Byainfo nr 28

Projektföreningen Bullmark 2015-08-14

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 28.

1. Mobiltäckning inom området.
Sedan i vintras har arbetat med att uppnå förbättrad mobiltäckning pågått. Arbetet har genomförts gemensamt mellan Gravmarks byalag, Furunäs intresseförening, Projektföreningen Bullmark, Föreningen Bodbyn, Furunäs-Bullmark idrottsförening och Sävarådalens skoterförening.
Efter flera mätningar och efterföljande åtgärder, har förbättringar uppnåtts inom området. Två områden är dock vita fläckar på kartan, nämligen Furunäs och Bullbäck-Strandfors. Fortsatta samtal pågår med TeliaSonera.

I vårt arbete att uppnå förbättringar har våra kontakter med Post och Telestyrelsen, PTS, varit till stor stöd och hjälp. Se PTS:s hemsida, adressen finns nedan.
Inom området finns olika operatörer, de fem operatörernas täckningskartor finns nedan.

För Bullmark-Tålsmarkområdets del kommer frågan att behandlas på det öppna byamötet den 31 augusti.

När det gäller vilka operatörer som finns i er närhet kan ni gå in på PTS Bredbandskarta http://bredbandskartan.pts.se/ Om ni går in under fliken ”Hitta Nätägare” och slår in er adress kan ni se vilka operatörer som har sändare i närheten.
Operatörernas täckningskartor kan även ge en viss vägledning, men ska inte ses som en garanti för täckning. Därför kan det vara bra att be att få prova tjänsten där man tänker använda den. Det finns fem operatörer som äger mobilnät i Sverige. Dessa fem mobilnät fungerar olika bra på olika platser och för olika tjänster – röstsamtal (2G och 3G) eller datatrafik (Edge, 3G och 4G):

Telia: http://www.telia.se/privat/support/tackningskartor

Tele2: https://www.tele2.se/tackningskarta/

Telenor: http://www.telenor.se/privat/kundservice/tackning-och-driftinfo/tackningskarta.html

3: https://www.tre.se/tackningskarta

Net1: http://www.net1.se/privat/tackning/tackningskarta/

På PTS hemsida finns det goda råd om täckning http://www.pts.se/sv/Privat/Telefoni/Mobil-telefoni/Tackning/Gada-rad-om-tackning/ och information om inomhustäckning http://www.pts.se/sv/Privat/Radio/Tackning/Inomhustackning/

2. Tillkommande frågor på dagordningen den 31 augusti.
– Fasadflaggorna på byns välkomstskyltar vandaliseras
– Hästskit på gator, trottoarer och grusvägar samt hundbajs.
– Ungdomar på kapellet/kyrkans tak, samt ungdomarnas körning med scouters på kvällstid.
– Gamla fordon på Smidja (gamla lärarbostaden ) vid skolan.

Välkomna !
Styrelsen

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 28

Byainfo nr 27

Projektföreningen Bullmark
Org.nr. 802432-3068

Inbjudan till öppet byamöte måndagen den 31 augusti.
Tid: kl. 19.00
Plats: Ungdomsgården/kapellet
Närvarande: närvaroförteckning upprättas vid mötet.

Byainformation nr. 27. 2015-08-07.

DAGORDNING.

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande, mötessekreterare, justerare för mötet.

3. Blodbussen.
Efter förfrågan har 10 personer anmält intresse att bli blodgivare. Ytterligare ett antal blodgivare är önskvärt. Frågan behandlas vid mötet.

4. Distriktsköterskebesök och besök av fotvårdare.
(Tidigare beslut;
att ge i uppdrag till styrelsen att uppta samtal med företrädare för kommun och landsting om resursfrågor, mm.)
Styrelsens förslag; behandlas på kommande träff med kommunen, se punkt 10.

5. Nyttjande av lokala tjänster.
(Tidigare beslut;
att byborna ger styrelsen i uppdrag att tillsammans med ortens företagare och entreprenörer undersöka förutsättningarna för ett ökat nyttjande av lokal service. Kommande insatser ska ske på företagens villkor. Detta kan förslagsvis ske genom riktade erbjudanden, gemensam kampanjdag, mm. Med andra ord, vi vill öka ”vikänslan” hos ortsborna. Om inte vi själva slår vakt om vår egen bygd, vem gör det då.)
Styrelsens förslag; dels fortlöpande informera byborna om vikten att nyttja lokal service och tjänster
dels att föra samtal med kommunen, se punkt 10.

6. Bullmarksdagen.
Styrelsens förslag;
att Bullmarksdagen genomförs söndagen den 29 maj 2016.
att i arbetsgruppen för 2016 har tre personer anmält sig. Ytterligare personer behövs för genomförande.
att Bullmarksdagen ska återkomma årligen
att arbetsgrupp för 2017 bör utses på mötet. Avsikten är att arbetsgruppsuppgiften ska cirkulera runt bland byborna.
Hör av er med förslag på vad som ska ingå i programmet för Bullmarksdagen

7. Mobiltäckning i området.
Information, se kommande byainformation nr 28.
Frågan behandlas vid byamötet.

8. Utbildning hjärtstartare.
(Tidigare beslut;
att uppdra till styrelsen att sända ut förfrågan och bindande anmälan
att genomförandet sker hösten 2015.)
Styrelsens förslag; att för närvarande inte genomföra utbildningen.

9. Postpartners.
(Tidigare beslut;
att styrelsen upptar samtal i syfte att postpartners inrättas i Bullmark.)
Styrelsen lämnar information vid mötet.

10. Förslag på samtalsfrågor på kommande näringslivsträff – och landsbyggdsträff i Bullmark.
Företrädare för kommunens näringslivsservice och landsbygdsfrågor besöker Bullmark under hösten. Vilka frågor ska vi ta upp till samtal?
Styrelsen föreslår: Bostadsbyggande, Lokal kommunal service, Rutiner vid kommunal upphandling

Byggande av skollokaler kommer inte upp på dagordningen eftersom den följer kommunalt beslut i ärendet; Planen handläggs med normalt planförfarande d.v.s. både samrådsförfarande och granskningsförfarande.

11. Vid föregående möte väckta frågor: Förslagen har genomförts.
– (Linda Berglund Olofsson) Föreslog att på affärens anslagstavla ange läge för hjärtstartaren. Uppdrogs till styrelsen att utföra detta.
– Uppdrogs till styrelsen att undersöka kostnaden för uppsnyggning (färg/målning) av byns fyra välkomsttavlor. Gunn Karlsson tillfrågar Furan om kostnad för utförande.
– Med en blomma gratulerat och tackat ägarna till Gulf automatstation, för att vi nu har tillgång till bränsleförsäljning i byn.

12. Övriga frågor.
Anmäl in övriga frågor redan nu. Det ökar möjligheten att frågan kan slutbehandlas vid mötet.

13. Kommande sammanträden/möten; Näringslivsträff: hösten 2015, Årsmöte 26 januari 2016.
Bullmarksdagen söndagen 29 maj 2016

14. Avslutning.

VÄLKOMNA!
Styrelsen.

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 27

Byainfo nr 26

Projektföreningen Bullmark 2015-06-22.

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 26

Skabbräv på byn.
Många bybor har hört av sig om att de sett skabbräv inom byaområdet. Vi tackar för informationen. De båda jaktledarna Erik Karlsson för Bullmark och Jörgen Andersson för Tålsmark är informerade och införstådda om vikten att skabbräven ska avlivas eftersom den finns en smittorisk främst för djuren.
Ser ni skabbräv (kännetecknas oftast med svans utan hår och att den beter sig annorlunda) så meddela Erik eller Jörgen omedelbart vid iakttagelsen.

Påminnelse !
Kom ihåg att det är Mötesplats med Sommarträning med Sandra Norberg
Imorgon Tisdag 23 juni kl.19

Ett tillfälle att prova på träning för att orka med vardagens aktiviteter.
Om du inte brukar träna så kan detta vara ett tillfälle att prova på det.
Det är enkla övningar och du jobbar på efter din förmåga. Dvs är du van så tar du i mer och har du inte gjort det så får du tips om övningar du enkelt kan göra.

På Grönytan bakom Klockargården Forsells väg 14 i Sävar
Gratis gruppträning – välkommen!
Ta med vattenflaska(den kommer att användas i träningen)

Välkommen!
Hälsningar
/Ulrika Hägglund
Diakon i Sävar-Holmöns församling
090-71 27 54

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 26

Byainfo nr 25

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark och Tålsmark med omland.
För kännedom till ordförande i Furunäs och Gravmark

Byainformation nr 25 2015-06-17

Trafikinformation angående kvarvarande beläggningsarbeten.

8 juni torsdag, sker asfaltbeläggning på kvarvarande sträcka fram till Forsnäsvägen (vägen mot fotbollsplan). Därefter tar beläggningsgruppen midsommarledigt.

22 juni måndag, beläggs kvarvarande sträcka vid Berttjärn ned till vägskälet. Beläggningsgruppen drar vidare till Norrbotten.

Cirka en vecka efter midsommar (lite osäker med några dagar hit eller dit) kommer entreprenören SKANSKA att lägga ytskikt på delen Bullmark-Sävar samt ytskikt på den nu nylagda delen Bullmark-Fällforsån.
Tillvägagångssättet är att tjärblandning med klister läggs ut på vägbanan och att grus, som nu finns upplagt vid grusfotbollsplan, läggs ut på vägbanan. Som ni själva vet så är det till fördel, om man som bilist inte behöver vara i närheten. Var uppmärksam och undvik den aktuella vägdelen då arbetet utförs.

Kör försiktigt. Ha en bra trafiksommar.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 25

Byainfo nr 24

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland
För kännedom: Ordförande i Furunäs och Gravmark.

Byainformation nr. 24.

För att underlätta vägval lämnar Trafikverket följande trafiksituation för pågående vägförbättringar inom området.

Beläggning lagd fram till Bodbyn. Ingen beläggning under torsdag och fredag. Under fredagen (idag) sopas den belagda vägdelen
Måndag 15 juni sker beläggning på Sävar vägen, på de delar som grävdes om under fjolåret.
16-19 juni genomförs beläggning på vägdelen Bullmark-Bodbyn.

Ha en bra trafikvecka, kör försiktigt !

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 24

Byainfo nr 23

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland.
För kännedom: Ordförande i Furunäs och Gravmark.

Byainformation nr.23. 2015-06-06.

Trafikinformation. Ändrade planer med anledning av det myckna regnandet under maj månad.

I byainformation nr 21 kunde vi informera om att vägförbättringar skulle genomföras under sommaren, först på Sävar vägen med bl.a. ytförsegling på hela sträckan, och därefter en mera omfattade vägförbättring på sträckan Bullmark -Fällforsån.

Arbetet kommer att genomföras under sommaren men i omvänd ordning. Redan nu på måndag 8 juni startar vägarbetet på sträckan Bullmark – Fällforsån. Därefter sker det planerade arbetet på Sävar vägen.
Trots att Sävar vägen inte hinner åtgärdas som planerat, så vill vi ändock rekommendera ortsborna att köra vägen över Sävar. Det blir ett mycket intensivt vägarbete längs vägen ner till Fällforsån, undvik den vägdelen medan vägarbetet pågår.

Avslutningsvis vill vi önska er; Ha en bra trafiksommar, och kör försiktigt!

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 23

Byainfo nr 22

Projektföreningen Bullmark

Org.nr 802432-3068

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland
Byainformation nr. 22.                              2015-06-05.

 • Postavtal/Postpartners.

Avsänd skrivelse är bilagd, men finns även på hemsidan www.bullmark.se under flik; Aktuellt.

 • Skolan.

Ärendet är nu ute på samråd hos berörda fastighetsägare, med svar till kommunen senast den 22 juni 2015.

 • Utbildning hjärtstartare.

Ingen har anmält sig till utbildning i handhavande av hjärtstartare.

 • Beachvolleyplanen.

Klar för användning, välkomna dit !

 • Boulebanan.

Även den är klar för användning, Välkomna !

Vi önskar alla ortsbor
TREVLIG SOMMAR !

Styrelsen.

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 22

Posten postpartners

2015-05-26.

Till
Manfred Von Richthofen
ICA Sverige AB
Svetsarvägen 16
71 93 Solna.

Postavtal ICA Nära Bullmark.
Framställan.

Med hänvisning till nedanstående beskrivning/redovisning av vårt landsbygdsområde hemställs, att ICA Nära Bullmark får teckna postavtal för att bli postpartners i området.

Umeå landsbygd.

Umeå landsbygd står inför förändringar av ett positivt slag eftersom Umeå kommun påbörjat ett arbete att synliggöra och lyfta fram kommunens landsbygd som en resurs. Landsbygden behöver utveckling främst för egen del, men även som en kompetenstillgång för den växande staden. Med rätt utveckling behöver inte stad och land ställas mot varandra, utan staden behöver landsbygden på samma sätt som landsbygden är beroende av en växande stad.

Detta kan bevisas för vår del genom att – sett från 1950-talet och framåt – så har vår del av landsbygden följt med i kommunens totala befolkningsutveckling. På 1950 talet utgjorde boende på vår landsbygdsdel en tredjedel av Umeås befolkning. Med den tillväxt som skett i Umeå kan vi konstatera att inom vårt område, har vi följt med i befolkningstillväxten.

På Umeå landsbygd år 2015, bor ca.37 000 personer vilket utgör en tredjedel av kommunens befolkning. Med andra ord, på Umeå landsbygd bor nu flera personer än vad Umeås befolkning utgjorde på 1950 talet.

I den pågående översynen av kommunens översiktsplan, pågår ett arbete att peka på landsbygden och dess fördelar för; boende, arbete, service, rekreation, miljö, mm. Landsbygdens skol orter – där Bullmark ingår – är tydliga utvecklingscentra för Umeå landsbygd. Kommunen har beslutat att för Bullmark ska det byggas en ny skola, med byggstart 2016.

Dalgången längs Sävarån.

Vårt område omfattas av 17 byar fördelade på 3 byaområden;

 • Gravmarksbygden, Gravmarks byalag ordförande Torgny Rosendahl
 • Furunäsområdet, Furunäs intresseförening ordförande Ingeborg Jonsson
 • Bullmarksområdet Projektföreningen Bullmark ordförande Olov Jonsson.
 • ICA Nära Bullmark Anita Eliasson, Jenny Wall. Lanthandel för området.

Åldersstrukturen/befolkningsunderlaget har förändrats inom området så att vi idag har en genomsnittsålder på drygt 37 år, d.v.s. ungefär som kommunens genomsnittsålder.

Befolkningstillväxten beror på att äldre personer säljer sin bostad och yngre familjer flyttar in på landsbygden. Några nya hus har även uppförts inom området. Landsbygdsbefolkningen består till stor del av unga välutbildade människor med krav på bra boende, bra för barnen, god miljö och god lokal service.

Inom det aktuella området arbetas det särskilt på att lyfta fram vikten av lokal service, d.v.s. bevara befintlig service och arbeta för en utveckling av lokal service och nya verksamheter.

Som ett exempel på det senare är utveckling att synliggöra Sävarån med dess sevärdheter och utflyktsmål. Vi arbetar för att utveckla en lokal besöksnäring inom området, vilket innebär lokala företagare och fler människor som besöker vårt område.

Att människor inom området har framtidstro visas på olika sätt. Ofta framförs det som ett försvårande hinder för landsbygden, att generationsväxlingen inte är möjlig bland de lokala enmans/småföretagen. Inom vårt område sker en naturlig generationsväxling. Här är några exempel där generationsväxling varit framgångsrik;

Jonssons Bygg Team AB
Bygg och ventilation i Bullmark AB
Bergströms åkeri AB
Bullmark isolering AB
Startade nya verksamheter är;
Olofsson lantgård
Gulf automatstation.

Inom skogsnäringen har flera yngre personer köpt skogsfastigheter i området.

Inom området betjänar posten bl.a. boende med postnummer 918 92 och 918 91, samt även i ytterområdena till boende, med andra postnummer.

ICA Nära Bullmark.

Vår lanthandel i Bullmark har utvecklats positivt de senaste åren. Denna framgång kan beskrivas genom att affären nu har välfyllt sortiment, samt ett ökat utbud med lokalt producerande varor som kött, mjölk, ägg, fisk, bröd, mm.

En annan stor positiv förändring – bara under det senaste året – är affärens stöd och råd till kunden med innehåll till en näringsriktig matkasse, genom tillgång av matrecept. Vidare erbjuder affären i Bullmark; Ring oss så fyller vi din matkasse så den finns klar för avhämtning, eller om du inte har möjlighet att besöka affären, ring så kommer vi till dig/kunden med varorna.

Vi är övertygade om att den service som ICA Nära Bullmark nu erbjuder – kombinerat med ett arbete med att stärka och nyttja det befintliga lokala näringslivet – kommer att ge en samlad positiv effekt för ortens företagare, och för såväl befintligt som nya boende inom vårt område.

Gulf automatstation.

I anslutning till affären finns nu en nystartad – våren 2015 – Gulf automatstation, öppen dygnet runt med möjlighet med korttankning. Bränsleförsäljning på orten kommer att betyda ytterligare framtidstro och ett bevis på en utveckling av det lokala näringslivet. Vi kan konstatera att prissättningen hos Gulf automatstation är konkurrens kraftig, gentemot närliggande bränsleförsäljningsställen.

Begäran om att teckna postavtal/postpartners.

Denna skrivelse – med framställan om att ICA Nära Bullmark ska få teckna postavtal/postpartners – har skett i ett underifrån perspektiv och i samråd med boende på orten. Dialogen har förts inom ramen för byalag eller motsvarande i de tre byaområdena; Gravmarksbygden, Furunäsbygden, Bullmarksbygden med omland, samt med ICA Nära Bullmark.

Som framgår av ovanstående beskrivning av vår bygd, så arbetar vi långsiktigt med att uppnå ett hållbart samhälle där mindre privat bilåkande, bättre miljö, god service och ett ökat lokalt företagande är grundstenarna. Mot denna bakgrund hemställer vi att posten bidrar till denna utveckling, genom att teckna postavtal/postpartners med ICA Nära Bullmark.

Med vänlig hälsning
Gravmarks byalag Furunäs intresseförening Projektföreningen Bullmark ICA Nära Bullmark.

Enligt uppdrag och samordnande i ärendet.
Enar Jonsson/enar.jonsson@bullmark.se. Flodavägen 1, 910 92 Bullmark. 070-578 25 88.

Publicerat i kategori Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Posten postpartners

Byainfo nr 21

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland
Byainformation nr. 21         2015-05-22.

 • Uppsnyggning av välkomstskyltarna.

Enligt beslut på det öppna byamötet kommer välkomstskyltarna att få en uppsnyggning/målning. Arbetet kommer att utföras av Furan.

 • Sävarvägen.

De vägområden som grävdes under fjolåret kommer att terrasseras under maj månad. I början av juni sker beläggning på dessa delar. I samband med detta sker försegling av hela vägsträckan, Bullmark-Sävar.

 • Vägen; Bullmark-Fällforsån.

Som vi tidigare meddelat kommer förbättringsarbeten på sträckan  Bullmark – Fällforsån att genomföras. Arbetet är planerat att starta under juni månad.

Stalltips; medan vägarbetet pågår, kör alternativ väg över Sävar.

 • Bullmarksdagen

Förslag om utformning av Bullmarksdagen har kommit in. Förslaget går ut på att Bullmarksdagen ska mera vara en lokal byafest där de lokala företagen visar upp sig, samt försäljning av exempelvis fika och hamburgare. Förutom att byborna samlas och lär känna varandra, så ska försäljningen av fika och hamburgare kunna ge ett överskott som går till byakassan.

 • Vad tycker ni om förslaget ?
 • Lämna synpunkter !    Ge förslag på årstid/tidpunkt !
 • Finns frivilliga att ingå i en arbetsgrupp ? Tanken är att arbetsgruppen byts ut varje år, så att arbetsuppgiften inte stannar upp hos samma personer. Kan ni tänka er att vara med i arbetsgruppen ?
 • Från Näringslivsträffen i Bullmark.

Kommunens lokal näringsträff genomfördes den 23 april. Under trivsam och god samtalston lämnades information om; Hur kan kommunen hjälpa till med råd och stöd till de lokala företagen på landsbygd. Träffen utmynnande bl.a. i att under hösten genomföra ytterligare en lokal träff i Bullmark. Utöver aktuella nyheter så är avsikten att på höstträffen fördjupa informationen och dialogen i ett eller flera ämnen.

Vi ställer frågan till ortsborna;
Vad vill ni att kommunen och näringslivskontoret ska informera om. Kom med förslag ! 

Post – och telestyrelsen.
Skrivelse till Post – Telestyrelsen finns på hemsidan www.bullmark.se under flik; aktuellt. Ärende: dålig mobiltäckning inom området.

 • Lokal service där du bor !

Vill du ha tillgång till lokal service där du bor. Ett bra sätt att säkerställa att den befintliga servicen finns kvar i byn, det är att nyttja den lokala servicen som redan finns.

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 21

Mobiltäckning

2015-05-15

Till
Post – telestyrelsen
Valhallavägen 117 A
115 31 Stockholm

Ärende: Mobiltäckning
Område: Gravmark – Furunäs – Bodbyn och Bullmarksområdet.
Västerbotten, byar inom Umeå kommun.

Telia Sonera.
Mobiltäckningen har inom området varit mycket dålig under lång tid. Under vintern har vi varit i kontakt med Telia Sonera med begäran om mätning av masteffekt.

Mätning skedde inom området vecka 9 och uppföljningsmätning vecka 16. Uppföljningsmätningen skedde på anmodan av oss, eftersom mobiltäckningen inte nämnvärt förbättrats.

Trots skriftlig förfrågan – om mätresultatet samt skrivelse efter den genomförda uppföljningsmätningen – har Telia Sonera inte lämnat oss någon information, varken om resultat, masteffekt eller eventuella åtgärder.

Vi finner detta mycket märkligt och hemställer att Post – och telestyrelsen vidtar åtgärder så att Telia Sonera lämnar ut resultat av effekten vid masterna som betjänar området, samt i övrigt om vilka åtgärder som planeras för bättre mobiltäckning.   

Andra operatörer inom vårt område.
Vi har alltid haft våra abonnemang hos Telia på våra mobiltelefoner, eftersom dom var den enda operatören i Norrland. Vi har förstått att på senare år har nya och flera operatörer börjat erbjuda tjänster i området.

Vi hemställer om att Post – och telestyrelsen sänder oss en sammanställning på de operatörer som sänder från masterna som betjänar vårt område.
 
Gemensam skrivelse och framställan från föreningarna:
Gravmarks byalag Torgny Rosendahl
Furunäs intresseförening Ingeborg Jonsson
Projektföreningen Bullmark Olov Jonsson
Föreningen Bodbyn Christina Hagman
Furunäs Bullmark IK Nina Mann
Sävarådalens skoterförening Simon Widerstedt

Enligt uppdrag

Enar Jonsson
Flodavägen 1,   918 92 Bullmark,  070-578 25 88   enar.jonsson@bullmark.se

Publicerat i kategori Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Mobiltäckning