Byainfo nr 16

Projektföreningen Bullmark                         2013-06-09.

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland.

 • Beachvolleybanan.

Vi tackar Marcus Bodin för uppsättning av nät samt krattning och rensning av banan. Nu är den klar för sommaren.

Välkomna till beachvolleybanan !

 • Vilande konto byalaget

På begäran översändes nedanstående kallelse till byamöte, avseende beslut av vilande konto för byalaget, mm.
2013-06-09.

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland.

Innestående medel (vilande) på konto för Bullmark-Tålsmark byalag.
Bullmark-Tålsmark byalag har ombildats några gånger från 1975 och framåt. Senaste ombildningen var 2005-11-28.

Några år därefter konstaterade dåvarande styrelse, att den form av verksamhet som byalaget bedrev inte var möjlig och byalaget förklarades vilande. Innestående medel på konto bibehölls på bankkonto, men vilande. Styrelsen noterade detta, men uttalade att behållningen borde tillfalla alla bybor, exempelvis ett inköp som gagnar de flesta bybor.

Formellt enligt stadgarna antagna 2005-11-28 framgår att vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan de föreningar och organisationer som ingår i styrelsen.

Frågan om inköp prövades för några år sedan men förslaget röstades ner.

Projektföreningens styrelse inbjöd till ett öppet styrelsemöte där bybor kunde delta. Förslag till beslut var att pröva möjligheten att lämna bidrag till sedelautomat för bränsleförsäljning eller undersöka möjligheten att inköpa hjärtstartare eller om inte någon av förslagen är möjlig fördela kvarvarande medel enligt vad stadgarna föreskriver.

Mötet den 30 maj 2013 beslöt att först pröva frågan om att inköpa och placera en hjärtstartare samt om detta inte är möjligt fördela medlen enligt stadgarna. I och med detta beslut bör frågan vara klarlagd.

För att följa vad stadgarna föreskriver kallas härmed till byamöte.

Måndagen den 24 juni 2013 kl. 18.30. Plats: Ungdomsgården/kapellet.

Ärenden.

 • Utse ordförande, sekreterare och två justerare för mötet
 • Pröva om kallelse skett i behörig ordning.
 • Besluta om att avsluta bankkonto samt beslut om att upplösa Bullmark-Tålsmark byalag enligt den modell som regleras i stadgar antagna 2005-11-28.
 • Besluta om inköp och placering av hjärtstartare, om inte detta är möjligt fördela medlen enligt vad stadgarna reglerar.
 • Avslutning.
 • Välkomna !

  Enar Jonsson          Per-Erik Nyman          Roger Uddstål
  dåvarande ordf.      dåvarande kassör             dåvarande revisor.

  Hälsningar
  Styrelsen.