Byainfo nr 9

Projektföreningen Bullmark 2013-03-31.

Till
Boende i Bullmark med omland.

Byainformation nr. 9.

• Svar på fråga om vattentillgången i VA systemet.
Med anledning av brand i en fastighet i Bodbyn har frågor ställts – till Kommunens brandförsvar och säkerhet med kopia till UMEVA – om vattentillgång i VA systemet, mm. (Skrivelsens innehåll till Kommunen fanns med i byainformation nr. 2)

Här kommer citat från det svar som Brandförsvar och säkerhet lämnat.

´´ Med anledning av en brand i en fastighet i Bodbyn den 29 december 2012 har Projektföreningen i Bullmark inkommit med en skrivelse med ett antal frågeställningar till Brandförsvar och säkerhet angående vattentillgången vid släckningsinsatsen. Dessa frågeställningar besvaras genom att beskriva den strategi som Brandförsvar och säkerhet har med avseende på vattenförsörjning vid en släckningsinsats i detta område.

De resurser som initialt larmas vid brand kommer i första hand från Sävar och Umeå. Avseende vattenresurser rör det sig om två släckbilar och en tankbil med sammanlagt 17 m3 vatten. Det finns ytterligare två tankbilar att tillgå i kommunen, en från Umeå och en från Holmsund med sammanlagt 16 m3 vatten. Detta är vattenresurser som i de flesta fall är tillräckliga för att hantera insatser i områden med denna bebyggelse. Om ytterligare vattenresurser krävs finns möjlighet att använda vattensprutor i närliggande vattendrag för att kontinuerligt fylla på tankarna alternativt kan tankbilarna användas för att hämta vatten från annan plats. Ett alternativ är befintliga vattenledningssystem med brandposter. Dessa system är dock primärt dimensionerade för att förse boende med vatten vilket gör att det i regel inte går att få ut något större vattenflöde. Ett uttag med vatten från en brandpost i dessa system ger oftast påverkan på övrig vattenförsörjning i området.

Vid den aktuella händelsen hade vattentillgången säkrats med motorspruta. På grund av olyckliga omständigheter havererade motorsprutan vilket försämrade vattentillgången tillfälligtvis. Detta hade dock ingen betydelse för utgången av branden i det aktuella fallet.´´

Med detta är byborna informerade om den strategi som används vid brand inom området. Eftersom informationen även är av intresse för närliggande byar så översänds informationen till ordförandena i Furunäs och Gravmark.

Hälsningar
Styrelsen.

Lämna era synpunkter med e-post till johanna.sjogren@me.com eller genom ett svarsmail, vilket innebär att det vidarebefordras till ordförande/styrelsen