplanen. För att det ska bli mera överskådligt så presenterar vi några av aktivitetsområden varje vecka. Arbetsform; dialog.

Detta är det tredje Byabrevet.

Bostadsbyggande längs Sävarån LIS-områden och övrig förtätning.

Längs Sävarån är det möjligt för bostadsbebyggelse i utpekade LIS områden (bygga nära vatten) samt genom förtätning. Vi avser synliggöra Sävarådalens möjlighet för byggande bl.a. genom att föra samtal med ledande politiker och tjänstemän. Med dagens prisläge på försålda hus, så kan vi konstatera att det nu är kostnadsmässigt möjligt att bygga på landsbygd.

Vi kommer också att peka på den förändring som skett på senare år, nämligen att det numera finns ett ökat intresse att bo i lägenhet på landsbygd. Vi uppfattar det som att det nu finns ett behov främst för mindre hyreslägenheter. Samtal kommer att föras bl.a. med ortens byggare.   

Paketering av sevärdheter och upplevelser för personer och grupper samt öka den lokala besöksnäringen. Stärka den lokala besöksnäringen.

En särskild arbetsgrupp kommer att utforma ett förslag på hur en förpackning av sevärdheter och upplevelser kan utformas. Förpackningsförslaget kommer att grundas på broschyren; Sävarådalen, som tillkom för några år sedan. Förslaget kommer att anpassas för besök av enskilda personer och för grupper. Därmed möjliggörs att bedriva en lokal besöksnäring.

Aktiviteter för äldre.

Flera personer har framfört förslag på att det borde erbjudas utbud på vissa aktiviteter för äldre. Förslaget är mycket intressant och vi kommer att efterfråga förslag på aktiviteter i samband med kommande förfrågan, beträffande ungdomsverksamheten.

Hälsningar

Arbetsgruppen från Gravmark, Furunäs, Botsmark, Bullmark, Gunnismarks området.

Samordningsansvariga Enar Jonsson     Birgitta Eriksson

enar.jonsson@bullmark.se   birgitta.eriksson@gravmark.se

Byabrev 4 den 2 juni innehåller; Aktiv marknadsföring av området. Integration/inkludering. Mat och kaffeservering.