Skrivelse om skolkök samt ny skola i Bullmark

Projektföreningen Bullmark

Org.nr. 802432-3068
2015-04-20.

Till
För och grundskolenämnden
Fastighetskontoret

Skolköket Bullmark skola.

Vi har nåtts av ett ryckte att skolan planerar för att dra in skolköket och att maten till skola och förskola ska tillagas och transporteras från Sävar skola. Detta är mycket illavarslande och går stick i stäv med den allmänna uppfattningen om närodlat och närproducerat.

I fall ryktet är sant hemställer vi

att maten även fortsättningsvis tillagas vid skolan i Bullmark i avvaktan på att den nya skolan står klar

att ifall skolköket är tungarbetat, planera tillagning och utspisning på sätt som möjliggör användande av lokalerna i avvaktan på den nya skolan

Nya lokaler för skolan i Bullmark.

Inom byarna Bullmark och Tålsmark med omland pågår fortlöpande en dialog om fortsatt utveckling inom området. I denna dialog har ortsborna uttalat att skolan och det lokala näringslivets utveckling är en grundläggande förutsättning.

Vi vill därför redovisa byarnas långsiktiga ställningstagande.  

Bybornas ställningstagande och beslut under 1960-talet var en markförsäljning till kommunen, för att möjliggöra utbyggnad av de båda bostadsområdena under 1970-talet, samt i övrigt möjlighet till viss förtätning av befintlig bostadsbebyggelse, ingick följande.

I bybornas försäljning av mark för bostadsbyggande, ingick även krav om markköp från kommunens sida, vilket medfört att en samlad utbyggnad kan ske – i centrala byn – för att möta behovet av ökade lokaler för skolan. Kommunen har uppfyllt detta åtagande.

Byarnas begäran om nya lokaler för skola och förskola.

Byns begäran av nya lokaler framfördes för flera år sedan till ansvarig nämnd, vilka ställde sig bakom förslaget. Fullmäktige har avsatt medel i budget.

I byns ställningstagande har alltid legat en inriktning av – att allmänna lokaler – ska placeras centralt i byn (skola, kyrka och affär) samt att fortsatt utbyggd av bostadsbebyggelse sker runt byakärnan.

Mot denna bakgrund ställer vi oss bakom det av kommunen planerade området. Det framtagna förslaget till detaljplan ger goda förutsättningar för skola och gymnastikhall samt säkerställer trafiksäkra angörningar. Vi utgår från att sedvanligt samråd sker med berörda grannar.

Projektföreningen Bullmark
Olov Jonsson                                           Birgitta Jonsson
ordf.                                                          sekr.

Kopia: Rektor Johannes Greiser
Lokala politiska företrädare för C, Erik Bergner, Kd Sune Karlsson, S Ingeborg Jonsson

Vår begäran till de lokala företrädarna, agera i enlighet med bybornas framställan.
Adress: C/0 Frodavägen 1,  91892 Bullmark