Byaplan

Inledande avsnitt Byaplan 2016-2020.

Sammanställning / huvudinriktning av de aktiviteter som framgår i byaplan avseende byaområdena i Gunnismark – Bullmark – Furunäs och Gravmarksbygden.

Byaplanen har tagits fram i samverkan inom de berörda byaområdena. Ett inledande möte genomfördes den 3 maj 2016 i Bullmark. Påföljande möte den 16 juni i Furunäs och ett avslutande möte i Gravmark den 16 augusti 2016. Till de tre mötesträffarna har ortsborna varit inbjudna.

Denna sammanställning av aktiviteter i byaplanen underlättar för den läsande, genom att man direkt ser de prioriterade områdena.

Byaplanen fastställdes 2016-08-16 med fortlöpande uppföljning och utvärdering vilket framgår i byaplanen.

Syftet med byaplanen är
dels att smala upp huvudinriktningen av byaområdena gemensamma byautveckling
dels kraftsamla insatserna gemensamt inom området längs Sävarådalen.

En fortsatt utveckling i bygden bygger i stort på den totala utvecklingen inom kommunens landsbygd.
Grundbulten lokalt, vilar dock på bybornas egen kraft och insikt att stödja det lokala näringslivet. Här kan alla påverka den lokala utvecklingen genom att nyttja den lokale entreprenören i olika hantverk inom byggbranschen, handla livsmedel i affären och tanka drivmedel på bränslemacken. Endast de boende själva kan göra detta, ingen annan gör det åt oss.

 Här kommer en sammanställning av byaplanens prioriterade områdena.

För varje delområde har utsetts en ansvarig för genomförandet. Det innebär inte att den ansvarige ensam ska svara för genomförandet – utan det sker i samverkan med andra intresserade bybor – att tillse att det blir genomfört. Den som är ansvarig för ett delområde, ingår i byaplanens ledningsgrupp, som har totalansvaret för det lokala genomförandet.

Utöver sedvanligt ideellt byautvecklingsarbete avser vi prioritera nedanstående områden:

  • Stärka det lokala näringslivet genom att nyttja lokala varor och tjänster, samt i samråd överbrygga  generationsväxling: ansvarig, styrelseföreträdare från resp. byaområde.
  • LIS områden byggande längs Sävarån: ansvarig, Ingeborg Jonsson,
  • Marknadsföring av området: ansvarig, Björn Kriström, Erland Jonsson
  • Arbeta för att kommunen upphandlar lokala varor och upphandlar från lokala företagare: ansvarig, Torgny Rosendahl, Stefan Latvala, Jan Lundberg,
  • Arbeta för att bibehålla kommunala / offentliga arbetsplatser / arbetstillfällen samt att nya tillförs lokalt på landsbygden: ansvarig, Torgny Rosendahl, Jan Lundberg, Stefan Latvala.
  • Utveckla en stor aktiv ungdomsverksamhet: ansvarig, Jari Smedman.
  • Integration/inkludering: ansvarig, Birgitta Jonsson.
  • Paketering av upplevelser och sevärdheter för personer och grupper: ansvarig, styrelseföreträdare från respektive byaområde.
  • Café och matserveringsverksamhet inom området ska lösas: ansvarig, styrelseföreträdare från respektive byaområde.

Byautvecklingsarbetet sker partipolitiskt obundet. Vill man arbeta politiskt är det upp till var och en bybo att hantera detta, bl.a. genom att ansluta och engagera sig, genom ett politiskt parti.

Länk till byaplan

 

2016-08-16

Bullmark                      Gravmark                           Furunäs                              Gunnismark

Jari Smedman        Torgny Rosendahl              Ingeborg Jonsson             Axel Karlsson  

Birgitta Jonsson     Jan Lundberg                    Björn Kriström                  Göte Karlsson