Byainfo nr 28

Projektföreningen Bullmark 2013-11-25.

Till
Boende i Bullmark och Tålsmark med omland
Ordförande i Furunäs och Gravmark för spridning.

Från gårdagskvällens byamöte översändes en rapport angående nuläge, avseende skola och förskola.

• Utbyggnad av skola och barnomsorg i Bullmark. (utdrag ur Kommunfullmäktiges offentliga material)
Bullmark skola och förskola har haft ett behov av ökade lokaler under flera år. Sedan 2009 har frågan hanterats i olika forum där flera utredningar om detta behov har gjorts.
Bullmark skola har en kapacitet för 70 elever. I dagsläget finns 83 elever på skolan och de närmaste åren sker en stadig elevökning till ca. 115 elever. Förskolan i Bullmark har en liknande utveckling vilket gör att man nu ser över olika lösningar för både skola och förskola.

En plan har under längre tid varit att göra en påbyggnad på befintlig skolbyggnad och då integrera förskola med tre avdelningar i skolbyggnaden. Utifrån byggnadstekniska och geologiska orsaker har detta ansetts som svårt vilket har gjort att processen har stannat upp. Förslaget innebär även att skolgården blir för liten i förhållande till det antal barn i åldrarna 1 – 13 år som ska vistas där.

I nuläget arbetar därför Fastighetsavdelningen med ett parallellt spår där man undersöker möjligheten att bygga skolbyggnaden till att bara inrymma skolverksamhet och att bygga en separat förskola i närområdet. I denna plan ingår att skolköket placeras i förskolebyggnaden vilket skapar mer utrymme till skollokaler (klassrum, grupprum) i själva skolbyggnaden. Processen för detta pågår och verksamhetens förhoppning är att skolan är färdigbyggd till start ht 2015.

• Hemsidan.
Byns hemsida är under uppbyggnad och i förändring. Har du synpunkter så hör av er. Har du svårt att läsa hemsidan, kan detta bero på att du bör uppgradera webbläsaren. Möjlighet till detta finns i din dator.

• Stormen Tilde blåste omkull vindskyddet vid Boulebanan.
Tack till Nils-Erik Karlsson, som med sin traktor reste upp vindskyddet. Nu står det på plats som vanligt.

• Årsmötet.
Årsmötet blir tisdagen den 28 januari kl 19.00. Kallelse kommer före jul. Handlingar kommer efter helgerna.
Välkomna !

Hälsningar
Styrelsen.