Byainfo nr 27

Projektföreningen Bullmark
Org.nr. 802432-3068

Inbjudan till öppet byamöte måndagen den 31 augusti.
Tid: kl. 19.00
Plats: Ungdomsgården/kapellet
Närvarande: närvaroförteckning upprättas vid mötet.

Byainformation nr. 27. 2015-08-07.

DAGORDNING.

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande, mötessekreterare, justerare för mötet.

3. Blodbussen.
Efter förfrågan har 10 personer anmält intresse att bli blodgivare. Ytterligare ett antal blodgivare är önskvärt. Frågan behandlas vid mötet.

4. Distriktsköterskebesök och besök av fotvårdare.
(Tidigare beslut;
att ge i uppdrag till styrelsen att uppta samtal med företrädare för kommun och landsting om resursfrågor, mm.)
Styrelsens förslag; behandlas på kommande träff med kommunen, se punkt 10.

5. Nyttjande av lokala tjänster.
(Tidigare beslut;
att byborna ger styrelsen i uppdrag att tillsammans med ortens företagare och entreprenörer undersöka förutsättningarna för ett ökat nyttjande av lokal service. Kommande insatser ska ske på företagens villkor. Detta kan förslagsvis ske genom riktade erbjudanden, gemensam kampanjdag, mm. Med andra ord, vi vill öka ”vikänslan” hos ortsborna. Om inte vi själva slår vakt om vår egen bygd, vem gör det då.)
Styrelsens förslag; dels fortlöpande informera byborna om vikten att nyttja lokal service och tjänster
dels att föra samtal med kommunen, se punkt 10.

6. Bullmarksdagen.
Styrelsens förslag;
att Bullmarksdagen genomförs söndagen den 29 maj 2016.
att i arbetsgruppen för 2016 har tre personer anmält sig. Ytterligare personer behövs för genomförande.
att Bullmarksdagen ska återkomma årligen
att arbetsgrupp för 2017 bör utses på mötet. Avsikten är att arbetsgruppsuppgiften ska cirkulera runt bland byborna.
Hör av er med förslag på vad som ska ingå i programmet för Bullmarksdagen

7. Mobiltäckning i området.
Information, se kommande byainformation nr 28.
Frågan behandlas vid byamötet.

8. Utbildning hjärtstartare.
(Tidigare beslut;
att uppdra till styrelsen att sända ut förfrågan och bindande anmälan
att genomförandet sker hösten 2015.)
Styrelsens förslag; att för närvarande inte genomföra utbildningen.

9. Postpartners.
(Tidigare beslut;
att styrelsen upptar samtal i syfte att postpartners inrättas i Bullmark.)
Styrelsen lämnar information vid mötet.

10. Förslag på samtalsfrågor på kommande näringslivsträff – och landsbyggdsträff i Bullmark.
Företrädare för kommunens näringslivsservice och landsbygdsfrågor besöker Bullmark under hösten. Vilka frågor ska vi ta upp till samtal?
Styrelsen föreslår: Bostadsbyggande, Lokal kommunal service, Rutiner vid kommunal upphandling

Byggande av skollokaler kommer inte upp på dagordningen eftersom den följer kommunalt beslut i ärendet; Planen handläggs med normalt planförfarande d.v.s. både samrådsförfarande och granskningsförfarande.

11. Vid föregående möte väckta frågor: Förslagen har genomförts.
– (Linda Berglund Olofsson) Föreslog att på affärens anslagstavla ange läge för hjärtstartaren. Uppdrogs till styrelsen att utföra detta.
– Uppdrogs till styrelsen att undersöka kostnaden för uppsnyggning (färg/målning) av byns fyra välkomsttavlor. Gunn Karlsson tillfrågar Furan om kostnad för utförande.
– Med en blomma gratulerat och tackat ägarna till Gulf automatstation, för att vi nu har tillgång till bränsleförsäljning i byn.

12. Övriga frågor.
Anmäl in övriga frågor redan nu. Det ökar möjligheten att frågan kan slutbehandlas vid mötet.

13. Kommande sammanträden/möten; Näringslivsträff: hösten 2015, Årsmöte 26 januari 2016.
Bullmarksdagen söndagen 29 maj 2016

14. Avslutning.

VÄLKOMNA!
Styrelsen.

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.