Ungdom

Projektföreningen Bullmark.                2010-09-25.
org.nr 802432-3068
Umeå fritidsregister B Registernamn PROJBUL

Information till boende i byarna Gravmark, Furunäs, Bodbyn och Bullmark med omnejd.

Ungdomsverksamheten i Bullmark med omnejd är nu inne på avslutningen av sitt 4:e år.
En del föräldrar har försvunnit ur verksamheten därför att deras ungdomar ”vuxit” ur ungdomsverksamheten och nya föräldrar har tillkommit, mot denna bakgrund vill vi informera om:

Bakgrund.
Förhållningsregler, medlemskap, mm.
Verksamhetens innehåll.

Bakgrund. 

Vid en första föräldraträff år 2007 bestämdes att föräldrarna ska medverka vid UG på fredagskvällarna,  samt att vi schemalägger föräldrarna, och att föräldrarna byter om datum inte passar.

Detta har fungerat väl – och föräldrarna anser att deras barn och ungdomar är värda denna medverkan – som frivillig och ideell föräldrainsats. Föräldrarnas medverkan ger även den fördelen, att föräldrarna har såväl insyn som möjlighet att lämna synpunkter och förslag på verksamhetens utformning och inriktning. Vi har under hösten förtydligat vilka arbetsuppgifter som ingår för föräldrarna under UG kvällarna.

Under de första åren gällde medverkan en gång per termin, från innevarande år är  föräldramedverkan en gång per år. Ramprogram upprättas årsvis.

Vi sänder fortlöpande ut information som gäller ungdomsverksamheten via e-post

dels Ramprogram där föräldrar är schemalagd, vilket utsänds inför varje terminsstart

dels hushållsinformation.

Förhållningsregler, medlemskap, mm.  

I samband med att vi startade vår ungdomsverksamhet – och i senare uppföljningar – så har det varit klart att verksamheten bedrivs i en drog – och alkoholfri miljö och alltid med trygga vuxna.

Särskilda förhållningsregler finns antagna för verksamheten.

Föräldrarna behöver inte vara medlemmar – eftersom ett medlemskap ofta ställer icke medlemmars barn/ungdomar – utanför verksamheten. Projektföreningens verksamhet bygger på allmänna/samhällsnyttiga insatser för alla bygdens ungdomar.

Utgångspunkten för verksamheten är att vi lyssnar av ungdomarnas, föräldrarnas och bybornas idéer och synpunkter.

Vi inbjuder fortlöpande till möten, och vi vill att boende i orten ska komma till mötena och delta.

Verksamhetens innehåll.

Ungdomsverksamheten är ett erbjudande till ungdomarna att kunna delta i olika aktiviteter.

De aktiviteter som ska ske på UG utgår från ungdomarnas önskemål där bl.a. film, spel, disco, sitta och mysa, sitta och samtala, o.s.v. ingår.

Utöver UG så bedriver vi även vissa aktiviteter på vardagsaftnar. Detta innebär att ungdomarna inte behöver delta i alla aktiviteter, utan väljer vad de anser intressant för deras del. Vidare genomförs riktade aktiviteter bl.a. på sportlov, höstlov och terminsavslutningar.

Erhållna medel fördelar sig i huvudsak enligt följande; ett litet arvoden till ledare, inköp av spel, film, övrigt material, riktade insatser vid terminsavslutningarna, kostnadsbidrag vid utflykter, mm.

Vi har fortlöpande träffar med företrädare för skolan och förskolan där vi samtalar om inriktning och verksamhetsbedrivande, mm. Dessa kontakter är värdefulla.

Vi ersätter således fritidsledarna med ett mindre arvode, medan vi alla andra d.v.s. föräldrar och övriga som deltar, ställer upp ideellt. Detta innebär att närmare 100 personer årligen gör ideella insatser i verksamheten.

För ordningens skull vill vi också informera om att det inte utgår några arvoden till styrelsen, utan även deras arbetsinsats är ideell.

Vill du inte delta som schemalagd förälder en gång per år så är det helt OK, för all medverkan är frivilligt.

Dina barn/ungdomar är ändå mycket välkomna till våra aktiviteter, för våra aktiviteter är öppna för alla ortens ungdomar.

Godis säljs på UG till självkostnad vilket innebär att föreningen inte tjänar några pengar på detta. Vi har föreslagit vid några tillfällen att upphöra med försäljningen, men föräldrarna har ansett att det är bra med godisförsäljning, för då vet alla, att det är fredagsgodis som gäller.

Vi vill informera er om att vi får beröm för den ungdomsverksamhet som bedrivs i Bullmark med omnejd, från såväl Umeå Fritid som Sävar IFO/KDN. Vi vill att ni föräldrar tar till er detta.

Vi sänder fortlöpande ut gruppmail som når drygt 400 personer i Bullmark. Under året har vi utökat den information som berör ungdomsverksamheten, så att e-post sänds även till föräldrarna/hushållen i byarna Bodbyn, Furunäs och Gravmark. Detta innebär att mer än 500 personer får fortlöpande information om den pågående ungdomsverksamheten.

Hör gärna av dig till styrelsen genom telefon, eller mail till enar.jonsson@bullmark.se

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Hemsida; www.bullmark.se länk; Projektföreningen