Skrivelse till trafikverket 2013-05-27

2013-05-27.

Till
Trafikverket
Box 809
971 25 Luleå

Vägverket Region Norr
Storgatan 60
901 20 Umeå

Umeå kommun
901 84 Umeå

Sävar kommundelsnämnd.
918 31 Sävar.

Begäran om upprustning av vägarna 647, 649 och 650.

Gravmark byalag, Furunäs intresseförening och Projektföreningen Bullmark samarbetar sedan lång tid tillbaka i lokala utvecklingsfrågor. Huvudfrågorna är; stärka det lokala näringslivet, samhällsservice och en bra boendemiljö.

Denna skrivelse om krav på förbättringar av allmänna vägar i närområdet, är inte påkommen med anledning av de svåra vägförsämringar som uppstått på grund av en svår höst och vinter, utan är ett grundläggande krav med hänvisning till den dåliga vägstandard som finns i närområdet.

Vi vill gemensamt framföra följande krav;

Väg 647, delen Bullmark – Fällforsån.
Allmän upprustning
Härmed begärs en grundläggande upprustning av väg 647. För ca. 20 år sedan genomfördes viss förbättring av vägen. Med den då genomförda åtgärden höll vägdelen godtagbar vägstandard ca. 5 – 7 år.
För ca. 5 år sedan genomfördes vissa förbättringar. Dessa förbättringar höll godtagbar standard några år. Sedan dess har vägens standard årligen försämrats och är nu i ett så dåligt skick att det är stor risk för alla vägfarande.

Den dåliga vägstandarden drabbar alla mycket hårt, främst vill vi framhålla svårigheten för alla tyngre transporter, övrigt gods och varutransporter, vilket medför stora kostnadsökningar för näringslivet, såväl de lokala företagarna som för den regionala trafiken. Till detta ska läggas den ökade pendlingen till Umeå, samt för den dagliga skolskjutsverksamheten samt framkomligheten för sjuktransporter mm.

Vår framställning stöds av företag, organisationer och ortsbor. Vår begäran av upprustning utgör således en samlad bedömning och framställning.

Vårt gemensamma krav är att vägdelen byggs om i likhet med den första delsträckan Robertsfors – Sjulsmark och sedermera delsträckan Sjulsmark – Bullmark.

På och avstigningsplats
Därutöver vill vi upprepa tidigare framställning om åtgärder för av och påstigning av buss höger sida väg 647 centrala Bullmark. Sikten är skymd genom att vägdelen består av ett krön. Därutöver sker omdisponering / omlastning av passagerare, vilket medför att många skolbarn / ungdomar och äldre finns i vägområdet. Av och påstigningsplatsen är mycket trafikfarlig.

Trottoar
Vi upprepar kravet om en trottoar på sträckan från Forsnäsvägen fram till Sävarvägen. På vägsträckan färdas dagligen dels skolbarn dels personer med funktionshinder.
Med bakgrund till ovanstående och med hänvisning till den verklighet som är gällande för berörd vägdel hemställes om en grundläggande upprustning av vägdelen Bullmark – Fällforsån, samt i övrigt begärda åtgärder.

Väg 650.
Vissa uppjusteringar
För väg 650 vägdelen Gravmark – Bullmark, är vägdelens oljegrusbeläggning, i stort sett av bra kvalité. Vi vill dock göra en framställning om att vissa smärre uppjusteringar / förbättringar sker på några ställen typ trumsättningar, mm. längs vägsträckningen, samt att dessa genomförs redan under innevarande sommar 2013.
Vi vill peka på att för vägdelen Krokån fram till Botsmark krävs förbättringar. Vägdelen har under de senaste åren kraftigt försämrats.

Trottoar
På vägdelen Bullmark, korsningen vid väg 647 förbi skolan och fram till Lantvägen, hemställs om att det byggs en trottoar. En allmän trafikökning har skett där den tunga trafiken står för en avsevärd del. Trafiksituationen för gående och då främst för skolbarnen från bostadsområdet och för personer med funktionshinder har trafiksituationen blivit mycket farlig. På sträckan färdas ovan nämnda grupper dagligen. En säker skolväg är ett grundkrav, och vägdelen bör enligt ortsbornas uppfattning omgående åtgärdas.

Av och påstigningsplats vid skolan
Vidare framställs krav om en ombyggnad av en säker av och påstigningsplats vid skolan. Den omfattande skoltrafiken ställer krav på en trafiksäker på och avstigningsplats.

Väg 649.
Vägdelen Bullmark till Sävar går genom fin vägmark typ tallhed. Detta har medfört att nämnda vägdel under många årtionden haft god vägstandard. På senare år har vägdelen blivit allt mer nedsliten och kräver nu att åtgärdas. Enligt vår uppfattning bör dikesanvisningar, mindre förstärkningar och ny beläggning påföras. Med en sådan åtgärd skulle framtida vägunderhåll avsevärt minska.
Vi hemställer således om åtgärder på nämnda vägdel.

Fartkameror i stället för farthinder.
Avslutningsvis vill vi påminna om tidigare framförda krav som framförts om farthinder; typ chikan, dels vid norr svängplan väg 647 dels vid skolan väg 650.
Med hänvisning till bl.a. de stora miljöstörningar som uppstå vid sådana hinder, så vill vi från ortsborna framföra krav om fartkameror i stället för farthinder.

Hela ortsbefolkningen har varit starkt engagerad i vägfrågor de senaste åren. Med detta vill vi säga till berörda beslutsfattare, att ni ska se detta som ett upprop med hemställan om åtgärder.
Med hänvisning till ovanstående hemställer vi om att föreslagna åtgärder genomförs.

Med vänlig hälsning

Gravmarks Byalag                                            Furunäs intresseförening
Torgny Rosendahl                                            Ingeborg Jonsson

Projektföreningen Bullmark
Johanna Sjögren

Enligt uppdrag

Enar Jonsson                                                    Birgitta Eriksson
kontakt:                                                              kontakt:
090-56003, 070-578 25 88                            090-92032, 070-510 89 52
enar.jonsson@bullmark.se                             birgitta.eriksson@gravmark.se