Byainfo nr 1

Projektföreningen Bullmark                     2018-01-07.

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

God fortsättning på det nya året!
Översänder inbjudan/kallelse till årsmöte den 1 februari 2018.
Plats: Ungdomsgården/kapellet
Tid: 18,30.

Välkomna!
Styrelsen

Projektföreningen Bullmark
Org.nr. 802432-3068

Byainformation nr. 1.         2018-01-07.

Inbjudan till Årsmöte/Öppet byamöte, den 1 februari 2018 kl. 18.30.
Plats: Ungdomsgården/kapellet.

1. Öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
3. Val av två justerare för årsmötesprotokollet 
4. Godkännande av röstlängd/närvarolista.
5. Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordning.
7. Styrelsens årsredovisning vilket utgör årets utsända byainformationer nr: 1–17 samt byabrev 1–9, kassörens ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse.
8. Beslut om hur vinst och förlust ska disponeras.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10.Verksamhet 2018 samt budget se diskussionsfrågor, biläggs protokollet.
Verksamheten kommer att vara inriktad på det gemensamma genomförandet av byaplanen samt yttrande över kommunens översiktsplan, delen landsbygd. Någon formell handlingsplan fastställs inte vid årsmötet, eftersom det är bybornas ställningstagande i olika delfrågor som avgör. Varje delprojekt ska vara finansierad före start.
11. Fråga om arvoden till styrelse och revisorer.
Förslag till beslut: Inga arvoden utgår till styrelsen och revisorerna.
12. Avgifter.
Förslag till beslut: Inga avgifter tas ut av boende i byn. Alla boende i byn ingår och är välkomna till byns öppna styrelsemöten/byamöten.
13. Val av styrelse och revisorer.
Valberedningens förslag föredras vid mötet.
14. Val av valberedning.
15. Förslag till ordinarie öppna byasammanträden 2018.
Förslag till beslut: Öppna styrelse/byamöten ska genomföras, tidpunkt fastställs av styrelsen.
16. Övriga ärenden.
17. Avslutning.

Välkomna!
Styrelsen

 Omedelbart efter avslutat årsmöte diskuteras bl.a. följande frågor:

  • Ansökan av medel för lokal utveckling 2018–2020 Information.
  • Förslag: Ansvarig för: Fasadflaggorna/Kennard Andersson, Boulebanan/Jari Smedman, Beachvolleyplan/Markus och Cecilia Bodin, Vindskydd o rastplatser/Hans Karlsson, Hemsida/Tomas Lundgren, Hjärtstartare/Tord Wiklund. Delområden i gemensam Byaplan; Regler för byggande; Staffan Wiklund, Lokal serviceplan; Jörgen Andersson, Lokalt näringsliv; Johan Bergström, Öppen Bygemenskap; Birgitta Jonsson, Simon Westerberg.
  • Näringslivsträffar.
    I och med att byn nu utgör ett av kommunens utvecklingscentra ska vi bl.a. vid Näringslivsträffarna diskutera det fortsatta arbetet av genomförande av byaplanen med inriktning under de första åren att stödja det lokala näringslivet, d.v.s. handla på orten affär och köpa tjänster av den lokale hantverksentreprenören såsom Bygg, VVS, El, o.s.v. Starta upp en lokal besöksnäring samt komma igång med byggande.

Samtliga frågeställningar och förslag kommer att tillställas byborna för ställningstagande.

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.