Byabrev nr 4

Arbetsgruppen för byaplanens genomförande.

Till
Ortsborna i Gravmark, Furunäs, Botsmark, Bullmark och Gunnismarks området.

Byabrev 4.   2 juni 2017.

Under fyra veckor i följd har vi sänt ut Byabrev för att informera om hur vi tillsammans ska genomföra den gemensamma byaplanen. För att det ska bli mera överskådligt så har vi presenterat några av aktivitetsområden varje vecka. Arbetsform; dialog.
Här kommer det fjärde och sista Byabrevet före sommaren.
 
Aktiv marknadsföring av området.
Vi har tidigare inte genomfört någon samlad marknadsföring av vårt landsbygdsområde. Vi har nu påbörjat ett arbete om hur vi skulle kunna marknadsföra oss. Arbetet är i ett inledningsskede och vi behöver professionell hjälp i detta arbete. Marknadsföringsuppdrag brukar vara en kostnadsdyr fråga, och medel finns inte för detta i nuläget. Synpunkter och förslag efterfrågas i denna del.

Integration/inkludering.
Många personer med utländsk härkomst har flyttat till bygden. Detta ser vi som mycket positivt. Ett första försök att inbjuda inflyttade med utländsk härkomst till en gemensam träff har genomförts. Arbetet fortsätter.

Café och matservering inom området.
För att klara uppbyggnaden av en lokal besöksnäring, erfordras möjlighet till att erbjuda mat och caféservering på orten. Med de försök vi genomfört med inbjudan till att uppleva Sävaråns sevärdheter och upplevelser, har vi klarat kaffe och matserveringsfrågan genom ideella krafter. Detta har avklarats på ett mycket kvalificerat sätt, och med god förtäring som uppskattats. I en förlängning är detta dock inte hållbart, utan nu måste dessa insatser ske genom entreprenörskap. Lämna gärna förslag på hur vi ska klara detta.

Hälsningar
Arbetsgruppen för Gravmark, Furunäs, Botsmark, Bullmark, Gunnismarks området.

Samordningsansvariga   Enar jonsson    Birgitta Eriksson
enar.jonsson@bullmark.se   birgitta.eriksson@gravmark.se

Två frågor måste prioriteras då vi startar upp efter sommaren: Stöd det lokala näringslivet, köp varor och tjänster lokalt, samt det måste starta ett Bostadsbyggandet inom området.

  • Byabrev nr. 5 kommer den 11 augusti. Vi planerar för ett Byggforum.
  • Byabrev nr. 6, Sammanställning; Företag i respektive byaområde.

Arbetsgruppen för den gemensamma byaplanen
tillönskar
TREVLIG SOMMAR!