Posten postpartners

2015-05-26.

Till
Manfred Von Richthofen
ICA Sverige AB
Svetsarvägen 16
71 93 Solna.

Postavtal ICA Nära Bullmark.
Framställan.

Med hänvisning till nedanstående beskrivning/redovisning av vårt landsbygdsområde hemställs, att ICA Nära Bullmark får teckna postavtal för att bli postpartners i området.

Umeå landsbygd.

Umeå landsbygd står inför förändringar av ett positivt slag eftersom Umeå kommun påbörjat ett arbete att synliggöra och lyfta fram kommunens landsbygd som en resurs. Landsbygden behöver utveckling främst för egen del, men även som en kompetenstillgång för den växande staden. Med rätt utveckling behöver inte stad och land ställas mot varandra, utan staden behöver landsbygden på samma sätt som landsbygden är beroende av en växande stad.

Detta kan bevisas för vår del genom att – sett från 1950-talet och framåt – så har vår del av landsbygden följt med i kommunens totala befolkningsutveckling. På 1950 talet utgjorde boende på vår landsbygdsdel en tredjedel av Umeås befolkning. Med den tillväxt som skett i Umeå kan vi konstatera att inom vårt område, har vi följt med i befolkningstillväxten.

På Umeå landsbygd år 2015, bor ca.37 000 personer vilket utgör en tredjedel av kommunens befolkning. Med andra ord, på Umeå landsbygd bor nu flera personer än vad Umeås befolkning utgjorde på 1950 talet.

I den pågående översynen av kommunens översiktsplan, pågår ett arbete att peka på landsbygden och dess fördelar för; boende, arbete, service, rekreation, miljö, mm. Landsbygdens skol orter – där Bullmark ingår – är tydliga utvecklingscentra för Umeå landsbygd. Kommunen har beslutat att för Bullmark ska det byggas en ny skola, med byggstart 2016.

Dalgången längs Sävarån.

Vårt område omfattas av 17 byar fördelade på 3 byaområden;

 • Gravmarksbygden, Gravmarks byalag ordförande Torgny Rosendahl
 • Furunäsområdet, Furunäs intresseförening ordförande Ingeborg Jonsson
 • Bullmarksområdet Projektföreningen Bullmark ordförande Olov Jonsson.
 • ICA Nära Bullmark Anita Eliasson, Jenny Wall. Lanthandel för området.

Åldersstrukturen/befolkningsunderlaget har förändrats inom området så att vi idag har en genomsnittsålder på drygt 37 år, d.v.s. ungefär som kommunens genomsnittsålder.

Befolkningstillväxten beror på att äldre personer säljer sin bostad och yngre familjer flyttar in på landsbygden. Några nya hus har även uppförts inom området. Landsbygdsbefolkningen består till stor del av unga välutbildade människor med krav på bra boende, bra för barnen, god miljö och god lokal service.

Inom det aktuella området arbetas det särskilt på att lyfta fram vikten av lokal service, d.v.s. bevara befintlig service och arbeta för en utveckling av lokal service och nya verksamheter.

Som ett exempel på det senare är utveckling att synliggöra Sävarån med dess sevärdheter och utflyktsmål. Vi arbetar för att utveckla en lokal besöksnäring inom området, vilket innebär lokala företagare och fler människor som besöker vårt område.

Att människor inom området har framtidstro visas på olika sätt. Ofta framförs det som ett försvårande hinder för landsbygden, att generationsväxlingen inte är möjlig bland de lokala enmans/småföretagen. Inom vårt område sker en naturlig generationsväxling. Här är några exempel där generationsväxling varit framgångsrik;

Jonssons Bygg Team AB
Bygg och ventilation i Bullmark AB
Bergströms åkeri AB
Bullmark isolering AB
Startade nya verksamheter är;
Olofsson lantgård
Gulf automatstation.

Inom skogsnäringen har flera yngre personer köpt skogsfastigheter i området.

Inom området betjänar posten bl.a. boende med postnummer 918 92 och 918 91, samt även i ytterområdena till boende, med andra postnummer.

ICA Nära Bullmark.

Vår lanthandel i Bullmark har utvecklats positivt de senaste åren. Denna framgång kan beskrivas genom att affären nu har välfyllt sortiment, samt ett ökat utbud med lokalt producerande varor som kött, mjölk, ägg, fisk, bröd, mm.

En annan stor positiv förändring – bara under det senaste året – är affärens stöd och råd till kunden med innehåll till en näringsriktig matkasse, genom tillgång av matrecept. Vidare erbjuder affären i Bullmark; Ring oss så fyller vi din matkasse så den finns klar för avhämtning, eller om du inte har möjlighet att besöka affären, ring så kommer vi till dig/kunden med varorna.

Vi är övertygade om att den service som ICA Nära Bullmark nu erbjuder – kombinerat med ett arbete med att stärka och nyttja det befintliga lokala näringslivet – kommer att ge en samlad positiv effekt för ortens företagare, och för såväl befintligt som nya boende inom vårt område.

Gulf automatstation.

I anslutning till affären finns nu en nystartad – våren 2015 – Gulf automatstation, öppen dygnet runt med möjlighet med korttankning. Bränsleförsäljning på orten kommer att betyda ytterligare framtidstro och ett bevis på en utveckling av det lokala näringslivet. Vi kan konstatera att prissättningen hos Gulf automatstation är konkurrens kraftig, gentemot närliggande bränsleförsäljningsställen.

Begäran om att teckna postavtal/postpartners.

Denna skrivelse – med framställan om att ICA Nära Bullmark ska få teckna postavtal/postpartners – har skett i ett underifrån perspektiv och i samråd med boende på orten. Dialogen har förts inom ramen för byalag eller motsvarande i de tre byaområdena; Gravmarksbygden, Furunäsbygden, Bullmarksbygden med omland, samt med ICA Nära Bullmark.

Som framgår av ovanstående beskrivning av vår bygd, så arbetar vi långsiktigt med att uppnå ett hållbart samhälle där mindre privat bilåkande, bättre miljö, god service och ett ökat lokalt företagande är grundstenarna. Mot denna bakgrund hemställer vi att posten bidrar till denna utveckling, genom att teckna postavtal/postpartners med ICA Nära Bullmark.

Med vänlig hälsning
Gravmarks byalag Furunäs intresseförening Projektföreningen Bullmark ICA Nära Bullmark.

Enligt uppdrag och samordnande i ärendet.
Enar Jonsson/enar.jonsson@bullmark.se. Flodavägen 1, 910 92 Bullmark. 070-578 25 88.

Publicerat i kategori Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Posten postpartners

Byainfo nr 21

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland
Byainformation nr. 21         2015-05-22.

 • Uppsnyggning av välkomstskyltarna.

Enligt beslut på det öppna byamötet kommer välkomstskyltarna att få en uppsnyggning/målning. Arbetet kommer att utföras av Furan.

 • Sävarvägen.

De vägområden som grävdes under fjolåret kommer att terrasseras under maj månad. I början av juni sker beläggning på dessa delar. I samband med detta sker försegling av hela vägsträckan, Bullmark-Sävar.

 • Vägen; Bullmark-Fällforsån.

Som vi tidigare meddelat kommer förbättringsarbeten på sträckan  Bullmark – Fällforsån att genomföras. Arbetet är planerat att starta under juni månad.

Stalltips; medan vägarbetet pågår, kör alternativ väg över Sävar.

 • Bullmarksdagen

Förslag om utformning av Bullmarksdagen har kommit in. Förslaget går ut på att Bullmarksdagen ska mera vara en lokal byafest där de lokala företagen visar upp sig, samt försäljning av exempelvis fika och hamburgare. Förutom att byborna samlas och lär känna varandra, så ska försäljningen av fika och hamburgare kunna ge ett överskott som går till byakassan.

 • Vad tycker ni om förslaget ?
 • Lämna synpunkter !    Ge förslag på årstid/tidpunkt !
 • Finns frivilliga att ingå i en arbetsgrupp ? Tanken är att arbetsgruppen byts ut varje år, så att arbetsuppgiften inte stannar upp hos samma personer. Kan ni tänka er att vara med i arbetsgruppen ?
 • Från Näringslivsträffen i Bullmark.

Kommunens lokal näringsträff genomfördes den 23 april. Under trivsam och god samtalston lämnades information om; Hur kan kommunen hjälpa till med råd och stöd till de lokala företagen på landsbygd. Träffen utmynnande bl.a. i att under hösten genomföra ytterligare en lokal träff i Bullmark. Utöver aktuella nyheter så är avsikten att på höstträffen fördjupa informationen och dialogen i ett eller flera ämnen.

Vi ställer frågan till ortsborna;
Vad vill ni att kommunen och näringslivskontoret ska informera om. Kom med förslag ! 

Post – och telestyrelsen.
Skrivelse till Post – Telestyrelsen finns på hemsidan www.bullmark.se under flik; aktuellt. Ärende: dålig mobiltäckning inom området.

 • Lokal service där du bor !

Vill du ha tillgång till lokal service där du bor. Ett bra sätt att säkerställa att den befintliga servicen finns kvar i byn, det är att nyttja den lokala servicen som redan finns.

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 21

Mobiltäckning

2015-05-15

Till
Post – telestyrelsen
Valhallavägen 117 A
115 31 Stockholm

Ärende: Mobiltäckning
Område: Gravmark – Furunäs – Bodbyn och Bullmarksområdet.
Västerbotten, byar inom Umeå kommun.

Telia Sonera.
Mobiltäckningen har inom området varit mycket dålig under lång tid. Under vintern har vi varit i kontakt med Telia Sonera med begäran om mätning av masteffekt.

Mätning skedde inom området vecka 9 och uppföljningsmätning vecka 16. Uppföljningsmätningen skedde på anmodan av oss, eftersom mobiltäckningen inte nämnvärt förbättrats.

Trots skriftlig förfrågan – om mätresultatet samt skrivelse efter den genomförda uppföljningsmätningen – har Telia Sonera inte lämnat oss någon information, varken om resultat, masteffekt eller eventuella åtgärder.

Vi finner detta mycket märkligt och hemställer att Post – och telestyrelsen vidtar åtgärder så att Telia Sonera lämnar ut resultat av effekten vid masterna som betjänar området, samt i övrigt om vilka åtgärder som planeras för bättre mobiltäckning.   

Andra operatörer inom vårt område.
Vi har alltid haft våra abonnemang hos Telia på våra mobiltelefoner, eftersom dom var den enda operatören i Norrland. Vi har förstått att på senare år har nya och flera operatörer börjat erbjuda tjänster i området.

Vi hemställer om att Post – och telestyrelsen sänder oss en sammanställning på de operatörer som sänder från masterna som betjänar vårt område.
 
Gemensam skrivelse och framställan från föreningarna:
Gravmarks byalag Torgny Rosendahl
Furunäs intresseförening Ingeborg Jonsson
Projektföreningen Bullmark Olov Jonsson
Föreningen Bodbyn Christina Hagman
Furunäs Bullmark IK Nina Mann
Sävarådalens skoterförening Simon Widerstedt

Enligt uppdrag

Enar Jonsson
Flodavägen 1,   918 92 Bullmark,  070-578 25 88   enar.jonsson@bullmark.se

Publicerat i kategori Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Mobiltäckning

Byainfo nr 20

Projektföreningen Bullmark
Org.nr. 802432-3068

Till
Boende i Bullmark och Tålsmark med omland

Byainformation nr. 20.            2015-05-14.

Mobiltäckning i området

Ytterligare en påminnelse har översänts till Telia Sonera med begäran om att vi vill få ta del av den utförda mätningen under vecka 9 samt uppföljningsmätningen vecka 16. Vi anser att vi har rätt att få ta del av mätresultaten eftersom mobiltäckningen inom området inte nämnvärts förbättrats.

Ärendet bedrivs gemensamt med Gravmark, Furunäs, Bullmark, Bodbyn, FBIK samt Skoterklubben.

I fall vi inte får svar på vår senaste skrivelse, kommer ärendet att föras upp till Post och Tele styrelsen.

Utbildning hjärtstartare.
Bybor har efterfrågat utbildning på hjärtstartare. Vid det öppna styrelsemötet beslöts att utsända förfrågan/intresseanmälan.

Är du intresserad av att under hösten genomgå utbildning i användandet av hjärtstartare, anmäl intresse omgående med vändande e-post.

 Hjärtstartaren finns placerad i tvättstugan som tillhör Bostadens hus Tunnbrödsvägen 2-4. Information finns på hemsidan www.bullmark.se under flik Hjärtstartare.

Inom kort kommer vi att på de tre anslagstavlorna anslå en karta, som beskriver var hjärtstartaren är placerad.

Skolköket vid Bullmark skola.
För och grundskolenämnden har mottagit vår skrivelse och meddelar;

Sedan den 1 januari 2015 är det Tekniska nämnden som ansvarar för måltidsservice i hela Umeå kommun. Skrivelsen kommer därför att vidarebefordras till Tekniska nämnden för vidare handläggning.

 Med anledning till detta samt att eleverna från Botsmark återgår till Botsmark skola från hösten 2015, har styrelsen insänt skrivelse till Tekniska nämnden dat. 2015-05-08.

 I skrivelsen framgår bl.a. att med anledning att skolbarnen i Botsmark från höstterminen återgår till Botsmark, så minskar antalet elever vars mat ska tillverkas vid Bullmark skola. Tillverkningen av skolmat inom ramen för Bullmark skola var tillfredställande före det utökade antalet elever som eleverna från Botsmark skola utgjorde, då dessa elever nu återgår till Botsmark, utgår vi från att tillverkning av skolmat nu ska finnas kvar vid Bullmark skola, intill dess att nya skollokaler byggs i Bullmark.¨

Skrivelsen finns på hemsidan www.bullmark.se under flik aktuellt.

Hälsningar
Styrelsen

 

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 20

Skrivelse till Tekniska nämnden

Projektföreningen Bullmark
Org.nr. 802432-3068

2015-05-08.

Till
Umeå kommun

Tekniska nämnden
Skolgatan 31A
901 84 Umeå.

Skolköket Bullmark skola.
Vi har i skrivelse dat. 2015-05-05 från För och grundskolenämnden erhållit besked om att nämnden, från den 1 januari 2015 inte beslutar avseende måltidsservice, utan det är Tekniska nämnden som ansvarar för Måltidsservice i hela Umeå kommun. I skrivelsen framgår att ärendet är vidarebefordrat till Tekniska nämnden för vidare handläggning.

Mot bakgrund av att skolbarnen i Botsmark från höstterminen återgår till skolan i Botsmark, så minskar antalet elever vars mat ska tillverkas vid Bullmark skola.

Tillverkning av skolmat inom ramen för Bullmark skola var tillfredställande före det utökade antalet elever – som eleverna från Botsmark utgjorde – varför vi nu utgår från att tillverkning av skolmat ska finnas kvar vid Bullmark skola intill dess att nya skollokaler byggs i Bullmark.

Mot bakgrund av ovanstående hemställer vi att tillverkningen av skolmat ska finnas kvar i Bullmark skola, intill dess att nya skollokaler byggs i Bullmark.

Hälsningar

Olov Jonsson                                           Birgitta Jonsson
Ordf.                                                         Sekr.
Adress: c/o projektföreningen Bullmark Flodavägen 1, 918 92 Bullmark

Kopia
Rektor Marie Wiklund

Lokala politiska företrädare för C Erik Bergner, S Ingeborg Jonsson, Kd Sune Karlsson.

Vår begäran till de lokala företrädarna, agera i enlighet med styrelsens framställan.

 

Publicerat i kategori Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Skrivelse till Tekniska nämnden

Byainfo nr 19

Projektföreningen Bullmark

 Till
Boende inom Bullmark/Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 19.     2015-05-08.

 Får byarna på Umeå landsbygd möjligheten att söka medel för byautveckling?

På begäran av Bygderådet Umeå, översändes information om de pågående aktiviteter som nu pågår i hela Sverige.

De pågående aktiviteterna är föranledda av att vi i norra landsdelen d.v.s. Umeåregionen, (60% av Västerbottens befolkning) inte beviljas EU medel för genomförande av Lokal Ledd Utveckling på landsbygden.

Jordbruksverkets beslut innebär att byar och utvecklingsgrupper inte kan söka utvecklingsprojekt under EU programperiod 2014-2020. 

 Förhoppningen är att den massiva aktiviteten över hela Sverige, ska tvinga fram åtgärder gentemot Jordbruksverket.

 Vill du läsa mer, se bilagd information.

Hälsningar
Styrelsen

 

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 19

Inbjudan till Pingstmiddag

Projektföreningen Bullmark                                2015-05-05

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland
Ordförande i Furunäs intresseförening – för spridning inom byn

Inbjudan till Pingstmiddag.
På önskemål från Gravmarkbygdens byalag översänds bilagd inbjudan.

Välkomna !

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i kategori Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Inbjudan till Pingstmiddag

Byainfo nr 18

Projektföreningen Bullmark
Org.nr. 802432-3068.

Byainformation nr. 18                               2015-05-01

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland

 • Inbjudan till vårfest

Bilagt finns inbjudan till vårfest den 7 maj kl. 17.00.
Vårfest Bu-15
Hamburgare, kaffe och kaka till självkostnadspris. Därefter sång av Barntimmebarnen och Barnkören ¨Himlagott¨

Välkomna !

 • Postpartners.

Vi har fått förfrågan, Vad är Postpartners ?

Då posten lagt ner postkontor, har de tecknat avtal med affärer eller bensinstationer. Postpartners ger möjligheten för medborgare att göra vissa postärenden t.ex. hämta postpaket. Det är viktigt att ha en postpartner på orten, med tanke på service, miljö och hållbarhet.

Vi behöver era argument i vår intresseanmälan om att ICA Bullmark får bli postpartners. Välkommen med argument !

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 18

Byainfo nr 17

Byainformation nr. 17          2015-04-30.

Ingen vandalisering av fasadflaggorna under förra året.

Nu är det vår och fasadflaggorna är på plats. Flaggorna finns där för att förstärka ett välkommen till byn.
Under flera år har fasadflaggorna vandaliserats, men efter förra vårens vädjan har ingen vandalisering varit under sommarhalvåret 2014.
Vi vill att även denna sommar ska fasadflaggorna få pryda infarten till vår by.

Uppmaning;
Nu hjälps vi åt, så att även denna sommar så flaggar vi, vid de fyra infartfarterna till vår byar.

 • Uppsnyggning av välkomstskyltarna.

Vid byamötet den 20 april beslöts att undersöka möjlighet och kostnad för en uppsnyggning av välkomsttavlorna. Uppsnyggningen handlar om att tavlorna ska få tydligare i text.

 • Blodbussen.

Åtta personer har anmält intresse för att blodbussen ska passera Bullmark/Tålsmark.
Vi behöver ytterligare personer som vill lämna blod. Ytterligare intresserade blodgivare ökar möjligheten att vi får blodbussen till oss i byn.

Anmäl intresse nu!

Vi kan då under försommaren kontakta blodbussen, så att ett första besök startar till hösten.

Skolkök Bullmark skola.

Styrelsen har informerats om att de lokala politiska partierna C, S, Kd har var för sig, sänt in en skrivelse till För och grundskolenämnden. Inriktningen i deras respektive skrivelse är krav om, att skolmaten ska tillagas vid Bullmark skola samt att byggstart för den nya skolan ska starta omgående.

 • Postpartners.

Kontakt har etablerats och samtal om kontaktvägar för fortsatt dialog har upprättats.
Styrelsen är inställd på att det blir en lång hantering av denna fråga.
Postpartners ska allmänt omförhandla nu gällande avtal per 31 december 2015. Om vi vill försöka att vara med, så måste vi komma in med en ¨intresseanmälan¨

Styrelsen vill nu att byborna hjälper till med att ta fram argument för varför vi ska ha Postpartners.

Maila in argument med vändande post, vi behöver dom till byns intresseanmälan.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 17

Byainfo nr 16

Projektföreningen Bullmark
Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland

Byainformation nr. 16. 2015-04-26

Bilagt finns erbjudan till svampkurs för nybörjare. Inbjudan ingår i Mötesplats – mening och engagemang.
Svampkurs.

Välkomna!

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 16