Byabrev nr 6

Arbetsgruppen för Byaplanens genomförande.

Byabrev 2017-08-28

Till
Ortsborna i Botsmark, Gravmark, Furunäs, Bullmark och Gunnismarks området.

Nulägesinformation från arbetsgruppen:
Genomgång av delområden i byaplanen. (respektive delområde har tillgång till kontaktpersoner inom kommunen, kyrkan, o.s.v.)

Stärka det lokala näringslivet och starta upp en lokal besöksnäring i området. 
Ansvariga är gemensamt styrelserna från respektive byaområde. Även om det är fritt för var och en att handla och köpa tjänster var man vill – så måste vi som själva valt att bo på landsbygd – ta vårt ansvar och handla varor och tjänster där du bor. Det stora uppropet är; värna om din egen bygd. Hur kan vi tro att vi ska kunna utveckla en lokal besöksnäring om vi inte själva nyttjar det redan befintliga lokala näringslivet.

Lokal besöksnäring, paketering av sevärdheter och upplevelser. Arbetsgruppen består av Gun-Lis Forsell, Axel Karlsson, Stefan Latvala, Helene Wernersson, Simon Westerberg, Göte Karlsson. Gruppens uppgift är bl.a. att paketera sevärdheter och upplevelse längs Sävaråstråket anpassad till besök av personer och grupper

Genomförd Bussresa. 
Den 24 augusti genomfördes en bussresa med inbjudna politiker och tjänstemän från kommunen. Den stora uppslutningen – 18 politiker och 12 tjänstemän – där i stort sett alla partier var med, visar att nu finns Landsbygden med på dagordningen. Syftet med resan var att ge en bred information om vad som finns och vilka utvecklingsmöjligheter som vår bygd har. Resans syfte var också att underlätta kommande samtal i arbetet att genomföra vår gemensamma byaplan.

Bostadsbyggande längs Sävaråstråket. 
Detta arbete leds av Ingeborg Jonsson. En viktig fråga är att få igång ett bostadsbyggande längs Sävarån genom bl.a. förtätning. Ett klarläggande måste också tas fram beträffande möjligheten till bebyggelse inom våra LIS områden. (möjlighet att bygga nära vatten).

Lokal upphandling. 
Ansvariga för detta delområde är Jan Lundberg och Alrik Mosesson. I arbetet ingår att arbeta för att kommunen upphandlar lokala varor från ortens företagare. Detta ska självfallet ske inom ramen för offentlig upphandling. Frågan är mera, att det vid upphandling sker genom ett anpassat anbudsunderlag, anpassad till små företag.

Bibehålla kommunala / offentliga arbetsplatser, mm. 
Ansvariga är Alrik Mosesson och Jan Lundberg. En genomgång bör ske för att genomlysa möjligheten att bibehålla offentliga arbetsplatser och arbetstillfällen samt att nya arbetstillfällen tillförs landsbygden.

Aktiv marknadsföring av området.  
Ansvariga för detta delområde är Björn Kriström och Erland Jonsson. Arbetet med marknadsföring är stort och omfattande, och det krävs professionell medverkan från de som arbetar inom marknadsföringsområdet.

Utveckla ungdomsverksamheten. 
Arbetsgruppen består av Nina Mann och Simon Westerberg. Utvecklingen måste ske genom att på bredden erbjuda aktiviteter för våra barn och ungdomar. Ungdomar som vill utveckla sig i sin sport kommer att slussas vidare till andra aktörer. Arbetet kommer att ske i samråd med Kommunen och Kyrkan.

Integration/inkludering. 
Ansvarig i denna del är Birgitta Jonsson.

Café och matserveringsverksamhet. 
Ansvariga är gemensamt styrelserna i respektive byaområde. Ska den lokala besöksnäringen lyckas så är det nödvändigt att vi kan erbjud fika och mat. Vi bör kunna starta upp en verksamhet som i första hand sker på deltid och kan möta upp vid besök av personer och grupper som kommer till området.

Nästa sammanträde.
Uppföljning och avstämning av gruppernas arbete under hösten och vintern, sker vid en Näringslivsträff i Botsmark under våren 2018.

Synpunkter och förslag kanaliseras till Enar Jonsson och Birgitta Eriksson som är samordningsansvariga för byaplanens genomförande.

Enar Jonsson                                           Birgitta Eriksson

enar.jonssom@bullmark.se                     birgitta.eriksson@gravmark.se