Byainfo nr 6

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 6.
Se skrivelse nedan, den finns även bilagd.

Hälsningar
Styrelsen.

2016-03-08.

Till
Kommunstyrelsen
Umeå kommun
901 84 Umeå

Kopia till respektive gruppledare för politiska partier som ingår i Kommunfullmäktige
 
Med anledning av För och grundskolenämndens beslut  2016-02-25 vill vi redovisa bybornas reaktioner. Genom överlämnade namnlistor, skrivelser, tidningsartiklar, insändare, radio och TV inslag så framgår det tydligt att kritiken är massiv. Vi vill genom denna skrivelse kort sammanfatta ortsbefolkningens allmänna syn och krav på er, med anledning av beslutet.   
Krav på att Bullmark skola även fortsättningsvis ska vara en F6 skola.
Krav på att för klasserna 4, 5, 6 undvika/minimera långa skoltransporter  
Vi kräver en tydlig landsbygdsinriktning i kommunens översiktsplan med möjlighet till fortsatt utveckling för vårt landsbygdsområde.
 

Ortsborna har med stor förvåning tagit del av nämndens beslut. Nya förtroendevalda med dålig förankring och kunskap om bygden, har nu skapat en situation som är helt ohållbar, och visar med tydlighet att det inte finns någon lokalkännedom och att det saknas en tydlig satsning på Umeå landsbygd. Detta visar ni dels genom era skolbeslut dels i den nu pågående revideringen av kommunens översiktsplan, där ni visar att ni saknar ett landsbygdstänk.

Dessutom upplever vi som kommuninnevånare, att politiska beslut styrts genom tjänstemannaorganisationen.

Sedan flera år tillbaka har det varit klart att Bullmark även fortsättningsvis ska vara en F6 skola.
Till grund för detta har varit
dels det stora geografiska område som skolan betjänar
dels ett stort antal elever för lång och överskådlig tid framöver
dels en skolmiljö som är bra för skolbarnen
dels en storlek på skolan som ger förutsättningar för att bedriva skolan med kompetent personal
dels genom fler anställda göra skolan mera flexibel, bl.a. vid ändrat behov hos eleverna, och kunna ge möjlighet till olika stödinsatser.

Att inte bygga en F6 skola i Bullmark – ger utöver vad ovan redovisats – även den effekten, för hela skolupptagningsområdet, en stagnation av bostadsbyggande och därmed inte möjlighet till en fortsatt utveckling av bygden. Här avses upptagningsområdet Bodbyn, Bullmark, Furunäs, Gravmark.
Genom stagnation av bostadsbebyggelsen påverkar detta det lokala näringslivet, så att utvecklingen försvåras och framtidstron på området minskar.

I det pågående översynsarbetet av kommunens översiktsplan har vi varit informerade om att området som berör våra byar ska bebyggas bl.a. genom förtätning.
I vårt tidigare gemensamma arbete har vi också gemensamt kunna peka ut aktuella LIS områden, som underlättar och ger en ytterligare möjlighet till bebyggelse. (LIS: Landsbygdsutveckling i strandnära läge) Vi upplever nu en ändring i kommunens förhållningssätt, varför vi begär besked i frågan.

Vi hemställer

  • om att en ny skola byggs i Bullmark och att den även fortsättningsvis är en F 6 skola. Behov och underlag finns, vårt samlade krav är tydligt.
  • om att för klasserna 4, 5, 6 undvika/minimera långa skoltransporter
  • om en tydlig skrivning och ställningstagande i översiktsplan, att vårt område är möjligt för fortsatt bostadsbebyggelse bl.a. genom förtätning.

Genom skolbeslutet har det skapas en förtroendekris, bara ni själva kan återskapa förtroendet för politiken, genom att stå fast med redan tidigare fattade beslut genom Sävar kommundelsnämnd.  

Med vänlig hälsning

Projektföreningen Bullmark      Gravmarksbygdens byalag
Jari Smedman                               Torgny Rosendahl

Furunäs intresseförening           Föreningen Bodbyn
Ingeborg Jonsson                         Mikael Gillman

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.