Byainfo nr 31

Projektföreningen Bullmark
Org.nr 802432-3068

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland

Byainformation nr. 31.                              2015-09-25.

  • Middax på Kapellet/ungdomsgården tisdagen den 29 september.

Välkommen till Middax Bullmark ungdomsgården tisdagen den 29 september. Anmälan omgående till husmor 090 – 712767

  • Mobiltäckning inom området.

Ärendet ligger nu hos Post och Telestyrelsen, PTS. I fall vi inte når önskad framgång med förbättrad mobiltäckning, överväger vi att föra upp frågan i riksdagens kommunikationsutskott. Frågan drivs i samverkan med intilliggande byar, vi återkommer under hösten.

  • Nu är det dags för mötesplats Fotokväll.

Torsdagen den 6 oktober kl. 19.00 Klockargården Sävar.
Vill du ta bättre bilder? Lära dig grunderna i att fotografera!
Fotografen Anders Gradin går igenom teori och praktik för nybörjare, som vill ha lite tips och lite trix för att ta bättre bilder.

Ta gärna med egen kamera!

Hälsningar
Ulrika Hägglund
Diakon Sävar-Holmöns församling.

  • Målning mittlinje.

Vi har kontaktat företrädare för Trafikverket med begäran om att mittlinjen målas på vägsträckan Bullmark-Fällforsån. Viktigt inför höstmörkret.

  • Markering övergångsställen.

Trafikverket har beslutat att målade markeringar, tavlor/skyltar vid övergångsställen tas bort på landsväg inom byar. Anledningen är – anser trafikverket – att då vi har 30, respektive hastighetsnedsatt till 40 km/tim så inger skyltar och markering en falsk trygghet. Till grund för denna förändring har Trafikverket genomfört fleråriga prov, som visat goda resultat.

  • Trottoarer, gång och cykelvägar.

Vi får anledning att diskutera frågan om att övergångsställen försvinner, och bl.a. fundera på ökade antal trottoarer, gång och cykelvägar.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 31

Byainfo nr 30

Projektföreningen Bullmark
Org.nr.802432-3068

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland.
För kännedom: Ordförande i Furunäs och gravmark.

Byainformation nr.30          2015-09-11.

Här kommer information från byamötet den 31 augusti.

Antal barn i skolverksamheten.
Höstterminen 2015 finns följande antal barn i skolverksamheten:
Skolan                                 108
Fritidsverksamheten           40
Förskolan kringlan              19
Dagbarnvårdarna                14
Till detta tillkommer ca 5-10 barn hos hemmavarande föräldrar

Näringslivsträff 3 november.
Företrädare för kommunen bl.a. från näringslivsservice kommer till FBIK:s klubbstuga den 3 november kl. 19.00. Välkommen till mötet!

Samtalsfrågor/teman:

  • Bostadsbyggande (Hur kan vi gemensamt marknadsföra lediga byggbara tomter)
  • Lokal kommunal service (Önskemål om besök av distriktssköterska och fotvårdare)
  • Informationsrutiner till lokala näringslivet vid kommunal upphandling.
  • Mobiltäckning inom området

Postpartners.
Samtal pågår sedan i vintras om möjligheten att återfå postpartners till Bullmark. Posten visar upp ett mycket hårdnackat motstånd till denna förändring. Samtal har parallellt förts med ICA centralt.
Under hösten kommer vi att fortsätta samtalen med ICA centralt med förhoppning, att de lyckas förmå posten, att postpartners öppnar i Bullmark.

Klippboken
Klippboken finns hos Elly Karlsson Flodavägen 14.
Vi uppmanar byborna, hjälp till genom att klippa ur artiklar ur ortens tidningar. Lämna urklippen till Elly.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 30

Byainfo nr 29

Projektföreningen Bullmark

Org.nr. 802432-3068

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland
Byainformation nr. 29              2015-09-06.
 
 
Rekommendationer i vissa gemensamma lokala frågor inom byarna Bullmark och Tålsmark.

Med anledning av från byborna inkomna frågor, med synpunkter och förslag, kan konstateras att nedanstående frågor inte är nya för byborna i Bullmark och Tålsmark, utan har reglerats och redovisats vid tidigare tillfällen och gäller fortfarande.

De olika delfrågorna regleras antingen i lag, föreskrifter, eller gäller som allmän praxis, som ingår i vanligt hänsynstagande och beteende i samhället, oavsett boende i stad eller på landsbygd.

Vid våra byamöten är det inte lämpligt att sitta och prata om varandra om olika händelser och betanden, vi bybor ska inte agera vare sig som polis eller åklagare.

Grunden är däremot att vi bybor ska prata med varandra om vi ser avvikande beteende. Fortsättningsvis kommer vi – vid uppkomna händelser av den typ som du ser nedan – hänvisning att ske till byns hemsida www.bullmark.se flik: Lokala frågor.

 Här nedan får ni exempel på olika händelser. 

Fasadflaggorna på byns välkomstskyltar vandaliseras.
Fasadflaggorna har satts upp för att pryda infarterna till byarna och är byns gemensamma egendom. Fasadflaggorna utgör också ett bevis på bybornas välkomnande till byarna. En fortsatt vandalisering av fasadflaggorna skapar kostnader för byn, merarbete för bybor som arbetar ideellt, och är ytterst ett bevis på okunskap och brist på hänsynstagande. En fortsatt vandalisering medför att fasadflaggorna slutligen tas bort från välkomstskyltarna. Som jämförelse kan nämnas att i intilliggande byar får flaggorna sitta uppe oskadda. Mötet beslutar att uppmana alla bybor att bl.a. inom familjen diskutera frågan.

Hästskit på gator, trottoarer och grusvägar samt hundbajs.
Enligt lag och föreskrift är hästägare inte skyldig att plocka bort hästskit från vägar och trottoarer.
Däremot är det sedvanligt, att i ett modernt samhälle inte lämna hästskit efter sig utan undanröja hästskiten. Däremot regleras frågan om hundbajs i föreskrift, att ägaren är skyldig att plocka upp efter sin hund.
Mötet beslutar att för allmän trivsel följa förekommande föreskrifter och modern sedvänja.

Ungdomar på kapellet/kyrkans tak, samt ungdomarnas körning med scouters på kvällstid.
Det är förbjudet på såväl enskilda som på allmänna fastigheter att klättra upp på tak. Ett sådant beteende måste – av föräldrarna – inpräntas för barn och ungdomar som såväl felaktigt beteende som ytterst farligt.
Vad gäller ungdomars körning med scouters/mopeder på väg, i terräng och på kvällstid, regleras detta i lag och föreskrifter. Mötet uppmanar alla att följa lagar, föreskrifter och att allmänt bruka sunt förnuft.
I övrigt gäller också att ta hänsyn till och tänka på lämpligheten på vilken dygnstidpunkt när scouters/mopeder framförs. För ungdomar med scouters/mopeder är framförandet även av yttersta vikt, bl.a. med beaktande av säkerhetsrisker samt framtida körkortsprövning.

Gamla fordon på Smidja (gamla lärarbostaden) vid skolan.
Flera bybor har uttryckt missnöje över bilar och andra fordon som finns på Smidjas tomt, såväl ur trivsel som säkerhetssynpunkt och med beaktande av närhet till skolan.
Mötet uttalar att frågor av denna typ bör löses mellan berörda parter, d.v.s. fastighetsägare/uthyrare och hyresgäst.

Vindskydden inom området.
Inom Sävarådalen finns 34 vindskydd och vi har gemensamt med berörda byaområden indelat ansvaret för vindskydden. Inom vårt område finns 5 vindskydd med eldstad, belägna längs Sävarån. I ansvarsåliggandet gäller påfyllning av ved ett antal gånger under vinterperioden samt viss städning.
Vid vissa tillfällen har nedskräpning skett vid Kvarnplatsen, och mycket ofta är det stor nedskräpning och vandalisering vid Ilforsen.
Besök gärna våra fina vindskydd, det är därför dom finns till. Vindskydden är naturskönt placerade, och är fina utflyktsmål för hela familjen. Vi ber alla som besöker platserna, städa upp efter er!

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 29

Post & Telestyrelsen

2015-09-01

Till
Post – telestyrelsen
Valhallavägen 117 A
115 31 Stockholm

Ärende: Mobiltäckning
PTS, Löpnummer K15-7484

Område: Gravmark – Furunäs – Bodbyn och Bullmarksområdet,
byar inom Umeå kommun i Västerbotten.

Framställan.
Vi har i skrivelser till er 2015-05-15 samt 2015-06-04 och i telefonkontakter framfört behovet av förbättrad mobiltäckning inom området.

Mätning och justeringar samt viss förbättring under försommaren.
Mätning genomfördes v 9 och uppföljningsmätning v 19. Efter dessa mätningar och uppjustering av sändningseffekt kunde vi konstatera en allmän förbättring, utom inom två delområden nämligen Furunäs och Bullbäck/Dalfors, vilka fortfarande saknar mobiltäckning.

Vi har också erhållit täckningskartor från de fem operatörerna – som enligt vår tolkning – är helt missvisande, eftersom de inte lever upp till den täckningsgrad som beskrivs.

Nu är det sämre än någonsin med mobiltäckningen inom området.
Under sensommaren har det snabbt uppstått en total försämring av mobiltäckningen inom hela vårt område.
Orsaken till detta kan vi bara spekulera om, men kan bero på två saker som vi ser det. Antingen har den uppjusterade effekten dragits ner, eller så gav den nya förbättrade effekten möjlighet till företagare och ortsborna att nyttja befintliga tjänster.

Nu behövs krafttag.
Vi hemställer om att Post – och telestyrelsen vidtar åtgärder, så att vi kan få tillgång till mobiltäckning inom området. Den dåliga mobiltäckningen är en katastrof för det lokala näringslivet, för de boende i området, och är ett stort hinder i ortens framtida utveckling.
Den tillfälliga förbättringen under försommaren visar att möjligheterna finns. Bara ni kan få operatörerna att vidta åtgärder.

Gemensam skrivelse och framställan från föreningarna:
Gravmarks byalag Torgny Rosendahl
Furunäs intresseförening Ingeborg Jonsson
Projektföreningen Bullmark Olov Jonsson
Föreningen Bodbyn Christina Hagman
Furunäs Bullmark IK Nina Mann
Sävarådalens skoterförening Simon Widerstedt

Enligt uppdrag

Enar Jonsson
Flodavägen 1 918 92 Bullmark 070-578 25 88 enar.jonsson@bullmark.se

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Post & Telestyrelsen

Byainfo nr 28

Projektföreningen Bullmark 2015-08-14

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 28.

1. Mobiltäckning inom området.
Sedan i vintras har arbetat med att uppnå förbättrad mobiltäckning pågått. Arbetet har genomförts gemensamt mellan Gravmarks byalag, Furunäs intresseförening, Projektföreningen Bullmark, Föreningen Bodbyn, Furunäs-Bullmark idrottsförening och Sävarådalens skoterförening.
Efter flera mätningar och efterföljande åtgärder, har förbättringar uppnåtts inom området. Två områden är dock vita fläckar på kartan, nämligen Furunäs och Bullbäck-Strandfors. Fortsatta samtal pågår med TeliaSonera.

I vårt arbete att uppnå förbättringar har våra kontakter med Post och Telestyrelsen, PTS, varit till stor stöd och hjälp. Se PTS:s hemsida, adressen finns nedan.
Inom området finns olika operatörer, de fem operatörernas täckningskartor finns nedan.

För Bullmark-Tålsmarkområdets del kommer frågan att behandlas på det öppna byamötet den 31 augusti.

När det gäller vilka operatörer som finns i er närhet kan ni gå in på PTS Bredbandskarta http://bredbandskartan.pts.se/ Om ni går in under fliken ”Hitta Nätägare” och slår in er adress kan ni se vilka operatörer som har sändare i närheten.
Operatörernas täckningskartor kan även ge en viss vägledning, men ska inte ses som en garanti för täckning. Därför kan det vara bra att be att få prova tjänsten där man tänker använda den. Det finns fem operatörer som äger mobilnät i Sverige. Dessa fem mobilnät fungerar olika bra på olika platser och för olika tjänster – röstsamtal (2G och 3G) eller datatrafik (Edge, 3G och 4G):

Telia: http://www.telia.se/privat/support/tackningskartor

Tele2: https://www.tele2.se/tackningskarta/

Telenor: http://www.telenor.se/privat/kundservice/tackning-och-driftinfo/tackningskarta.html

3: https://www.tre.se/tackningskarta

Net1: http://www.net1.se/privat/tackning/tackningskarta/

På PTS hemsida finns det goda råd om täckning http://www.pts.se/sv/Privat/Telefoni/Mobil-telefoni/Tackning/Gada-rad-om-tackning/ och information om inomhustäckning http://www.pts.se/sv/Privat/Radio/Tackning/Inomhustackning/

2. Tillkommande frågor på dagordningen den 31 augusti.
– Fasadflaggorna på byns välkomstskyltar vandaliseras
– Hästskit på gator, trottoarer och grusvägar samt hundbajs.
– Ungdomar på kapellet/kyrkans tak, samt ungdomarnas körning med scouters på kvällstid.
– Gamla fordon på Smidja (gamla lärarbostaden ) vid skolan.

Välkomna !
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 28

Byainfo nr 27

Projektföreningen Bullmark
Org.nr. 802432-3068

Inbjudan till öppet byamöte måndagen den 31 augusti.
Tid: kl. 19.00
Plats: Ungdomsgården/kapellet
Närvarande: närvaroförteckning upprättas vid mötet.

Byainformation nr. 27. 2015-08-07.

DAGORDNING.

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande, mötessekreterare, justerare för mötet.

3. Blodbussen.
Efter förfrågan har 10 personer anmält intresse att bli blodgivare. Ytterligare ett antal blodgivare är önskvärt. Frågan behandlas vid mötet.

4. Distriktsköterskebesök och besök av fotvårdare.
(Tidigare beslut;
att ge i uppdrag till styrelsen att uppta samtal med företrädare för kommun och landsting om resursfrågor, mm.)
Styrelsens förslag; behandlas på kommande träff med kommunen, se punkt 10.

5. Nyttjande av lokala tjänster.
(Tidigare beslut;
att byborna ger styrelsen i uppdrag att tillsammans med ortens företagare och entreprenörer undersöka förutsättningarna för ett ökat nyttjande av lokal service. Kommande insatser ska ske på företagens villkor. Detta kan förslagsvis ske genom riktade erbjudanden, gemensam kampanjdag, mm. Med andra ord, vi vill öka ”vikänslan” hos ortsborna. Om inte vi själva slår vakt om vår egen bygd, vem gör det då.)
Styrelsens förslag; dels fortlöpande informera byborna om vikten att nyttja lokal service och tjänster
dels att föra samtal med kommunen, se punkt 10.

6. Bullmarksdagen.
Styrelsens förslag;
att Bullmarksdagen genomförs söndagen den 29 maj 2016.
att i arbetsgruppen för 2016 har tre personer anmält sig. Ytterligare personer behövs för genomförande.
att Bullmarksdagen ska återkomma årligen
att arbetsgrupp för 2017 bör utses på mötet. Avsikten är att arbetsgruppsuppgiften ska cirkulera runt bland byborna.
Hör av er med förslag på vad som ska ingå i programmet för Bullmarksdagen

7. Mobiltäckning i området.
Information, se kommande byainformation nr 28.
Frågan behandlas vid byamötet.

8. Utbildning hjärtstartare.
(Tidigare beslut;
att uppdra till styrelsen att sända ut förfrågan och bindande anmälan
att genomförandet sker hösten 2015.)
Styrelsens förslag; att för närvarande inte genomföra utbildningen.

9. Postpartners.
(Tidigare beslut;
att styrelsen upptar samtal i syfte att postpartners inrättas i Bullmark.)
Styrelsen lämnar information vid mötet.

10. Förslag på samtalsfrågor på kommande näringslivsträff – och landsbyggdsträff i Bullmark.
Företrädare för kommunens näringslivsservice och landsbygdsfrågor besöker Bullmark under hösten. Vilka frågor ska vi ta upp till samtal?
Styrelsen föreslår: Bostadsbyggande, Lokal kommunal service, Rutiner vid kommunal upphandling

Byggande av skollokaler kommer inte upp på dagordningen eftersom den följer kommunalt beslut i ärendet; Planen handläggs med normalt planförfarande d.v.s. både samrådsförfarande och granskningsförfarande.

11. Vid föregående möte väckta frågor: Förslagen har genomförts.
– (Linda Berglund Olofsson) Föreslog att på affärens anslagstavla ange läge för hjärtstartaren. Uppdrogs till styrelsen att utföra detta.
– Uppdrogs till styrelsen att undersöka kostnaden för uppsnyggning (färg/målning) av byns fyra välkomsttavlor. Gunn Karlsson tillfrågar Furan om kostnad för utförande.
– Med en blomma gratulerat och tackat ägarna till Gulf automatstation, för att vi nu har tillgång till bränsleförsäljning i byn.

12. Övriga frågor.
Anmäl in övriga frågor redan nu. Det ökar möjligheten att frågan kan slutbehandlas vid mötet.

13. Kommande sammanträden/möten; Näringslivsträff: hösten 2015, Årsmöte 26 januari 2016.
Bullmarksdagen söndagen 29 maj 2016

14. Avslutning.

VÄLKOMNA!
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 27

Byainfo nr 26

Projektföreningen Bullmark 2015-06-22.

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 26

Skabbräv på byn.
Många bybor har hört av sig om att de sett skabbräv inom byaområdet. Vi tackar för informationen. De båda jaktledarna Erik Karlsson för Bullmark och Jörgen Andersson för Tålsmark är informerade och införstådda om vikten att skabbräven ska avlivas eftersom den finns en smittorisk främst för djuren.
Ser ni skabbräv (kännetecknas oftast med svans utan hår och att den beter sig annorlunda) så meddela Erik eller Jörgen omedelbart vid iakttagelsen.

Påminnelse !
Kom ihåg att det är Mötesplats med Sommarträning med Sandra Norberg
Imorgon Tisdag 23 juni kl.19

Ett tillfälle att prova på träning för att orka med vardagens aktiviteter.
Om du inte brukar träna så kan detta vara ett tillfälle att prova på det.
Det är enkla övningar och du jobbar på efter din förmåga. Dvs är du van så tar du i mer och har du inte gjort det så får du tips om övningar du enkelt kan göra.

På Grönytan bakom Klockargården Forsells väg 14 i Sävar
Gratis gruppträning – välkommen!
Ta med vattenflaska(den kommer att användas i träningen)

Välkommen!
Hälsningar
/Ulrika Hägglund
Diakon i Sävar-Holmöns församling
090-71 27 54

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 26

Byainfo nr 25

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark och Tålsmark med omland.
För kännedom till ordförande i Furunäs och Gravmark

Byainformation nr 25 2015-06-17

Trafikinformation angående kvarvarande beläggningsarbeten.

8 juni torsdag, sker asfaltbeläggning på kvarvarande sträcka fram till Forsnäsvägen (vägen mot fotbollsplan). Därefter tar beläggningsgruppen midsommarledigt.

22 juni måndag, beläggs kvarvarande sträcka vid Berttjärn ned till vägskälet. Beläggningsgruppen drar vidare till Norrbotten.

Cirka en vecka efter midsommar (lite osäker med några dagar hit eller dit) kommer entreprenören SKANSKA att lägga ytskikt på delen Bullmark-Sävar samt ytskikt på den nu nylagda delen Bullmark-Fällforsån.
Tillvägagångssättet är att tjärblandning med klister läggs ut på vägbanan och att grus, som nu finns upplagt vid grusfotbollsplan, läggs ut på vägbanan. Som ni själva vet så är det till fördel, om man som bilist inte behöver vara i närheten. Var uppmärksam och undvik den aktuella vägdelen då arbetet utförs.

Kör försiktigt. Ha en bra trafiksommar.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 25

Byainfo nr 24

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland
För kännedom: Ordförande i Furunäs och Gravmark.

Byainformation nr. 24.

För att underlätta vägval lämnar Trafikverket följande trafiksituation för pågående vägförbättringar inom området.

Beläggning lagd fram till Bodbyn. Ingen beläggning under torsdag och fredag. Under fredagen (idag) sopas den belagda vägdelen
Måndag 15 juni sker beläggning på Sävar vägen, på de delar som grävdes om under fjolåret.
16-19 juni genomförs beläggning på vägdelen Bullmark-Bodbyn.

Ha en bra trafikvecka, kör försiktigt !

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 24

Byainfo nr 23

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland.
För kännedom: Ordförande i Furunäs och Gravmark.

Byainformation nr.23. 2015-06-06.

Trafikinformation. Ändrade planer med anledning av det myckna regnandet under maj månad.

I byainformation nr 21 kunde vi informera om att vägförbättringar skulle genomföras under sommaren, först på Sävar vägen med bl.a. ytförsegling på hela sträckan, och därefter en mera omfattade vägförbättring på sträckan Bullmark -Fällforsån.

Arbetet kommer att genomföras under sommaren men i omvänd ordning. Redan nu på måndag 8 juni startar vägarbetet på sträckan Bullmark – Fällforsån. Därefter sker det planerade arbetet på Sävar vägen.
Trots att Sävar vägen inte hinner åtgärdas som planerat, så vill vi ändock rekommendera ortsborna att köra vägen över Sävar. Det blir ett mycket intensivt vägarbete längs vägen ner till Fällforsån, undvik den vägdelen medan vägarbetet pågår.

Avslutningsvis vill vi önska er; Ha en bra trafiksommar, och kör försiktigt!

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 23