Byainfo nr 20

Bygderådet Umeå

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.
Ordförande i intilliggande byar – Gravmarksområdet, Furunäsområdet, Gunnismarksområdet – för vidare spridning till respektive bybor.

Nu har ni möjlighet att lämna era synpunkter och förslag som ska utveckla Landsbygden – där ni själva lever och bor.
– Informationsträff Bullmark, lokal: Ungdomsgården/Kyrkan den 28 augusti kl. 19.00.  (se inbjudan)
Ortsbor! Välkomna till Umeå kommuns information om landsbygdsutveckling. Informationen sker i samverkan med Bygderådet Umeå.
Informationsträffen startar kl. 19.00 med följande Program:
– Kommunen och Bygderådet informerar om kommunens landsbygdsutveckling.
– Fika och samtal runt fikaborden om ortens landsbygdsutveckling.
– Förslag, Synpunkter och Idéer om kommit fram i bordssamtalen samlas in.
– Sammanfattning.
– Minnesanteckningar sänds ut digitalt till deltagarna.

Välkomna!
Styrelsen


Umeå kommun och Bygderådet inbjuder till information på/i Bullmark, lokal: Ungdomsgården/kyrkan den 28 augusti kl. 19.00

Kvällens information
siktar på att informera om landsbygdsfrågor och möjligheterna att få Lokalt utvecklingsstöd till Umeå landsbygd.

Umeå kommun och Bygderådet tecknade 2018 en överenskommelse om att byar, föreningar och grupper på landsbygden ska kunna söka ekonomiskt stöd för olika lokala utvecklingsprojekt. Den avsatta summan från kommunen är 375000kr/år under perioden 2018-2020 med max. 35000kr för varje projekt. Ideellt grupparbete kan värderas upp till 200kr/timme. Denna ideella insats bör uppgå till minst det sökta stödbeloppet. Stödet kan gå till att täcka alla typer av kostnader.

Gör en byaplan om osäkerhet finns vad som ska prioriteras. Det ger ett bättre underlag till att sedan genomföra utvecklingsprojekt. En Byaplan kan omfatta en by men gärna flera byar tillsammans och tas fram i samverkan mellan alla intressen i området. Umeå översiktsplan och kommunens landsbygdsprogram kan vara vägledande. Kommunen bidrar med 3000kr till omkostnader för varje genomförd och redovisad byaplan.

Utvecklingsprojekt kan vara att förverkliga gemensamma nyttigheter eller sådana aktiviteter som stärker och/eller utvecklar byn/byarna. Exempel: Förstudier, aktiviteter, event, lokala småvägar, stigar, skyltning, bryggor, utomhustoaletter, vindskydd, grillstugor, utebelysning, parkeringsytor m.m.

Vissa aktiviteter kan även stödjas av fritids- och kulturnämnden med andra medel och ansökan går i så fall automatisk till rätt nämnd för hantering. När det gäller stöd som berör företagande så kan även medel på motsvarande sätt erhållas från Näringslivskontoret.
Stöd till enskilda näringsidkare kan vara begränsat av kommunallagen. Näringslivskontoret kan dock hänvisa sådana ansökningar till andra stödgivare.

Vid kvällens information så bjuder Umeå Kommun på fika!

Välkomna!
Umeå Kommun och Bygderådet Umeå i samverkan                               
Kontaktpersoner Bygderådet:
Birgitta Jonsson 070-610 24 44                    Alf Söderlund 070-630 06 51

Bygderådet i Umeå är en opolitisk förening för samverkan mellan byarna i Umeå kommuns landsbygd. Medlem är vanligtvis byaföreningar men kan även vara en person som valts lokalt att företräda byn.
Bygderådet ska verka för landsbygdens boende i Umeå genom att:
       *     skapa samverkan mellan byar och befolkningsgrupper,
       *     stärka närdemokrati, stödja bygemenskap och allmän service,
       *     vara en kontakt med och påverka beslutsfattare och offentliga företrädare,
       *     svara på remisser i samråd med berörda byar,
       *     stödja, sprida kunskap och information via nätet och möten.
Föreningen har inte, utan särskild överenskommelse från medlem, rätt att företräda en enskild by eller motsvarande.


Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.