Byainfo nr 18

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 18.  2018-11-02.

Översänder förslag på trafikåtgärder som byborna framfört. Dessa förslag ber vi företrädare för kommunen att föra till företrädare för Trafikverket. Vi hemställer om att dessa krav förs upp på den Bristlista som tillämpas. Anser ni på kommunen att även vi ställer våra krav direkt till Trafikverket, ber vi er meddela detta.

Utöver de inritade/planerade trafikåtgärderna i samband med skolbygget, översänder vi de synpunkter och förslag på åtgärder som vi anser var helt nödvändiga. Föreslagna åtgärder anser vi att Trafikverket bör åtgärda kommande sommar, d.v.s. inför byggandet av nya skollokaler i Bullmark.

– Centrala byn:
Robertsforsvägen delen från Vägbron fram till Vägskälet till Morbyn, drygt 300 meter, har inte åtgärdats av Trafikverket i avvaktan på skolbygget, denna vägdel är under all kritik och måste åtgärdas.Övergång mellan vägen och vägbron måste åtgärdats eftersom det är stor nivåskillnad, med högt ljudbuller då fordon passerar.Belagda vägen har tryckts ut mot fastigheten Krokvägen 2, långsida mot Robertsforsvägen.Vid fastighet Robertsforsvägen 36, stannar bussarna för avstigning i direkt    anslutning till infart till fastigheten – detta måste upphöra eftersom det är trafikfarligt.

– Den höga hastigheten genom byn måste åtgärdas. De åtgärder som finns idag d.v.s. 40 och 30 skyltat fungerar inte. Beräknade hastigheter på fordon som passerar är mellan 50-70 och är vanligt förekommande i byn, på både Robertsforsvägen och Flodavägen. Hastighetsdämpande åtgärder måsta införas på vägdelen; vägbron till vägskälet Morbyn ca 300 meter, samt Flodavägen från Robertsforsvägen förbi befintliga skolan fram till skolans personalparkeringen, en sträcka på ca 250 meter. Vi föreslår såväl kameror samt anordningar i vägbanan som bromsar upp trafikhastigheten.

– Trottoar längs Robertsforsvägen delen; vägskälet till Forsnäset fram till Sävarvägen.

– Busshållplatser (utöver den vid affären) saknas på såväl Robertsforsvägen som Flodavägen

– Förbättringar Flodavägen, sträckan; Robertsforsvägen och ca 1 km d.v.s. över Båtesmyran, där finns stora nivåskillnader längs aktuell vägdel.

Inom byaområdet vistas ca. 100 skolbarn samt i övrigt stor gång och cykeltrafik. Fordonstrafiken är omfattande, och på senare tid har den tunga fordonstrafik ökat markant.

Med hänvisning till ovanstående hemställes att kommunens företrädare, i sina samtal med företrädare för Trafikverket, framför våra förslagna åtgärder vilket ger en tryggare och säkrare väg att trafikera.

Hälsningar
Styrelsen

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.