Byainfo nr 11

Projektföreningen Bullmark

Härmed inbjuds till öppet byamöte

Måndagen den 20 april kl. 19.00

Plats: Ungdomsgården/kapellet

Byainformation nr. 11.

DAGORDNING.

Innehåller såväl information som förslag till beslut.

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande, mötessekreterare, justerare för mötet.

3. Badbryggan. (beslutsfråga)

Efter byainformation nr. 10, där förfrågan om frivilliga badvakter efterfrågades kan styrelsen konstatera att ingen har anmält intresse.

Styrelsen föreslår

att ingen nyanskaffning sker av badbrygga

att därmed ingen badbrygga – i byns regi – läggs ut i Sävarån

4 Kampanjer och erbjudanden. (beslutsfråga)

Byn får ofta erbjudanden att ingå i olika kampanjer som bedrivs av olika organisationer och privatföretag. Erbjudanden är alltid förenade med kostnader. Styrelsens ställningstagande har fortlöpande varit – att inte gå in i denna typ av kampanjer/aktiviteter – om de inte leds av kommun eller landsting.

Styrelsen föreslår

att byn även fortsättningsvis inte ska delta i denna typ av aktiviteter

5 Blodbussen. (information, pågående ärende)

Vid kontakter med Blodcentralen så vet vi att de har intresse av att blodbussen besöker Bullmark/Tålsmark. En ny blodbuss införskaffas under våren, och blodbussen kan starta besök hos oss efter sommaren.

Åtta personer har hittills anmält intresse att lämna blod via blodbussen. Det behövs några fler blodgivare och styrelsen föreslår

att vi under våren går ut med ytterligare förfrågningar om intresse

6 Distriktsköterskebesök och besök av fotvårdare. (information, pågående ärende)

Med hänvisning till tidigare information föreslår styrelsen

att ge i uppdrag till styrelsen att uppta samtal med företrädare för kommun och landsting om resursfrågor, mm.

7 Nyttjande av lokala tjänster. (information och ställningstagande)

Den avgörande förutsättningen för en levande landsbygd är att vi har ett lokalt näringsliv med olika erbjudanden om service. Ortsbornas nyttjande av lokala tjänster är en förutsättning för utveckling och en fortsatt levande landsbygd.

Med beaktande av – restid, bränslekostnader, klimat och miljöförsämringar – är nyttjande av lokala erbjudandena som regel ett billigare alternativ, än att nyttja större företag för reparationer och service, eller att göra livsmedelsinköp på andra orter.

Mot denna bakgrund vill styrelsen föreslå

att byborna ger styrelsen i uppdrag att tillsammans med ortens företagare och entreprenörer undersöka förutsättningarna för ett ökat nyttjande av lokal service. Detta kan förslagsvis ske genom riktade erbjudanden, gemensam kampanjdag, mm. Med andra ord, vi vill öka ”vikänslan” hos ortsborna. Om inte vi själva slår vakt om vår egen bygd, vem gör det då?

8 Gemensamt valborgsmässofirande. (information)

Efter ett flertal förfrågningar till byborna angående majbrasan kan styrelsen konstatera

att det inte finns intresse av gemensamt majbrasefirande i byns regi.

9 Mobiltäckning i området. (information, pågående ärende)

I mitten av februari 2015 översändes en skrivelse till TeliaSonera med krav om bättre mobiltäckning. Skrivelsen var en gemensam framställning av byarna Gravmark, Furunäs, Bullmark, Bodbyn samt föreningarna Furunäs-Bullmark IF samt Sävarådalens skoterförening.

Telia Sonera genomförde mätningar och justeringar i området vecka 10, Vi väntar på rapport från TeliaSonera.

10 Kommunens samråd avseende skolplanen (information, pågående ärende)

Kommunen har meddelat att det kommer att hållas ett informationsmöte i samband med samrådet.

11 Ansökan om EU projekt (information, pågående ärende)

Umeåregionen har beviljats medel för bedrivande av landsbygdsutveckling; Lokal Ledd Utveckling d.v.s. ett LLU område. EU:s programperiod pågår fram till 2020.

Detta innebär att byar och lokala utvecklingsgrupper kan ansöka om medel. Medel kan således sökas såväl som byaprojekt eller tillsammans med andra byar som samverkansprojekt.

Styrelsen föreslår

att byborna ger styrelsen i uppdrag att undersöka förutsättningar för och inriktning av en EU ansökan för bedrivande av lokal utveckling

12 Bullmarksdagen.

Vi vill än en gång undersöka bybornas intresse för anordnande av Bullmarkadagen?

I så fall; tidpunkt, inriktning, arbetsgrupp, mm.

13 Utbildning hjärtstartare.

Finns intresse av utbildning för handhavande av hjärtstartare?

14 Övriga frågor.

Övrig fråga som väkts vid mötet – hänvisas till styrelsen för beredning – och därefter för ställningstagande av byborna.

15 Avslutning.

Välkomna!
Styrelsen.

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.