Byainfo nr 20

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland

Byainformation nr. 20.      2014-10-10.

OBS !  Bilagt finns erbjudande från FBIK.

 • Hemsidan har fått ett ansiktslyft.

Det pågår en del ändringsarbete på hemsidan. Gå gärna in och titta. www.bullmark.se

 • Förslag till namnbyte och breddning av verksamheten

Det öppna styrelsemötet den 15 september diskuterade frågan om namnbyte. Beslut blev att hänskjuta frågan om namnbyte till årsmötet i januari 2015 i avvaktan på bybornas intresse att ingå i olika verksamhetsområden.

Frågan om eventuellt namnbyte är beroende av om bybor anmäler sig till att medverka i bedrivandet av olika verksamheter, d.v.s. en breddad lokal verksamhet.

I frågan om bybornas intresse att medverka i olika verksamhetsområden ställs nu frågan till er bybor.

Vem vill medverka i:

 • Marknadsföring
 • Stärka det lokala näringslivet och därmed säkerställa och utveckla den lokala servicen
 • Byggande
 • Kommunikationer.

Beträffande omfattningen av ideell arbetsinsats och uppdragets längd för de olika verksamhetsområden, fastställs först efter samråd då respektive arbetsgrupp bildas.

 • Information om skolbyggnationerna i Bullmark

Vi det öppna styrelsemötet den 15 september dit byborna var inbjudna efterfrågades – under övriga frågor – information om skolbygget. Oro uttrycktes om dels risken att en grävskopa kunde stå på bygget utan förvarning samt dels brist på information. På detta påstående lämnades information, att det finns en tydlig hanteringsform för denna typ av ärenden.

I kommunens hantering ingår bl.a. följande ordning; information, särskilt samråd med sakägare, bygglov, fastställelse, upphandling och därefter byggstart.

På styrelsens förslag, beslöts att efterfråga information från kommunen i ärendet. Påföljande dag sändes en begäran om information.

Kommunen meddelar att tidigast under andra hälften av november, kommer kommunen att inbjuda till information. Särskild inbjudan och samråd sker med sakägarna. Information till anställda inom skolverksamheten i Bullmark, erhålls genom skolledningen.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd

Lokal service, där du lever och bor

Till
Boende i Gravmark, Furunäs och Bullmark med omland.

Det blåser en förändringsvind över landsbygden, ta vara på den !
Vill du vara med och utveckla den bygd du valt att leva och bo i ?

Inom Umeå kommun har påbörjats ett arbete att lyfta fram landsbygden som ett viktigt utvecklingsområde. På Umeå landsbygd bor ca en tredjedel av kommunens befolkning.

Den samverkan som nu påbörjats med Umeå kommun kanaliseras av oss byar, genom Bygderådet Umeå. Genomförande av näringslivsträffar, landsbygdsträffar, möjlighet att påverka skrivningar i landsbygdsdelen i pågående revideringen av kommunens översiktsplan, är några exempel på samverkan med kommunen.

Byaföreningarna i Furunäs, Bullmark och Gravmark startar nu ett långsiktigt arbete – och vill genom detta första gemensamma upprop – uppmana de boende inom vårt område, att hjälpa till att stärka och utveckla vår landsbygd.

Fördelen att bo på landsbygden är stor – en bra boendemiljö, bra för barnen, nära till naturen, tillgång till skola, förskola, hemtjänst, 20-35 minuters bilfärd till Umeå – är bara några exempel på fördelar.

Men ett bra landsbygdsboende kräver också en bra lokal närservice. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt att stödja de befintliga lokala företagen, genom att nyttja de tjänster som finns och som erbjuds.

Hur skulle vår landsbygd se ut utan det lokala näringslivet, utan en och tvåmans företag som tillhandahåller närservice, exempelvis; hantverksföretag som bygg, vvs, el, målning, lanthandeln, besöksnärings – och friskvårdsföretag, jordbruket med närodlat och tillgång till ett öppet landskap.

Hur attraktiv är vår bygd utan närservice?

Hur påverkas boendet utan lokalt näringsliv?

Hur påverkas villapriserna med ett fungerande lokalt näringsliv och en levande bygd?

Valet att välja leverantör, entreprenör och var du handlar, är fritt för var och en. Men tänk på att nyttja det som redan finns där du bor. Det blir varken billigare eller bättre, att nyttja tjänster och köp av varor på annat håll. 

Detta är ett första upprop till er ortsbor att hjälpas åt, att stärka de befintliga små företagen och därmed trygga närservicen på orten.

Vi vill föra en fortlöpande dialog med ortsborna.
Vi återkommer senare i höst med frågor på temat; Hur ska vi gemensamt utveckla vår bygd där vi lever och bor? Vill du bevara och stärka den lokala servicen?

Vänliga hälsningar från
Styrelserna
Projektföreningen Bullmark, Furunäs intresseförening, Gravmarks byalag.

Publicerat i kategori Aktuellt | Kommentering avstängd

Byainfo nr 19

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland
2014-09-26.

 • Tack till er som jobbar ideellt för bygden.

Ett hjärtligt tack till de ideellt arbetande byborna som håller snyggt på och omkring våra trivsel och aktivitetsplatser.

Badplatsen: Olov Jonsson, Jonas Högdahl, Emrik Jonsson

Fasadflaggorna på våra välkomstskyltar: Kennard Andersson

Boulebanan: Gun och Nils-Erik Karlsson

Beatchvollybanan: Markus Bodin, Cecilia Franzen

Vindskydd och rastplatser: Hans Karlsson

Majbraseplatsen.
Med hänvisning till utsänd byainformation nr. 15 beslöts vid det öppna styrelsesammanträdet den 15 september att majbraseplatsen avvecklas. Detta innebär att senare i höst alternativt i början av vintern, bränns kvarvarande material upp och platsen stängs. Byborna får senare ta ställning till eventuellt fortsatt gemensamt firande av valborgsmässoafton.

Bullmarksdagen.
Frågan diskuterades. Om Bullmarksdagen ska genomföras behövs en arbetsgrupp. Frågan om genomförande av Bullmarksdagen bordlades tillsvidare.

Offentlig upphandling
Informerades om att kommunen arbetar med att anpassa anbudsunderlagen vid offentliga upphandlingar så, att det lokala näringslivets företagare, entreprenörer och leverantörer får möjlighet att delta i kommunens anbudsgivning.

Informationsturer längs Sävarån.
Under våren och sommaren har guidade bussturer genomförts längs Sävarån. Under denna vecka har vi guidat fyra bussturer. Besökarna ha bestått av såväl privatpersoner som myndighetsutövare av olika slag. Bland annat företrädare för Glesbygdsverket motsvarigheten till det Svenska Jordbruksverket men från Österbotten i Finland.

I veckans bussturer har bl.a. ingått besök på Kvarnplatsen i Bullmark, fikabesök i Bäckmönne i Furunäs samt lunch på Kläppstugan i Gravmark. Krokbäcksfallet och Blocket i Botsmark är andra besöksmål under besöken.

Badbryggan.

 1. Badbryggan behöver bytas ut. Ansvariga för badplatsen kommer under hösten att undersök typ och kostnad för en ny badbrygga.
 2. På badplatsen finns två badhytter, vilka inte används. Dessa två hytter är i ett sådant skick att de kommer att avyttras. Är ni intresserad av att ta hand om en eller båda hytterna, så hör av er. Först till kvarn gäller.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd

Erbjudande ICA Bullmark v39

ICA - Ny frys

ICA BULLMARK
V39
Vi inviger våran nya frys med extrapriser på fryst laxfilé och fryst röding från Norum, 99kr/kg och leverbiff från Nyhléns Hugossons, 10 kr/st.
ICA frysta grönsaker 10kr/st och Billlys original 10kr/st,
så länge lagret räcker

Handla för minst 500kr så får du köpa en Bullens varmkorv 455gr för 5kr. Endast en per hushåll.
På fredag bjuder vi på något gott från Älmeblad´s.

Välkomna!!

Publicerat i kategori Aktuellt, Erbjudanden från ICA Bullmark | Kommentering avstängd

Byainfo nr 18

Projektföreningen Bullmark
 Till

Boende i Bullmark/Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 18.
2014-09-19.

Från styrelsens öppna byamöte den 15 september kan vi informera om följande:

Fyllnadsval av Karin Westbom och Simon Westerberg.

 • Styrelse.

v. ordförande  Olov Jonsson                       olov.jonsson@bostaden.umea.se

sekreterare     Birgitta Jonsson                   birgitta.jonsson@umu.se

kassör            Tord Viklund                         t_viklund@hotmail.com

ledamot          Simon Westberg                   simon.westberg@gmail.com

ledamot          Karin Westbom                     karin.westbom@hotmail.com

 

Revisor          Mats Carlsson                      mats.carlsson@bullmark.se

Revisor          Randolf Wallgren                  randolf.wallgren@hotmail.com

Webmaster     Tomas Lundgren                  thlu@gravmark.se

Hemsida                                                    www.bullmark,se

 • Skadegörelse

Under sommarhalvåret har några barn/ungdomar som har tillgång till luftgevärsliknande vapen använt dessa bl.a. genom att skjuta på skyltar och anslagstavlor inom byaområdet.

Vi vädjar till berörda föräldrar att se till så att denna skadegörelse upphör. Utöver skadegörelse finns också en betydande olycksfallsrisk.

Vårt område besöks ofta av guidade bussturer där Sävarådalen och Bullmark/Tålsmark visas upp. De närmsta två veckorna kommer fyra busslaster med besökare – såväl privatbesökare som myndighetsutövare – att guidas längs Sävarån. Sönderskjutna skyltar och anslagstavlor i byn och vid vindskydd och rastplatser, ger fel intryck och en felaktig anblick av vår bygd.

 • Ny och ombyggnad av skolan i Bullmark.

Vid mötet i måndags efterfrågades närmare information om den planerade utbyggnaden av skolan. Styrelsen har kontaktat kommunen och begärt att byborna ska få närmare information om planerna omkring ny och ombyggnad av skollokaler. Skrivelsen finns på hemsidan www.bullmark.se flik aktuellt.

Hälsningar
Styrelsen

Ps
Mera information från styrelsens öppna byamöte kommer i nästa byainformation.
Ds

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd

Inbjudan till landsbygdsträff

Inbjudan till landsbygdsträff

Hur kan Umeå landsbygd utvecklas?

När: tisdagen den 30 september 2014, kl. 19-21:00
Var: Stöcksjö Bygdegård, Kustvägen 108, Stöcksjö

Bygderådet Umeå och Umeå kommun bjuder in till landsbygdsträff på temat ”Hur kan Umeå landsbygd utvecklas?”

Program

 • Enar Jonsson, Bygderådet Umeå, berättar om Bygderådets verksamhet och om målsättningen med landsbygdsträffen.
 • Annika Myrén, landsbygdsutvecklare Umeå kommun, ger en bakgrund till arbetet med Umeå kommuns nya målsättningar för landsbygdsutveckling.

 • Andreas Forsgren, planerare Umeå kommun, visar kartor och fakta om Umeå landsbygd som ett underlag till den fortsatta diskussionen.

 • Vi övergår i mindre grupper och diskuterar hur Umeå landsbygd kan utvecklas och stärkas.

 • Kort sammanfattning av gruppdiskussionerna, och hur går vi vidare.

Arrangemanget är gratis och vi bjuder på fika.

VÄLKOMNA!

 

Publicerat i kategori Aktuellt | Kommentering avstängd

Skrivelse ang. information om skolutbyggnad

Projektföreningen Bullmark

2014-09-16.

 

Till

Ordförande Bengt Holm

Sävar Kommundelsnämnd

Sävar.

Begäran om information om det planerade skolbygget i Bullmark.

Vid gårdagens öppna byamöte efterfrågades information om kommunens planerade ny – och ombyggnad av skollokaler i Bullmark.

Vi hemställer att nämnden inplanerar ett informationsbesök i Bullmark, och att detta sker så snart som möjligt.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Enligt uppdrag

 

 

 

Birgitta Jonsson

Publicerat i kategori Aktuellt | Kommentering avstängd

Inbjudan till näringslivsträff

BYGDERÅDET UMEÅ  

Inbjudan till näringslivsträff

Hur kan näringslivet på Umeå landsbygd stärkas?

När: tisdagen den 23 september 2014, kl. 19-21:00 Var: Umeå Folkets Hus, lokal Mimer

Bygderådet Umeå och Umeå kommun bjuder in näringslivet på Umeå landsbygd – företagare, entreprenörer, leverantörer m.fl. till näringslivsträff på temat ”Hur kan näringslivet på Umeå landsbygd stärkas?”

Program

Enar Jonsson, Bygderådet Umeå, berättar om Bygderådets verksamhet och om målsättningen med näringslivsträffen.

 Anders Kjellander, näringslivsutvecklare Umeå kommun, informerar om Näringslivsservice verksamhet.

 Annika Myrén, landsbygdsutvecklare Umeå kommun, ger med kartor och fakta om Umeå landsbygd en bakgrund till den fortsatta diskussionen.

 Vi övergår i mindre grupper och diskuterar hur näringslivet på Umeå landsbygd kan stärkas och utvecklas.

 Kort sammanfattning av gruppdiskussionerna, och hur går vi vidare.

Arrangemanget är gratis och vi bjuder på fika.

VÄLKOMNA!

 

www.bygderådetumeå.se

Enar Jonsson, 070-578 25 88

 

www.umea.se/kommun

Annika Myrén, 090-161245

 

Publicerat i kategori Aktuellt | Kommentering avstängd

Byainfo nr 17

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland

Byainformation nr. 17 2014-08-29.

• Antal elever i Bullmark skola/förskola
Skolan 109
Förskoleklass 17
Förskolan 20
Fritids 40
Dagbarnvårdarna 15
Antal luncher dagligen 300

• Kalendern på hemsidan
Vi sammanställer nu kalendern för hösten. Kalendern läggs in på hemsidan.
Föreningar och organisationer! Har ni inplanerade möten så hör av er så lägger vi in det på kalendern.

Påminnelse !
Inbjudan till öppet byamöte måndagen den 15 september kl. 19.00 Plats: Ungdomsgården.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd

Byainfo nr 16

Byainformation nr: 16. 2014-08-15.

• Välkomna till Bullmark.
Vi har under veckan hälsat ytterligare tre familjer välkomna till byn.

• OBS ! Inbjudan till byamöte måndagen den 15 september kl. 19.00. OBS !

Styrelsen sammanträder som öppet byamöte.
Måndagen den 15 september kl. 19.00.
Ungdomsgården / Kapellet.
(Påminnelse till byamöte sänds ut en vecka före mötet)

DAGORDNING.
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Fyllnadsval till styrelsen. Valberedningen lämnar förslag.
4. Majbrasan, se byainformation nr, 15, utsänd information och förslag.
5. Historik 1900-talet, Bullmark/Tålsmark.
6. Bullmarksdagen.
Beslut avseende anordnande av Bullmarksdag, alternativt att bordlägga frågan tills vidare.
Ett genomförande kräver en ansvarig arbetsgrupp.
7. Offentlig upphandling: information om anpassat anbudsunderlag, samt insatser för att stärka det lokala näringslivet.
8. Lokal telefonlista.
9. Förslag till Namnbyte på Projektföreningen Bullmark till; Bullmark/Tålsmark utvecklingscentra.
Förslaget avser enbart namnbyte, med oförändrade stadgar och med bibehållande av befintligt organisationsnummer. Namnbyte ska registreras och är kostnadsfritt.
Se byns arbetsformer: Byborna beslutar och styrelsen samordnar beslut och genomförande.

Anledningen till namnbytet är att namnet mera allmänt ska beskriva och anpassas till byns nuvarande, men framförallt till kommande utvecklingsverksamhet.
Framtida utvecklingsverksamhet bör indelas i utvecklingsområden exempelvis ;
• Marknadsföring.
• Stärka det lokala näringslivet och därmed säkerställa och utveckla byns service.
• Byggande.
• Kommunikationer.
Förslag till beslut:
att beslut om namnbyte avser ett inriktningsbeslut
att under hösten undersöka bybornas intresse att ingå i något av de föreslagna utvecklingsområdena
att beslut om namnbyte sker vid årsmötet den 27 januari 2015.
10. Övriga frågor.
11. Tidpunkt för årsmöte. Förslag: tisdagen den 27 januari 2015, kl. 19.00.
12. Avslutning.

Välkomna !
Styrelsen.

Publicerat i kategori Byainformation | Kommentering avstängd