Byabrev nr 1

Arbetsgruppen för byaplanens genomförande.

Till
Ortsborna i Gravmark, Furunäs, Botsmark, Bullmark och Gunnismarks området.

Vi kommer under fyra veckor i följd att sända ut Byabrev för att informera om hur vi tillsammans ska genomföra den gemensamma byaplanen. För att det ska bli mera överskådligt så presenterar vi några av aktivitetsområden varje vecka. Arbetsform; dialog. Här kommer det första byabrevet.
 
Byabrev nr 1. 2017-05-12

 Lokalt näringsliv.
Det är viktigt att stärka det lokala näringslivet genom att köpa tjänster av ortens lokala entreprenörer samt göra inköp på ortens livsmedelsaffär. Utan ett starkt och fungerande lokalt näringsliv, så fungerar inte ett boende på landsbygden.
Det är viktigt att understryka att det är fritt för var och en att handla varor och tjänster var man vill, men fundera på; hur blir det om vi inte har den lokale entreprenören eller en livsmedelsaffär? Hur kan vi själva fungera, och hur lockar vi hit flera boende, om vi saknar lokal service? Har man fritt valt ett boende på landsbygden, så krävs en lokal sammanhållning, för att landsbygden ska fungera och utvecklas. I kommunens översiktsplan ligger förslag till text att; det lokala näringslivet är en motor, och är central för en hållbar utveckling av landsbygden.

Ungdomsverksamhet.
Som ett stöd för barn, ungdom och föräldrar så måste en grundläggande ungdomsverksamhet skapas på orten. Med den inriktningen har vi påbörjat en första dialog med företrädare för Furunäs-Bullmark idrottsklubb (FBIK), Kyrkan och Umeå Fritid. För att lägga grunden till en bred samverkan, kommer vi att återkomma med möjlighet för er att tycka till, om vilka aktiviteter är intressanta? möjliga att genomföra? tillgång till ledare? föräldramedverkan? tidpunkter för olika aktiviteter, mm.

Hälsningar
Arbetsgruppen från Gravmark, Furunäs, Botsmark, Bullmark, Gunnismarks området.

Samordningsansvariga: Enar Jonsson    Birgitta Eriksson
enar.jonsson@bullmark.se     birgitta.eriksson@gravmark.se

Byabrevet den 19 maj, handlar om; Arbeta för att bibehålla kommunala/offentliga arbetsplatser och att nya tillförs samt att Kommunen upphandlar varor och tjänster lokalt.