Byainfo nr 23

Projektföreningen Bullmark 2013-09-14.

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland.

• Elevantalet i Bullmark skola.
Skolan 79 (81)
Fritids 34 (31)
Förskolan 32 (33) fördelade på förskola 17 och dagbarnvårdare 15.
Barn hos barndaglediga 10 (10)
Antal luncher dagligen 180 (160)

• Majbraseplatsen öppen under tiden 14 – 30 september.
Majbraseplatsen är öppen för brännbart material. Eftersom det finns mycket kvarvarande ris, så försök att lägga upp det brännbara materialet som ni kommer med, så högt som möjligt.
I samband med valborgsmässofirandet ska vi försöka bränna upp allt material, och därefter ta bort den stora askhög som har bildats under åren.

• Badplatsen.
Vi riktar ett tack till arbetsgruppen som sköter badplatsen. Ett särskilt tack till Olov Jonsson som också sköter gräsklippningen runt badplatsen.
Begäran om fast bidrag för 2014 insänd.

• Kalendern.
På hemsidan finns en flik; Kalendern. Där lägger vi in föreningarnas och organisationernas möten. Hör av er med datum så kommer ni med på byns hemsida.

• Hög trafikhastighet = otrygg skolväg.
Under två veckor vid skolstarten kollades hastigheten inom byaområdet. Resultatet är fortfarande mycket nedslående. De flesta fordonsförare håller för hastighet. Vid 30 – sträckorna är det vanligare med hastigheter över 40 km tim än under.
En diskussion som förts blad byborna den senaste tiden är, att fordonsförare inte väjer undan utan passerar mycket nära intill gående och cyklande trafikanter. Detta bör inte förekomma eftersom det medför stor olycksrisk.
Är vägen fri bör fordonsförare gå ut i andra körfältet och lämna plats för gående och cyklande. Detta är viktigt, inte minst för att barnen ska få en säker skolväg.
Sammanfattning: skärpning fordonsförare.

• Boulebanan.
För mer än 10 år sedan anlade Umeå kommun byns boulebana. Boulebanan har under åren skötts ideellt. Efter alla år behöver banan en förstärkning av underlaget samt ytterligare stenmjöl för att förbättra ytskiktet. Förbättringsarbetet har utförts ideellt av Nils-Erik Karlsson och banan är nu i utomordentligt skick.
Vi har begärt ett bidrag av kommunen för att täcka materialkostnaderna.

Hälsningar
Styrelsen.