Byainfo nr 9

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland

Ordförande i Gravmark – för kännedom

Ordförande i Furunäs – för kännedom

Byainformation nr. 9   2015-02-27.

 

Blodbussen.

Vi har av bybor fått frågan om Blodbussen, där frågan ställts om blodbussen vid vissa tillfällen kan besöka Bullmark. Samtal har förts med blodcentralen som bekräftar att det är fullt möjligt att blodbussen kan passera Bullmark.

Vi sänder nu en intresseförfrågan till boende i Gravmark, Furunäs och Bullmark.

Hur många är intresserade av att blodbussen passerar Bullmark. För att tider ska passa så många som möjligt fastställs tidpunkt i samråd vid blodbussens första besök.

Blodbussen behöver veta, vilket underlag finns i bygden ? Ett önskemål från deras sida är ett 30 tal blodgivare. Är du intresserad av att lämna blod och att blodbussen ska passera Bullmark ? Hör av er i  

 

 • Majbrasan.

Som vi tidigare informerat om så finns nu inte den tidigare majbraseplatsen kvar som arena för majbrasan. Majbraseplatsen och bottenplattan bra, men väderläget och de förändringar som sker i klimatet har medfört, att den kringliggande skogen utgör hinder i eldandet. Vidare har ansvarsfrågan – tillstånd, ansvar för eldandet och eftersläckning – medfört att det är svårt att få någon som vill vara ansvarig för att elda i naturen.

Fråga ?

Finns det intresse för ett gemensamt valborgsmässofirande ?

Finns det personer som vill ingå i en ideell ansvarig arbetsgrupp ?

Var ska majbrasan placeras ?

Är inköp av några eldkorgar på ställning ett alternativ ?

Meddela vad ni tycker !

Trafikbeteende inom byn.

Några mycket upprörda bybor har påtalat att vissa trafikanter kör för fort inom byaområdet. Vid vissa tillfällen även under tid då skolbarnen färdas till eller från skolan. Under några helgdagskvällar har även yngre förare sladdat omkring på byn, med stor fara för andra trafikanter. Kravet har varit att vi ska göra polisanmälan.

Frågan diskuterades vid det öppna byamötet i slutet av januari. Den allmänna meningen på mötet var att vi på detta sätt – genom information – uppmärksammar byborna/ortsborna på det dåliga trafikbeteendet som finns hos vissa trafikanter. Styrelsen anser att det inte är styrelsens uppgift att anmäla bybor, utan uppmanar alla boende i byn/orten att vara uppmärksamma och – i bästa fall vidtala vederbörande – eller att själva göra polisanmälan.

Ett anat påpekande till fordonsburna fordonstrafikanter är; iakttag försiktighet vid möte/omkörning av gående. Med anledning av det våta och smutsiga underlaget: tänk på stänkrisken. Allt för många bybor har blivit nedstänkta av oförståndiga trafikanter. Skärp er !

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd

Byainfo nr 8

Projektföreningen Bullmark

Till boende i Bullmark och Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 8.                2015-02-13

 Fråga om föreningens namnbyte, utvecklingsområden samt att byn utsetts som utvecklingscentra diskuterades vid det öppna byamötet 2015-01-27.

Få synpunkter har inkommit från byborna, och mötet ansåg att något namnbyte för närvarande inte är aktuellt. Byaverksamheten drivs som hittills i projektform och ska vara finansierade.

I och med att Bullmark/Tålsmark ingår som ett av kommunens utvecklingscentra lämnades en allmän information om byarna Bullmark och Tålsmarks utveckling under 1900-talet.

Vidare redovisades bybornas beslut under 1960-talet och den satsning som då beslutades, för att möjliggöra en utveckling för byarna Bullmark och Tålsmark. Satsning medförde en möjlig utbyggnad av de båda bostadsområdena under 1970-talet, samt i övrigt möjlighet till viss förtätning av befintlig bostadsbebyggelse.

I bybornas försäljning av mark för bostadsbyggande, ingick även krav om markköp från kommunens sida, vilket medfört att en samlad utbyggnad nu kan ske – i centrala byn – för att möta behovet av ökade lokaler för skolan.

Byns begäran av nya lokaler framfördes för flera år sedan till ansvarig nämnd, vilka ställde sig bakom förslaget. Fullmäktige har avsatt medel i budget.

I byns ställningstagande har alltid legat en inriktning av – att allmänna lokaler – ska placeras centralt i byn d.v.s. skola, kyrka och affär, samt att utbyggd av bostadsbebyggelse sker runt byakärnan.

I frågan om skollokaler kommer styrelsen inte att agera i nuläget, utan avvaktar kommunens lagstadgade planförfarande.

Ytterligare aktiviteter för att utveckla Bullmark/Tålsmark som utvecklingscentra.

I och med att byn nu utgör ett av kommunens utvecklingscentra samt att byggande sker för offentliga lokaler, bör vi undersöka förutsättningarna i följande områden:

Fotvård - förutsättningarna undersöks avseende regelbundna besök av fotvårdare.

Distriktssköterska – förutsättningarna undersöks för regelbundna besök av distriktssköterska.

Mäklare – för insatser i området undersöks.

Hyreshus – byggande med förenklad byggstandard och små lägenheter – intresse och förutsättningar undersöks hos entreprenörer.

Aktiva insatser för att stödja det lokala näringslivet – öka medvetandet hos byborna.

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd

Byainfo nr 7

2015-02-12.

Till
Pelle Lindvall
Teliasonera.

Dålig mobiltäckning i området Gravmark, Furunäs, Bullmark och Bodbyn.

Under den senaste tiden har Telias mobiltäckning drastiskt försämrats inom området. Orsakerna till detta kan vara flera bl.a. brukar distributören – i detta fall Telia – ofta hänvisa till ett ökat tjänsteutbud. Vi är medvetna om att under de senaste åren har tjänsterna ökat, men den försämring som nu uppstått måste – enligt vår uppfattning – bero på kapacitetsproblem i era master i området.

Det finns ytterligare förklaringar till den försämrade mobiltäckningen. En tydlig anledning till försämrad mobiltäckning är att nyttjande av mobilen nu blivit allt vanligare hos ortsbefolkningen, eftersom den fasta telefonförbindelsen av er tagits bort i flera byar inom området.

Vi tror inte att det är nya/ytterligare master som krävs, utan det måste – av era radiotekniker – ske en uppgradering och justering i masterna. I fall ni kommer att besöka området vill vi att ni kontaktar oss så vi kan följa ert besök.

Vi hemställer att ni omgående vidtar åtgärder för att förbättra mobiltäckningen i området.

Gemensam skrivelse och framställan från föreningarna:

Gravmarksbygdens byalag Furunäs intresseförening Projektföreningen Bullmark
Torgny Rosendahl Ingeborg Jonsson Olov Jonsson

Föreningen Bodbyn Furunäs-Bullmark IK Sävarådalens skoterklubb
Christina Hagman Jim Waldestål Simon Widerstedt

Enligt uppdrag

Enar Jonsson
070-578 25 88
Enar.jonsson@bullmark.se

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd

Byainfo nr 6

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland

 Byainformation nr. 6.  2015-02-06

 Bilagt översändes Svenska Kyrkans inbjudan till Middax den 17 februari kl. 17.30

Middax 150217

OBS ! Anmälan senast den 13 februari

Välkomna !
Styrelsen

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd

ICA Bullmark

Karamellkungen

Nu kan vi erbjuda lösviktsgodis

från Karamellkungen

V i har öppet

Må – Fre  09.00 – 18.00

Lördag 09.00 – 13.00

Välkomna

Publicerat i kategori Erbjudanden från ICA Bullmark | Kommentering avstängd

Byainfo nr5

     Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 5. 2015-01-30.

 • Vid årsmötet den 27 januari förrättades följande val:

Styrelse.

ordförande      Olov Jonsson                       olov.jonsson@bostaden.umea.se

sekreterare     Birgitta Jonsson                   birgitta.jonsson@umu.se

kassör            Tord Viklund                          t_viklund@hotmail.com

ledamot          Simon Westerberg                simon.westerberg@gmail.com

ledamot          Bengt-Erik Nilsson               larm.el@bullmark.se

Revisor          Mats Carlsson                         mats.carlsson@bullmark.se

Revisor          Randolf Wallgren                  randolf.wallgren@hotmail.com

Valberedning  Hans Karlsson                 elly-karlsson@hotmail.com

Gunn Karlsson          gunn.karlsson@bullmark.se

Webmaster    Tomas Lundgren                thlu@gravmark.se

Hemsida                                                         www.bullmark,se

 

Lokaler för fotvård och distriktssköterska.

Vid årsmötet – öppet för alla ortsbor – uppdrogs till styrelsen att undersöka möjligheten att i samband med kommande ombyggnad av nuvarande skolbyggnad undersöka förutsättningarna för lokaler för att genomföra fotvård och besök av distriktssköterska.

Efter kontakter med företrädare för kommunen och landstinget återkommer styrelsen för att gemensamt med ortsborna vidareutveckla frågan.

 • Åtgärder vidtas för att stoppa elavbrott i Bullmarksområdet.

Efter styrelsens skrivelse till Umeå Energi AB har svar inkommit med information om att åtgärder påbörjats den 7 januari för att säkerställa driftsäkerheten för kunderna i området. I arbetet ingår röjningsinsatser (Sävar – Bullmark – Johannesfors – Gunnismark) samt åtgärder på sjökabeln till Holmön.

 • Kyrkans samlingsaffisch för familje-och barnaktiviteter Bullmarks kapell under våren – finns nu på byns hemsida.

Kyrkan hälsar er varmt välkomna !

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd

Byainfo nr 4

Bilagd samlingsaffisch  från kyrkans aktiviteter
i huvudsak familje och barnaktiviteter
i Bullmark under vårterminen

Bullmark våren 2015

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd

Byainfo nr 3

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland

Byainformation nr. 3.  2015-01-23.

Bilagt översändes kyrkans inbjudan till; provapåsång
(klicka på länken nedan).

Söndagen den 8 februari kl. 14.00. Har du frågor ring 090 – 712 761 Michael Åhdén.

Hälsningar
Styrelsen
provapåsång

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd

Byainfo nr 2

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland
Byainformation nr. 2.  2015-01-20

  • Påminnelse om Projektföreningens årsmöte tisdagen den 27 januari kl. 19.00.
  • Vidarebefordrar nedanstående information/inbjudan.

Hälsningar
Styrelsen.

Hej! Sprid gärna vidare till alla boende i Bullmark med omnejd =)

Nu är det dags för nästa danstermin i Bullmark, vi kommer att inleda med en prova på dag den 7/2.

Prova på i Bullmark

VARMT VÄLKOMNA TILL GRATIS PROVA PÅ DANS I BULLMARK UNDER LÖRDAGEN DEN 7/2 I KLUBBSTUGAN. INGEN FÖRANMÄLAN KRÄVS DET ÄR BARA ATT DYKA UPP.

SCHEMA 7/2:

12:00 DANSMIX 4-6år
13:00 DANSMIX 7-12år
14:00 YOGAFLOW FÖR VUXNA

LOKAL: VI HÅLLER TILL I KLUBBSTUGAN

UNDER VÅREN 2015 SKA VI PÅ UMEÅ DANSSKOLA FÖRSÖKA KÖRA IGÅNG FLER KURSER I BULLMARK UNDER TORSDAGAR FÖR BÅDE STORA OCH SMÅ. PÅ VÅR HEMSIDA WWW.UMEADANSSKOLA.SE HITTAR DU MERA INFORMATION SAMT ÄVEN VÅRENS KURSER. VARMT VÄLKOMNA!

Rebecca Tornberg
Morbysvägen 59
918 92 Bullmark
Mobil 070-3047664

http://ettrenareliv.blogg.se
https://www.youtube.com/user/thecleanvegan

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd

Byainfo nr 1

Projektföreningen Bullmark

 Byainformation nr. 1.  2015-01-09.

 Inbjudan/kallelse till årsmöte samt förslag till dagordning.

Dag: tisdagen den 27 januari kl. 19.00

Plats: Ungdomsgården/kapellet.

 

DAGORDNING

 • Öppnande
 • Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
 • Godkännande av röstlängd/närvarolista
 • Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning
 • Fastställande av dagordning
 • Styrelsens årsredovisning vilket utgör utsända byainformationer nr: 1-22, kassörens ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse
 • Beslut om hur vinst och förlust ska disponeras
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fråga om föreningens namnbyte samt historik och utvecklingsområden
 • Verksamhet 2015 samt budget- se diskussionsfrågor, biläggs protokollet
 • Fråga om arvoden till styrelse och revisorer
 • Avgifter
 • Val av styrelse och revisorer
 • Val av valberedning
 • Förslag till ordinarie öppna byasammanträden 2015: 20 april, 31 augusti.
 • Övriga ärenden
 • Avslutning.

Omedelbart efter avslutat årsmöte diskuteras bl.a. följande frågor: (handlingsplan 2015)

 • Badbryggan – åtgärder
 • Blodbussen
 • Majbrasan
 • Hemsida; sälja, byta, köpa
 • Ansvarig för: Fasadflaggorna/Kennard, Badplatsen/Olov, Jonas, Emrik, Boulebanan/Gunn, Nils-Erik, Beachvolleyplan/Markus, Cecilia, Vindskydd o rastplatser/Hans.
 • Trafikbeteendet i Bullmark/Tålsmark
 • Byns befintliga material för bedrivande av ungdomsverksamhet
 • Ansökan av EU medel för lokal utveckling 2015-2020.
 • Skrivelse till Umeå Energi AB med anledning av elavbrott.

VÄLKOMNA!
 Styrelsen

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd