Protokoll Projektföreningens årsmöte 2014

Projektföreningen Bullmark.

Protokoll för Projektföreningens årsmöte tisdagen den 28 januari 2014, kl. 19.00.
Plats: Ungdomsgården/kapellet.

 Närvarande: se bilagd närvaroförteckning.

1. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.
Årsmötet beslöt att välja Enar Jonsson till mötesordförande och Birgitta Jonsson till mötessekreterare

2. Val av två justerare tillika rösträknare för årsmötet.
Årsmötet beslöt att välja Nils-Erik Karlsson och Bengt-Erik Nilsson till justerare och rösträknare.

3. Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.
Kallelse till årsmötet blev utsänt till byborna den 9 januari med påminnelse en vecka för årsmötet.
Årsmötet beslöt att årsmötet utlysts i behörig ordning.

4. Fastställande av dagordning.
Årsmötet beslöt fastställa utsänd dagordning.

5. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisorshandlingar.
Styrelsen redovisar 2013 års verksamhet genom att hänvisa till de 29 byainformationerna som utsänts under året.
Föreningens ekonomi föredrogs. Resultat. Och balansrapport biläggs originalprotokollet.
Revisorernas redovisning föredrogs.
Årsmötet beslöt att godkänna årsmöteshandlingarna.

6. Beslut om hur vinst och förlust ska disponeras.
Innevarande medel överförs till kommande budgetår.

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslöt i enlighet med revisorernas förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

8. Motioner och styrelsens förslag.
Inga motioner eller styrelseförslag förelåg.

9. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
Inga arvoden utgår till styrelse eller revisorer.

10. Budget och verksamhet. – Beslut avseende medel för ungdomsverksamhet.
Verksamheten får utgöras av de idéer och förslag som väcks under året.
Vad gäller tidigare avsatta medel för ungdomsaktiviteter föreslås att dessa frigörs på så sätt att medlen kan användas såväl i aktiviteter som i verksamhet och inköp som är riktad för ungdomsverksamhet.
Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget.

11. Avgifter.
Inga medlemsavgifter utdebiteras byborna.

12. Val av ordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleant.
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag att utse
ordf.      Fredrik Karlsson
Olov Jonsson
Tord Viklund
Birgitta Jonsson
Inger Flodgren
revisor  Mats Carlsson
revisor Randolf Wallgren

 13.Val av valberedning.
Årsmötet valde Hans Karlsson och Gunn Karlsson att utgöra valberedning.

14. Övriga ärenden:

  • Utse arbetsgrupp under perioden för utbyggnad skola och barnomsorg. 
  • Årsmötet utsåg Johanna Sjögren som samordningsansvarig för arbetsgruppen. Vid kommande föräldramöten på skolan bör arbetsgruppen kompletteras.
  • Förslag till öppna styrelsemöten: 8 april, 16 september.
  • 15. Avslutning.
  •  Nyvalde ordföranden Fredrik Karlsson avtackade de tre avgående ledamöterna med att överlämna en liten blomma.
  • Ordförande förklarade årsmötet avslutat. 
  •  Vid protokollet                                           Justerare                              Justerare
  •  Birgitta Jonsson                             Nils-Erik Karlsson                 Bengt- Erik Nilsson.

 

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.