Byainfo nr 7

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Översänder ytterligare en skrivelse till Kommunstyrelsen, denna gång från ´´gamla Sävar KDN´´

Hälsningar
Styrelsen

2016-03-09.

Till
Umeå kommun
Kommunstyrelsen
901 84 Umeå

Kopia till gruppledarna för politiska partier som ingår i Umeå kommuns fullmäktige.
Skrivelsen översänds till lokala medier

Krav om att För och grundskolenämndens beslut 2016-02-25 avseende skolverksamhet inom Bodbyn – Bullmark – Botsmark området upphävs, och att Sävar kommundelsnämnds (KDN) beslut i skolfrågan står fast.

De politiska företrädarna för de partier som ingick i Sävar kommundelsnämnd samlades 2016-03-02 för samtal med anledning av För och grundskolenämndens beslut 2016-02-25.
Inledningsvis kunde konstateras, att det tidigare av Sävar KDN i enighet fattade beslut i frågan rivits upp.
I slutfasen av de samtal vi förde med kommunens centralt om att Sävar KDN skulle upphöra, fanns ett samförstånd i att av KDN fattade beslut skulle ligga fast. Därutöver vill vi understryka att Sävar KDN hade god ekonomisk hushållning, och kunde vid upphörandet återföra 10 miljoner till kommunkassan.

För och grundskolenämndens beslut är en direkt skymf inte bara mot företrädarna i KDN, utan även mot alla de som engagerat sig i frågan. Enskilda personer, politiska föreningar och avdelningar, byaföreningar, m.fl.

Med den hantering som varit i frågan har närdemokratin gått förlorad och människors politikerförakt fått tydlig påspädning. Beslutet är dessutom landsbygdsfientligt och går tvärt emot en inriktning för en levande landsbygd.

Vad som vidare präglat hantering av denna fråga, är det slutliga beviset på att ni nu överlåtit politiska frågor till kommunens tjänstemannaorganisation. Det utarbetade tjänstemannaförslaget är i detta fall dessutom undermåligt och i vissa delar inkompetent och saknar en saklig  konsekvensanalys.
Dessa tjänstemän har inte valts, utan tillsatts att arbeta för kommunens bästa och för att skriva fram förslag, i enlighet med politikens vilja och inriktning.

Det är den politiska församlingen som ska dra upp riktlinjer och fatta beslut. Politik handlar om visioner och att vilja, här saknas både och. Politiska beslut ska följa kommuninnevånarnas samlande uppfattning i olika sakfrågor och vara förankrade.

För och grundskolenämndens beslut är stick i stäv med barnens bästa. Det kan aldrig vara bra att skolbarnen fraktas runt till olika skolor, med långa resvägar och långa skoldagar som följd. En skola så nära barnen som är möjligt, är bra för barnen och bra för miljön. Grunden måste vara att skolbarnen får så likvärdiga förutsättningar som möjligt. Skoltransporter är dyra, och barnen utsatthet ökar och är ett dåligt miljöalternativ.

En framstående politiker har sagt, att politik är det möjligas konst. Kommunens ledande  politiker bör analysera situationen och beslutet utifrån vad vi ovan redovisat.

Ni kan rädda ansiktet på många sätt, ett sätt är att uttala att det stora geografiska området som här avses kräver F 6 skola. Vidare kan ni konstatera att barnen och miljön mår bäst av att skolan finns nära barnen, även långt upp i skolåldern.

Det skolbeslut som antogs den 25 februari 2016 var på flera sätt felaktigt, och har  skapat en förtroendekris gentemot kommunens politiker. Bara ni själva kan återskapa förtroende för politiken, genom att stå fast vid det av Sävar KDN fattade skolbeslutet, som dessutom var väl förankrat.

Med vänlig hälsning

Greger Knutsson   Anna Jakobsson   Tord Johansson  

 Per-Martin Jonasson   Torgny Rosendahl    Elisabeth Forssell

 Kennet Olofsson    Johanna Sjögren   Fredrik Jokijärvi

Enligt uppdrag
Bengt Holm

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.