Byainfo nr 1

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 1.         2019-01-07.
 
Inbjudan till Årsmöte/Öppet byamöte, 24 januari 2019 kl. 18.30.
Plats: Ungdomsgården/kapellet.

1.   Öppnande
2.   Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
3.   Val av två justerare för årsmötesprotokollet
4.   Godkännande av röstlängd/närvarolista.
5.   Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.
6.   Fastställande av dagordning.
7.  Styrelsens årsredovisning vilket utgör årets utsända byainformationer nr: 1–20   kassörens ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse.
8.   Beslut om hur vinst och förlust ska disponeras.
9.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Verksamhet 2019 samt budget se diskussionsfrågor, biläggs protokollet.
Verksamheten kommer att vara inriktad på; Genomförandet av den gemensamma byaplanen, Ideellt arbete i Bygderådet Umeå, Regionalt utvecklingsråd i Umeåregionen, RUR, samt ingå i Samverkansmodell för utveckling av Umeå kommuns landsbygd. Någon formell handlingsplan fastställs inte vid årsmötet, eftersom det är bybornas ställningstagande i olika delfrågor som avgör. Varje delprojekt ska vara finansierad före start.

      Vägledande samtal i nedanstående punkter: 

  • Ansökan av medel för lokal utveckling 2018–2020 Information.
  • Valberedningens förslag: Ansvarig för fasadflaggorna, boulebanan, beachvolleyplan vindskydd o rastplatser, hemsida, hjärtstartare, majbrasa.
  • Redovisning av personer som ingår i arbetsgrupper Gemensam byaplan: Lokal plan Regler för byggande, mm, Lokal serviceplan, Lokal plan stöd och utveckling av det befintliga näringslivet samt start och utveckling av en lokal besöksnäring samt Lokal plan för öppen byagemenskap.
  • Informationsträffar/samverkan angående landsbygdsutveckling.  

Utöver ovan redovisade kommer samtliga frågeställningar och förslag att tillställas byborna för ställningstagande.

11.   Fråga om arvoden till styrelse och revisorer.
Förslag till beslut: Inga arvoden utgår till styrelsen och revisorerna.
12.  Avgifter.
Förslag till beslut: Inga avgifter tas ut av boende i byn.
Alla boende i byn ingår och är    välkomna till byns öppna styrelsemöten/byamöten.
13.  Val av styrelse och revisorer.
Valberedningens förslag föredras vid mötet
14.  Val av valberedning.
15.  Förslag till ordinarie öppna byasammanträden 2019.
Förslag till beslut: Öppna styrelse/byamöten ska genomföras, tidpunkt fastställs av styrelsen
16.  Övriga ärenden.
17.  Avslutning.
 
Välkomna!
Styrelsen

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.