Årsmöte FBIK

Furunäs-Bullmark IK:s årsmöte.

Årsmöte i FBIK
Söndagen den 29 mars kl. 15,00
Klubbstugan

Välkomna !
Styrelsen.

Publicerat i kategori Okategoriserade | Kommentering avstängd

Byainfo nr 10

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 10. 2015-03-13.

• Skolan Bullmark.
Byggnadsnämnden har i sitt beslut (maj 2014)meddelat att planen handläggs med normalt planförfarande.
Kommunens detaljplanering har igår meddelat – att slutplanerandet pågår – och att planen beräknas gå ut på samråd under april månad.

• Lokal för distriktsköterskebesök och fotvård.
Vi har i kontakt med företrädare för kommunen framfört önskemål om lokalutrymme för distriktssköterskebesök samt fotvårdare. Vi utgår från att lokalutrymme för skolsköterska i gamla skolan får finnas kvar, vilket kan innebära att lokalfrågan kan lösas.
Vi kommer senare att uppta samtal med företrädare för kommunen och landstinget om resursfrågan.

• Badbryggas vara eller icke vara är frågan.
Den befintliga badbryggan är nu i för dåligt skick för fortsatt användning. Inför anskaffande av ny badbrygga, undersöker vi nu typ av badbrygga som kan vara lämplig i strömmande vatten.
Vi vill nu med byborna och främst med föräldrar föra en dialog om ansvarsfrågan i samband med nyttjande av badbryggor. Som ni vet så har frågan prövats i samband med badolycka och där ställdes kommunen till ansvar för dödsolyckan, genom vållande till annans död.
Efter denna händelse har de flesta kommunerna tagit in sina ute badbryggor, de kommunala bryggor som nu finns kvar, har badvakt

I bad från badbryggor i öppet vatten – oftast sjöar – är risken för badolyckor stora. Olycksrisken för användandet av byns badbrygga är än större, mot bakgrund av att bryggan ligger i strömmande vatten. Ansvaret vid denna typ av olycka faller på styrelsen.

Innan anskaffning sker av ny badbrygga, och mot bakgrund av ansvarsfrågan så anser styrelsen att bad i byns badbrygga fortsättningsvis ska ske på förutbestämda tider, och med vuxen föräldranärvaro.

Ett fortsatt användande av badbrygga i byns regi är kopplat till föräldrarnas ideella medverkan. Vi vill nu veta bybornas och främst föräldrarnas intresse av att under sommarmånaderna fungera som ideella vuxna och vara närvarande vid badplatsen. På så sätt tar vi ansvar för byns barn och på bästa sätt minimerar risken för olycksfall vid bad från badbrygga i strömmande vatten.
Vi ber er anmäla intresse för att schemalagt medverka som ideell badvakt under sommaren.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd

Kallelse till Bullmarks VSF årsstämma

Kallelse till årsstämma för

Bullmarks Väg och Samfällighetsförening

Datum: Onsdagen den 18/3 2015

Tid: kl. 18.30

Plats: Kapellet i Bullmark

 

DAGORDNING enligt stadgar

§ 1 Val av ordförande för stämman

§ 2 Val av sekreterare för stämman

§ 3 Val av två justeringsmän

§ 4 Styrelsens och revisorernas berättelser

§ 5 Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

§ 7 Ersättning till styrelse och revisorerna

§ 8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd (avgift)

§ 9 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

§ 10 Val av revisorer och suppleanter

§ 11 Fråga om val av valberedning

§ 12 Övriga frågor (endast en diskussionspunkt, inga viktiga beslut fattas under denna punkt)

§ 13 Mötet avslutas

 

Dokument för granskning innan årsstämman finns på www.bullmark.se/bvsf-arsstamma

 

Välkommen…

Publicerat i kategori Aktuellt | Kommentering avstängd

Byainfo nr 9

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland

Ordförande i Gravmark – för kännedom

Ordförande i Furunäs – för kännedom

Byainformation nr. 9   2015-02-27.

 

Blodbussen.

Vi har av bybor fått frågan om Blodbussen, där frågan ställts om blodbussen vid vissa tillfällen kan besöka Bullmark. Samtal har förts med blodcentralen som bekräftar att det är fullt möjligt att blodbussen kan passera Bullmark.

Vi sänder nu en intresseförfrågan till boende i Gravmark, Furunäs och Bullmark.

Hur många är intresserade av att blodbussen passerar Bullmark. För att tider ska passa så många som möjligt fastställs tidpunkt i samråd vid blodbussens första besök.

Blodbussen behöver veta, vilket underlag finns i bygden ? Ett önskemål från deras sida är ett 30 tal blodgivare. Är du intresserad av att lämna blod och att blodbussen ska passera Bullmark ? Hör av er i  

 

  • Majbrasan.

Som vi tidigare informerat om så finns nu inte den tidigare majbraseplatsen kvar som arena för majbrasan. Majbraseplatsen och bottenplattan bra, men väderläget och de förändringar som sker i klimatet har medfört, att den kringliggande skogen utgör hinder i eldandet. Vidare har ansvarsfrågan – tillstånd, ansvar för eldandet och eftersläckning – medfört att det är svårt att få någon som vill vara ansvarig för att elda i naturen.

Fråga ?

Finns det intresse för ett gemensamt valborgsmässofirande ?

Finns det personer som vill ingå i en ideell ansvarig arbetsgrupp ?

Var ska majbrasan placeras ?

Är inköp av några eldkorgar på ställning ett alternativ ?

Meddela vad ni tycker !

Trafikbeteende inom byn.

Några mycket upprörda bybor har påtalat att vissa trafikanter kör för fort inom byaområdet. Vid vissa tillfällen även under tid då skolbarnen färdas till eller från skolan. Under några helgdagskvällar har även yngre förare sladdat omkring på byn, med stor fara för andra trafikanter. Kravet har varit att vi ska göra polisanmälan.

Frågan diskuterades vid det öppna byamötet i slutet av januari. Den allmänna meningen på mötet var att vi på detta sätt – genom information – uppmärksammar byborna/ortsborna på det dåliga trafikbeteendet som finns hos vissa trafikanter. Styrelsen anser att det inte är styrelsens uppgift att anmäla bybor, utan uppmanar alla boende i byn/orten att vara uppmärksamma och – i bästa fall vidtala vederbörande – eller att själva göra polisanmälan.

Ett anat påpekande till fordonsburna fordonstrafikanter är; iakttag försiktighet vid möte/omkörning av gående. Med anledning av det våta och smutsiga underlaget: tänk på stänkrisken. Allt för många bybor har blivit nedstänkta av oförståndiga trafikanter. Skärp er !

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd

Byainfo nr 8

Projektföreningen Bullmark

Till boende i Bullmark och Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 8.                2015-02-13

 Fråga om föreningens namnbyte, utvecklingsområden samt att byn utsetts som utvecklingscentra diskuterades vid det öppna byamötet 2015-01-27.

Få synpunkter har inkommit från byborna, och mötet ansåg att något namnbyte för närvarande inte är aktuellt. Byaverksamheten drivs som hittills i projektform och ska vara finansierade.

I och med att Bullmark/Tålsmark ingår som ett av kommunens utvecklingscentra lämnades en allmän information om byarna Bullmark och Tålsmarks utveckling under 1900-talet.

Vidare redovisades bybornas beslut under 1960-talet och den satsning som då beslutades, för att möjliggöra en utveckling för byarna Bullmark och Tålsmark. Satsning medförde en möjlig utbyggnad av de båda bostadsområdena under 1970-talet, samt i övrigt möjlighet till viss förtätning av befintlig bostadsbebyggelse.

I bybornas försäljning av mark för bostadsbyggande, ingick även krav om markköp från kommunens sida, vilket medfört att en samlad utbyggnad nu kan ske – i centrala byn – för att möta behovet av ökade lokaler för skolan.

Byns begäran av nya lokaler framfördes för flera år sedan till ansvarig nämnd, vilka ställde sig bakom förslaget. Fullmäktige har avsatt medel i budget.

I byns ställningstagande har alltid legat en inriktning av – att allmänna lokaler – ska placeras centralt i byn d.v.s. skola, kyrka och affär, samt att utbyggd av bostadsbebyggelse sker runt byakärnan.

I frågan om skollokaler kommer styrelsen inte att agera i nuläget, utan avvaktar kommunens lagstadgade planförfarande.

Ytterligare aktiviteter för att utveckla Bullmark/Tålsmark som utvecklingscentra.

I och med att byn nu utgör ett av kommunens utvecklingscentra samt att byggande sker för offentliga lokaler, bör vi undersöka förutsättningarna i följande områden:

Fotvård - förutsättningarna undersöks avseende regelbundna besök av fotvårdare.

Distriktssköterska – förutsättningarna undersöks för regelbundna besök av distriktssköterska.

Mäklare – för insatser i området undersöks.

Hyreshus – byggande med förenklad byggstandard och små lägenheter – intresse och förutsättningar undersöks hos entreprenörer.

Aktiva insatser för att stödja det lokala näringslivet – öka medvetandet hos byborna.

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd

Byainfo nr 7

2015-02-12.

Till
Pelle Lindvall
Teliasonera.

Dålig mobiltäckning i området Gravmark, Furunäs, Bullmark och Bodbyn.

Under den senaste tiden har Telias mobiltäckning drastiskt försämrats inom området. Orsakerna till detta kan vara flera bl.a. brukar distributören – i detta fall Telia – ofta hänvisa till ett ökat tjänsteutbud. Vi är medvetna om att under de senaste åren har tjänsterna ökat, men den försämring som nu uppstått måste – enligt vår uppfattning – bero på kapacitetsproblem i era master i området.

Det finns ytterligare förklaringar till den försämrade mobiltäckningen. En tydlig anledning till försämrad mobiltäckning är att nyttjande av mobilen nu blivit allt vanligare hos ortsbefolkningen, eftersom den fasta telefonförbindelsen av er tagits bort i flera byar inom området.

Vi tror inte att det är nya/ytterligare master som krävs, utan det måste – av era radiotekniker – ske en uppgradering och justering i masterna. I fall ni kommer att besöka området vill vi att ni kontaktar oss så vi kan följa ert besök.

Vi hemställer att ni omgående vidtar åtgärder för att förbättra mobiltäckningen i området.

Gemensam skrivelse och framställan från föreningarna:

Gravmarksbygdens byalag Furunäs intresseförening Projektföreningen Bullmark
Torgny Rosendahl Ingeborg Jonsson Olov Jonsson

Föreningen Bodbyn Furunäs-Bullmark IK Sävarådalens skoterklubb
Christina Hagman Jim Waldestål Simon Widerstedt

Enligt uppdrag

Enar Jonsson
070-578 25 88
Enar.jonsson@bullmark.se

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd

Byainfo nr 6

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland

 Byainformation nr. 6.  2015-02-06

 Bilagt översändes Svenska Kyrkans inbjudan till Middax den 17 februari kl. 17.30

Middax 150217

OBS ! Anmälan senast den 13 februari

Välkomna !
Styrelsen

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd

ICA Bullmark

Karamellkungen

Nu kan vi erbjuda lösviktsgodis

från Karamellkungen

V i har öppet

Må – Fre  09.00 – 18.00

Lördag 09.00 – 13.00

Välkomna

Publicerat i kategori Erbjudanden från ICA Bullmark | Kommentering avstängd

Byainfo nr5

     Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 5. 2015-01-30.

  • Vid årsmötet den 27 januari förrättades följande val:

Styrelse.

ordförande      Olov Jonsson                       olov.jonsson@bostaden.umea.se

sekreterare     Birgitta Jonsson                   birgitta.jonsson@umu.se

kassör            Tord Viklund                          t_viklund@hotmail.com

ledamot          Simon Westerberg                simon.westerberg@gmail.com

ledamot          Bengt-Erik Nilsson               larm.el@bullmark.se

Revisor          Mats Carlsson                         mats.carlsson@bullmark.se

Revisor          Randolf Wallgren                  randolf.wallgren@hotmail.com

Valberedning  Hans Karlsson                 elly-karlsson@hotmail.com

Gunn Karlsson          gunn.karlsson@bullmark.se

Webmaster    Tomas Lundgren                thlu@gravmark.se

Hemsida                                                         www.bullmark,se

 

Lokaler för fotvård och distriktssköterska.

Vid årsmötet – öppet för alla ortsbor – uppdrogs till styrelsen att undersöka möjligheten att i samband med kommande ombyggnad av nuvarande skolbyggnad undersöka förutsättningarna för lokaler för att genomföra fotvård och besök av distriktssköterska.

Efter kontakter med företrädare för kommunen och landstinget återkommer styrelsen för att gemensamt med ortsborna vidareutveckla frågan.

  • Åtgärder vidtas för att stoppa elavbrott i Bullmarksområdet.

Efter styrelsens skrivelse till Umeå Energi AB har svar inkommit med information om att åtgärder påbörjats den 7 januari för att säkerställa driftsäkerheten för kunderna i området. I arbetet ingår röjningsinsatser (Sävar – Bullmark – Johannesfors – Gunnismark) samt åtgärder på sjökabeln till Holmön.

  • Kyrkans samlingsaffisch för familje-och barnaktiviteter Bullmarks kapell under våren – finns nu på byns hemsida.

Kyrkan hälsar er varmt välkomna !

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd

Byainfo nr 4

Bilagd samlingsaffisch  från kyrkans aktiviteter
i huvudsak familje och barnaktiviteter
i Bullmark under vårterminen

Bullmark våren 2015

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd