Byainfo nr 11

Projektföreningen Bullmark                      2013-04-19.

Till
Boende i Bullmark med omland.

Nedanstående skrivelse har insänts till Sävar Kommundelsnämnd. Vi vill också informera om att byarna i Tavelsjöområdet har till Upphandlingsbyrån Umeå kommun, sänt en skrivelse med motsvarande innehåll.
Vi har även bilagt ett mail, som översänts till Sävar KDN; Varför ska vi tillämpa Lokal upphandling.

Hälsningar
Styrelsen

Projektföreningen Bullmark, Gravmark byalag, Furunäs intresseförening   2013-04-16.

Till
Sävar Kommundelsnämnd Box 34, 918 21 Sävar

Ny begäran om Lokal upphandling.
Vi återkommer med krav om lokal upphandling. Vi hänvisar bl.a. till vår skrivelse 2011-06-03 där vi gemensamt med Regionalt utvecklingsråd inom Umeåregionen, RUR, översänt skrivelse till Umeåregionens kommuner och Region Västerbotten med krav om att kommunen inom befintligt regelsystem ska tillämpa lokal upphandling.

Enligt de uppgifter som kommit oss tillhanda har fyra kommuner meddelat att de ska tillämpa lokal upphandling. Vi har också genom den insats som gjorts i frågan av Tillväxtverket fått information att ytterligare minst ett 20-tal kommuner i Sverige tillämpar lokal upphandling.

Som stöd för vår begäran vill vi framföra att Umeå kommun har genomfört en revidering av kommunens upphandlingsförordning. Kommunfullmäktige har fastställt upphandlingsdirektiven.

Vad gäller lokal upphandling finns följande text;

´´ Leverantörer.
Kommunens kontakt med leverantörer ska kännetecknas av god affärsteknik, öppenhet, objektivitet och likabehandling. Kommunen ska vara och uppfattas som en kompetent och opartisk köpare.

En ambition med kommunens upphandling ska vara att genomföra upphandlingar på sådant sätt att små och medelstora företag har möjlighet att delta som leverantör. Kommunen ska också aktivt informera de lokala näringslivet om hur kommunens upphandlingsprocess genomförs´´.

Med det lokala näringslivet avser vi lanthandeln samt egenföretagare inom olika hantverk exempelvis trä, bygg, el, vvs, målning, m.fl.

Vi menar att i normalfallet ska leverans till skolan och dagis ske genom lanthandeln. På samma sätt anser vi att avseende reparationer, mm i kommunens lokaler (om inte kommunen genomför det i egen regi med egna anställda) ska de lokala hantverksföretagen ha möjlighet att lämna anbud och genomföra arbetet.

Med hänvisning till ovanstående hemställer till vi att Sävar kommundelsnämnd i fortsättningen utformar sina upphandlingsunderlag på sådant sätt, att ortens små företagare / det lokala näringslivet kan lämna anbud.

Vi hemställer även att KDN vid anbudsbedömningar – utöver de siffermässiga beloppen – även värderar såväl miljöaspekter, lokal produktion som möjligheten att bevara och utveckla ortens lokala näringsliv.

Hälsningar

Styrelserna i
Furunäs intresseförening
Gravmark byalag
Projektföreningen Bullmark