Byainfo nr 5

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Nedanstående årsmötesprotokoll översändes som allmän information till ortsborna.
Hälsningar
Styrelsen

Projektföreningen Bullmark
Org.nr. 802432–3068
 
2019-01-24.   Byainformation nr. 5.

Protokoll årsmöte/öppet byamöte, 24 januari 2019 kl. 18.30.
Plats: Ungdomsgården/kapellet.
Närvarande: närvaroförteckning biläggs protokollet.

§ 1. Öppnande.
Ordförande Staffan Wiklund hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.
Mötet utsåg Enar Jonsson som ordförande och Birgitta Jonsson som sekreterare för årsmötet.

 § 3. Val av två justerare för årsmötesprotokollet.
Mötet utsåg Olov Jonsson och Simon Westerberg som protokolljusterare.

 § 4. Godkännande av röstlängd/närvarolista.
Närvarolistan biläggs mötesprotokollet.

§ 5. Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.
Kallelse genom byainformation har digitalt sänts till byborna.
Mötet beslöt godkänna att årsmötet utlysts i behörig ordning.

§ 6. Fastställande av dagordning.
Mötet beslöt godkänna utsänd dagordning.

§ 7. Styrelsens årsredovisning vilket utgör årets utsända byainformationer nr: 1–20   kassörens ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse.
Verksamhetsberättelsen utgörs av under året utsända byainformationer nr. 1–20. Ekonomisk redovisning och revisorernas berättelse föredrogs.
Mötet beslöt att godkänna föredragna handlingar.

§ 8. Beslut om hur vinst och förlust ska disponeras.
Mötet beslöt att föreningens medel överförs till ny räkning.

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslöt att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2018.

§ 10. Verksamhet 2019 samt budget se diskussionsfrågor, biläggs protokollet.
Verksamheten kommer att vara inriktad på; genomförandet av den gemensamma byaplanen, Ideellt arbete i Bygderådet Umeå, Regionalt utvecklingsråd i Umeåregionen, RUR, samt ingå i Samverkansmodell för utveckling av Umeå kommuns landsbygd.
Någon formell handlingsplan fastställs inte vid årsmötet, eftersom det är bybornas ställningstagande i olika delfrågor som avgör. Varje delprojekt ska vara finansierad före start.
Årsmötet beslöt att arbeta enligt vad som ovan redovisats.

Vägledande samtal fördes i nedanstående punkter: 

  • Ansökan av medel för lokal utveckling 2018–2020 Information.
  • Valberedningens förslag: Ansvarig för fasadflaggorna; Kennard Andersson, boulebanan; Staffan Rosenqvist, beachvolleyplan; Markus Bodin, Cecilia Bodin, vindskydd o rastplatser; Hans Karlsson, hemsida; Tomas Lundgren, hjärtstartare, Tord Wiklund, majbrasa; Lena Burström, Anders Burström.
  • Valberedningens förslag att ingå i arbetsgrupper Gemensam byaplan: Lokal plan Regler för byggande, mm; Staffan Wiklund, Lokal serviceplan; Jörgen Andersson, Nils-Erik Karlsson, Erik Karlsson, Lokal plan stöd och utveckling av det befintliga näringslivet samt start och utveckling av en lokal besöksnäring; Johan Bergström, Lotta Berge   Lokal plan för öppen byagemenskap; Birgitta Jonsson, Simon Westerberg, Elly Karlsson.

Utöver ovan redovisade kommer samtliga frågeställningar och förslag att tillställas byborna för ställningstagande.

§ 11. Fråga om arvoden till styrelse och revisorer.
Beslöts att inga arvoden utgår till styrelsen och revisorer.

§ 12. Avgifter.
Beslut att inga avgifter tas ut av boende i byn. Alla boende i byn ingår och är välkomna till byns öppna styrelsemöten/byamöten.

§ 13. Val av styrelse och revisorer.
Årsmötet beslöt utse företrädare i styrelse och revisorer enligt valberedningens förslag:

Styrelse.
Ordförande Anders Lindgren
Sekreterare Birgitta Jonsson
Kassör Tord Wiklund
Ledamot Simon Westerberg
Ledamot Olov Jonsson
Ledamot Bengt-Erik Nilsson
Revisorer.
Mats Carlsson
Randolf Wallgren

§ 14. Val av valberedning.
Årsmötet beslöt att som valberedning utse Hans Karlsson och Gunn Karlsson.

Sammanfattning: Årsmötet noterar att ett 25 tal bybor ingår som förtroendevalda i styrelse, revisorer och arbetsgrupper.

§ 15. Förslag till ordinarie öppna byasammanträden 2019.
Årsmötet beslöt att öppna styrelse/byamöten ska genomföras, vilket innebär att byborna är välkomna till styrelsemöten. Tidpunkt för styrelsemöten fastställs av styrelsen. Inbjudan sker genom byainformation.

§ 16. Övriga ärenden.

  • Årsmötet beslöt avsända skrivelse till Trafikverket m.fl. avseende åtgärder för att minska trafikhastigheten på väg 647 och väg 650 genom byn.
  • Foldern Sävarådalen, som tryckts upp i upplaga, ska läggas ut på affär, byastugor inom den berörda delen, Bullmark-Botsmark (vilka ingår i Gemensam byaplan).
  • Arkivmaterial från Bullmark-Tålsmark byalag och Projektföreningen Bullmark finns en trappa upp, Ungdomslokalen Kyrkan Bullmark.

§ 17. Avslutning.
Mötesordföranden tackade för medverkan och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet                      Justeras                               Justeras
Birgitta Jonsson                   Olov Jonsson                       Simon Westerberg

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.