Posten postpartners

2015-05-26.

Till
Manfred Von Richthofen
ICA Sverige AB
Svetsarvägen 16
71 93 Solna.

Postavtal ICA Nära Bullmark.
Framställan.

Med hänvisning till nedanstående beskrivning/redovisning av vårt landsbygdsområde hemställs, att ICA Nära Bullmark får teckna postavtal för att bli postpartners i området.

Umeå landsbygd.

Umeå landsbygd står inför förändringar av ett positivt slag eftersom Umeå kommun påbörjat ett arbete att synliggöra och lyfta fram kommunens landsbygd som en resurs. Landsbygden behöver utveckling främst för egen del, men även som en kompetenstillgång för den växande staden. Med rätt utveckling behöver inte stad och land ställas mot varandra, utan staden behöver landsbygden på samma sätt som landsbygden är beroende av en växande stad.

Detta kan bevisas för vår del genom att – sett från 1950-talet och framåt – så har vår del av landsbygden följt med i kommunens totala befolkningsutveckling. På 1950 talet utgjorde boende på vår landsbygdsdel en tredjedel av Umeås befolkning. Med den tillväxt som skett i Umeå kan vi konstatera att inom vårt område, har vi följt med i befolkningstillväxten.

På Umeå landsbygd år 2015, bor ca.37 000 personer vilket utgör en tredjedel av kommunens befolkning. Med andra ord, på Umeå landsbygd bor nu flera personer än vad Umeås befolkning utgjorde på 1950 talet.

I den pågående översynen av kommunens översiktsplan, pågår ett arbete att peka på landsbygden och dess fördelar för; boende, arbete, service, rekreation, miljö, mm. Landsbygdens skol orter – där Bullmark ingår – är tydliga utvecklingscentra för Umeå landsbygd. Kommunen har beslutat att för Bullmark ska det byggas en ny skola, med byggstart 2016.

Dalgången längs Sävarån.

Vårt område omfattas av 17 byar fördelade på 3 byaområden;

  • Gravmarksbygden, Gravmarks byalag ordförande Torgny Rosendahl
  • Furunäsområdet, Furunäs intresseförening ordförande Ingeborg Jonsson
  • Bullmarksområdet Projektföreningen Bullmark ordförande Olov Jonsson.
  • ICA Nära Bullmark Anita Eliasson, Jenny Wall. Lanthandel för området.

Åldersstrukturen/befolkningsunderlaget har förändrats inom området så att vi idag har en genomsnittsålder på drygt 37 år, d.v.s. ungefär som kommunens genomsnittsålder.

Befolkningstillväxten beror på att äldre personer säljer sin bostad och yngre familjer flyttar in på landsbygden. Några nya hus har även uppförts inom området. Landsbygdsbefolkningen består till stor del av unga välutbildade människor med krav på bra boende, bra för barnen, god miljö och god lokal service.

Inom det aktuella området arbetas det särskilt på att lyfta fram vikten av lokal service, d.v.s. bevara befintlig service och arbeta för en utveckling av lokal service och nya verksamheter.

Som ett exempel på det senare är utveckling att synliggöra Sävarån med dess sevärdheter och utflyktsmål. Vi arbetar för att utveckla en lokal besöksnäring inom området, vilket innebär lokala företagare och fler människor som besöker vårt område.

Att människor inom området har framtidstro visas på olika sätt. Ofta framförs det som ett försvårande hinder för landsbygden, att generationsväxlingen inte är möjlig bland de lokala enmans/småföretagen. Inom vårt område sker en naturlig generationsväxling. Här är några exempel där generationsväxling varit framgångsrik;

Jonssons Bygg Team AB
Bygg och ventilation i Bullmark AB
Bergströms åkeri AB
Bullmark isolering AB
Startade nya verksamheter är;
Olofsson lantgård
Gulf automatstation.

Inom skogsnäringen har flera yngre personer köpt skogsfastigheter i området.

Inom området betjänar posten bl.a. boende med postnummer 918 92 och 918 91, samt även i ytterområdena till boende, med andra postnummer.

ICA Nära Bullmark.

Vår lanthandel i Bullmark har utvecklats positivt de senaste åren. Denna framgång kan beskrivas genom att affären nu har välfyllt sortiment, samt ett ökat utbud med lokalt producerande varor som kött, mjölk, ägg, fisk, bröd, mm.

En annan stor positiv förändring – bara under det senaste året – är affärens stöd och råd till kunden med innehåll till en näringsriktig matkasse, genom tillgång av matrecept. Vidare erbjuder affären i Bullmark; Ring oss så fyller vi din matkasse så den finns klar för avhämtning, eller om du inte har möjlighet att besöka affären, ring så kommer vi till dig/kunden med varorna.

Vi är övertygade om att den service som ICA Nära Bullmark nu erbjuder – kombinerat med ett arbete med att stärka och nyttja det befintliga lokala näringslivet – kommer att ge en samlad positiv effekt för ortens företagare, och för såväl befintligt som nya boende inom vårt område.

Gulf automatstation.

I anslutning till affären finns nu en nystartad – våren 2015 – Gulf automatstation, öppen dygnet runt med möjlighet med korttankning. Bränsleförsäljning på orten kommer att betyda ytterligare framtidstro och ett bevis på en utveckling av det lokala näringslivet. Vi kan konstatera att prissättningen hos Gulf automatstation är konkurrens kraftig, gentemot närliggande bränsleförsäljningsställen.

Begäran om att teckna postavtal/postpartners.

Denna skrivelse – med framställan om att ICA Nära Bullmark ska få teckna postavtal/postpartners – har skett i ett underifrån perspektiv och i samråd med boende på orten. Dialogen har förts inom ramen för byalag eller motsvarande i de tre byaområdena; Gravmarksbygden, Furunäsbygden, Bullmarksbygden med omland, samt med ICA Nära Bullmark.

Som framgår av ovanstående beskrivning av vår bygd, så arbetar vi långsiktigt med att uppnå ett hållbart samhälle där mindre privat bilåkande, bättre miljö, god service och ett ökat lokalt företagande är grundstenarna. Mot denna bakgrund hemställer vi att posten bidrar till denna utveckling, genom att teckna postavtal/postpartners med ICA Nära Bullmark.

Med vänlig hälsning
Gravmarks byalag Furunäs intresseförening Projektföreningen Bullmark ICA Nära Bullmark.

Enligt uppdrag och samordnande i ärendet.
Enar Jonsson/enar.jonsson@bullmark.se. Flodavägen 1, 910 92 Bullmark. 070-578 25 88.

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.