Byabrev nr 1. 2018

Gemensam byaplan              Byabrev nr 1. 2018-01-26.

Till
Ortsborna i de fem byaområdena Furunäs, Botsmark, Gravmark, Gunnismark, Bullmark.

Under rubriken Gemensam byaplan kan ni se de fyra områden som omfattas, och vilka som ideellt arbetar för att ta fram ett gemensamt underlag. Vad händer just nu:

  • Regler för byggande har sänt ut en förfrågan till er i de fem byagrupperna, där dom ber er på kartmaterial lämna förslag på tänkbara områden och förtätning.
  • Stöd och utveckling för lokala näringslivet och utveckling av en lokal besöksnäring har ett upptaktsmöte den 29 januari.
  • Arbetsgruppen lokal serviceplan sammanträder i mitten av februari.
  • Arbetsgruppen Öppen Bygemenskap har också fortsatt arbete den 18 februari.

Vi vill också kommentera det slutarbete som pågår inom kommunen; Översiktsplan, ÖP, Tematiskt tillägg, som gäller Umeå kommuns landsbygd. Sävarådalen har utpekats som ett särskilt stråk med benämning; Sävaråstråket. Detta är bra, men belackarna vill nu utpeka vårt område längs Sävarådalen som helt utan möjlighet till byggande och utveckling. Vi har därför framfört till kommunens företrädare om ett förtydligande, så att det framgår att vi jämställs med andra stråk.

Förutom ett fortsatt bostadsbyggande så arbetar vi nu på att tillsammans med det lokala näringslivet starta upp en lokal besöksnäring inom Sävaråstråket. Det är utomordentligt trist att notera att i vissa media, och även från andra lokala företrädare från andra orter, utpekasa Sävarådalen som ett fritidsmuseum.

Vi som bor längs Sävaråstråket vill självfallet följa med i kommunens totala befolkningsmässiga utveckling. Vi som bor längs Sävaråstråket är övertygade om att i en framtida storkommun som Umeå, har behov av rekreation med att uppleva sevärdheter och upplevelser. Det är trist att personer/arbetsgrupper som arbetar ideellt blir förminskade – och det är också trist – att förminska de människor som valt att bo på landsbygden längs Sävarådalen.

Gemensam byaplan

Redovisning av pågående arbete med revidering av Översiktsplan samt Tematiskt tillägg för landsbygden.

Anledningen till den förändrade indelningen byaplanen är en anpassning till kommande översiktsplan, tematiskt tillägg för landsbygden.

Redovisning av; den Gemensamma byaplanen med indelning i delområden, förslag till omfördelning i nedanstående fyra dokument.

  1. Dokument: Lokal plan, Regler för byggande (ta fram möjligheter för; förtätning, enkelt bygglov, LIS – områden, hyreslägenheter, mm.)

Ingeborg Jonsson sammankallande, Staffan Wiklund, Erik Lindmark, Björn Kriström, Erland Jonsson, Maciej Turski

2. Dokument: Lokal serviceplan (vad behöver vi i form av lokal service, privat som offentlig. Vad krävs av oss som bor i byarna såsom; handla där du bor, nyttja den lokale hantverksföretagaren, mm.).

Jan Lundberg sammankallande, Erik Johansson, Göte Karlsson. Jörgen Andersson

3. Dokument: Lokal plan för; Stöd och utveckling av det befintliga lokala näringslivet samt Start och utveckling av en lokal besöksnäring (upplevelser och sevärdheter, guideutbildning, nå ut till yngre personer, starta eget, mat och kaffeservering, marknadsföring, mm).

Gun-Lis Forsell sammankallande, Stig Jonsson, Alrik Mosesson, Helene Wernersson, Johan Bergström.

4. Dokument: Lokal plan för Öppen Bygemenskap (planeringssamordning, gemensam och öppen mötesplan för alla byar och föreningar, ungdomsverksamhet, äldre gemenskap, integration/inkludering, Varför sitter folk hemma och inte besöker ortens aktiviteter, vad tycker du saknas inom våra fem byaområden? vilka aktiviteter skulle du vilja ta del av? exempelvis; yoga, akvarellmålning, konserter, matlagning, flugbindningskurs, LAN, barnkör, karate, jägarexamen, ungdomsgård, bridge eller något helt annat?  Kort sagt: vad behövs för att göra bygden till en mer trivsam, rolig, intressant och attraktiv plats att bo på?
Birgitta Jonsson sammankallande, Nina Mann, Simon Westerberg, Axel Karlsson, Stefan Latvala.

Fastställd i gemensamt samverkansmöte. Fritt fram för samtliga fem byagrupper att anmäla in ytterligare personer i arbetsgrupperna.

Kontaktpersoner för samråd:

Anders Kjellander näringslivsservice 090-16 23 34, 070-390 00 56. Ana Molin näringslivsutvecklare med fokus besöksnäring 090-16 37 72, 0730-78 50 26. Tomas Strömberg stadsarkitekt 090-16 14 86, 070-611 14 49. Anders Westman 090-16 15 75 samt Pia Wangberg 090-16 15 65, 070-695 01 81 upphandling Umeå kommun, Erik Nordahl 090-16 52 84 skolan. Helen Abrahmsson 090-16 21 12 Äldreomsorg och stöd omsorg. Annika Myrén 090-090-1612 45 landsbygdsutvecklare. Dan Vähä 090-16 16 24. Umeå fritid. Maria Carlsson 070-325 60 47 Kyrkan. Carina Lindberg 090-16 18 96 Viva resurs.

Enar Jonsson / Birgitta Eriksson