Byainfo nr. 17

Projektföreningen Bullmark                      2013-06-24.

Till
Boende i Bullmark och Tålsmark med omland.

 • Hastighetskontroll.
 • Hastighetskontrollen som genomfördes i centrala Bullmark för några veckor sedan visade mycket nedslående resultat. Den motorburna trafiken höll på tok för hög hastighet inom tätbebyggt område.

  Den höga hastigheten blir än mera oroande då man till detta ska lägga trafikanternas ändrade beteende. Enligt rikssnittet så är det drygt 1/3 av motorfordonsförarna som talar i mobiltelefon eller sms:ar under körning.

  Det som ändå skrämmer allra mest är, att vi inte tar hänsyn till varandra. Vi som färdas inom området bor också på orten, och utgör till 95% också de som trafikerar vägen.

  Vi ber er !  Skärpning !  Ta ert ansvar och sänk hastigheten !

  Under skolstartsveckan gör vi en ny hastighetskontroll.

  Den tunga trafiken – lastbilar och bussar – har ökat i omfattning inom området. Även här kan man konstatera en avsevärd hastighetsökning. Vi avser att tillskriva Trafiksäkerhetsverket med en framställning om att de kontaktar den tunga trafikens organisationer med en begäran om att hastigheten hos berörda fordon ska sänkas. De allmänna vägar vi åberopar inom området är vägarna 647, 649 och 650. Vi kommer att kontakta våra grannbyar Furunäs och Gravmark i syfte att vi tillsammans från byarna, sänder skrivelsen till Trafikverket.

  Skrivelsen om begäran om fasta fartkameror i området finns sedan tidigare hos Trafikverket för beslut.

 • Välkommen.
 • Vi hälsar Staffan Wiklund välkommen till sin nyköpta fastighet på Tålsmarksvägen 17.

 • Utbyggnad av skolan.
 • Trots flera förfrågningar har vi inte lyckats få klarhet i utformningen av den planerade utbyggnaden. Vi återkommer så snart vi vet.

 • Byalagets konto.
 • I enlighet med tidigare byabeslut 2013-05-30, har Bullmark – Tålsmark byalag 2013-06-24 i byamöte beslutat

  att avsluta bankkonto samt beslöts att upplösa byalaget enligt den modell som regleras i antagna stadgar 2005-11-28.

  Vidare beslöts om inköp och placering av hjärtstartare, om inte detta är möjligt fördela kvarvarande medel enligt vad stadgarna föreskriver.

  Fortsatt trevlig sommar !  .

  Hälsningar
  Styrelsen