Skrivelse, vägar 2014

2014-04-28.

Till
Trafikverket
Box 809
971 25 Luleå

Vägverket Region Norr
Storgatan 60
901 20 Umeå
 
Polisen
Box 463
901 09 Umeå
 
Umeå kommun
901 84 Umeå
 
Sävar kommundelsnämnd
918 31 Sävar.

Begäran om åtgärder för hastighetssänkning vägarna 647, 649 och 650.
 
Denna skrivelse är ett direkt krav om åtgärder för att sänka trafikhastigheten genom byarna Bullmark, Furunäs och Gravmark.
 
Gravmark byalag, Furunäs intresseförening och Projektföreningen Bullmark samarbetar sedan lång tid tillbaka i lokala utvecklingsfrågor. Huvudfrågorna är; stärka det lokala näringslivet, samhällsservice, kommunikationer och en bra boendemiljö.
 
Vi har i tidigare skrivelser under åren 2012 och 2013 framfört krav av såväl upprustning av allmänna vägar inom området som krav på hastighetssänkningar av olika slag.

Vi upprepar att denna skrivelse är ett krav på åtgärder för att sänka trafikhastigheten inom berörda byar.
 
Vi är medvetna om många bilförares bristande respekt för rådande hastighetsbestämmelser och då vid 30, 50 och 70 sträckor. Vi har därför fortlöpande informerat lokalbefolkningen/ortsborna om att hålla angivna hastighetsbestämmelser samt om att visa hänsyn till andra trafikanter.
 
Vi uppfattar det som att gällande trafikhastighetsangivelser inom respektive byaområde tillåter för hög hastighet, däremot är hastighetsangivelserna på berörda landsbygdsvägar väl anpassade till gällande regler.

Vår begäran är att hastigheten begränsas i centrala Furunäs (vid avtaget till fotbollsplan) till 50 km/tim. För Bullmark vill vi att ni ser över 30 sträckorna samt återupprepar kravet om farthinder typ chikan vid svängplan väg 647 samt vid skolan väg 650.
 
 
Under det senaste året har trafikhastigheten hos den tunga trafiken ökat markant. I begreppet tunga trafiken, menar vi såväl lastbilstransporter av olika slag, busstrafiken och taxitrafiken. Den tunga trafikens – som vi anser – för höga trafikhastigheter är trafikfarlig för andra trafikanter, dock främst för barnen.

De berörda vägarna är smala och saknar oftast vägren samt trottoarer, varför skolvägen för många barn i området är direkt trafikfarlig.
 
Med hänvisning till ovanstående hemställer vi

  • dels att berörda branschorganisationer omgående tillskrivs med krav om att hastighetsbestämmelserna efterföljs
  • dels om ökad trafikövervakning
  • dels begränsad hastighet till 50 km/tim i centrala Furunäs, d.v.s. området avtagsvägen till fotbollsplan
  • dels för Bullmark ser över 30 sträckorna samt återupprepar kravet om farthinder typ chikan vid svängplan väg 647 samt vid skolan väg 650.

 
 
Ortsbefolkningen har varit starkt engagerad i vägfrågor de senaste åren. Med detta vill vi säga till berörda beslutsfattare, att ni ska se detta som ett upprop med hemställan om åtgärder.

Med vänlig hälsning

Gravmark byalag                Furunäs intresseförening    Projektföreningen Bullmark

Torgny Rosendahl              Ingeborg Jonsson                                     Olov Jonsson

Enligt uppdrag
Enar Jonsson                                                                                       Birgitta Eriksson
kontakt                                                                                                 kontakt
070-578 25 88                                                                                      070-510 89 52
enar.jonsson@bullmark.se                       birgitta.eriksson@gravmark.se

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.