Byggklara tomter

Byggklar tomtmark i Bullmark

I Bullmark finns byggklar tomtmark för småhus

På Lantvägen 22 och Tunnbrödsvägen 11

Tomtstorlek 880-1400 kvm

Pris 20 000 :- kronor

Anslutningsavgifter tillkommer.

På Umeå kommuns hemsida www.umea.se under flik Bygga bo och miljö kan du läsa i underflikarna mark exploatering och mark för småhus.

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Byggklara tomter

Byainfo nr 4

Projektföreningen Bullmark
Org.nr. 802432-3068

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 4. 2016-02-11.

(förslag till skrivelse till För och grundskolenämnden)

Vi kräver att Bullmark skola även fortsättningsvis ska vara en F6 skola.

Sedan flera år tillbaka har det varit klart att Bullmark även fortsättningsvis ska var en F6 skola.
Till grund för detta har varit
dels det stora geografiska område som skolan betjänar
dels stort antal elever för lång och överskådlig tid framöver
dels en skolmiljö som är bra för skolbarnen
dels en storlek på skolan som ger förutsättningar för att bedriva skolan med kompetent personal
dels genom fler anställda göra skolan mera flexibel, såväl vid sjukdom samt ändrat behov hos eleverna, och därmed möjligheten till att kunna ge olika stödinsatser till eleverna.

Nya förtroendevalda med dålig förankring och kunskap om bygden, har nu skapat en situation som är helt ohållbar, och visar med tydlighet att det inte finns något landsbygdstänk.
Att inte bygga en F6 skola i Bullmark – ger utöver vad ovan redovisats – även den direkta effekten för hela skolupptagningsområdet, en stagnation av bostadsbyggande och en fortsatt utveckling av bygden. Även det lokala näringslivet utvecklas inte på sätt som är möjlig.

Behov och underlag finns, vårt samlade krav är tydligt, Bullmark skola ska även fortsättningsvis vara en F6 skola.

Med vänlig hälsning

Jari Smedman               Birgitta Jonsson
ordförande                     sekreterare

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 4

ICA Bullmark

Vi bjuder på minisemla och kaffe

fredagen 12/2

Välkomna

Anita och Jenny

Publicerat i Erbjudanden från ICA Bullmark | Kommentarer inaktiverade för ICA Bullmark

Byainfo nr 3

Projektföreningen Bullmark
Org.nr 802432-3068

Till
Boende i Bullmark – Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 3.   2016-0129.

  • Översänder information från årsmötet den 26 januari 2016 där det bl.a. valdes en ny ordförande.

Styrelse.
Ordförande     Jari Smedman                    smedman@live.se
Sekreterare    Birgitta Jonsson                  birgitta.jonsson@umu.se
Kassör           Tord Viklund                         t_viklund@hotmail.com
Ledamot         Simon Westerberg              simon.westerberg@gmail.com
Ledamot         Bengt-Erik Nilsson             larm.el@bullmark.se
Ledamot         Olov Jonsson                       olov.jonsson@bostaden.umea.se

Revisor.
Mats Carlsson                                              mats.carlssom@bullmark.se
Randolf Wallgren                                       randolf.wallgren@hotmail.com

Valberedning.
Hans Karlsson                                           elly-karlsson@hotmail.com
Gunn Karlsson                                           gunn.karlsson@bullmark.se

Webmaster.
Tomas Lundgren                                        thlu@gravmark.se

Hemsida.                                                   www.bullmark.se

  • Kommande öppna styrelse/byamöten.

26 april
23 augusti

  • Antal elever/barn skola/förskola.

Skolan                100
Förskoleklass    (15)
Fritids                 41
Förskolan           20
Dagbarnvårdare 14

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 3

Skollokaler i Bullmark

Projektföreningen Bullmark.

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland.

Skollokaler i Bullmark.

För mer än fem år sedan begärde byarna Bullmark och Tålsmark, att det erfordrades att nya lokaler skulle byggas i Bullmark. Behovet om nya och ändamålsenliga lokaler är stort, och är en grundläggande del i att skolbarnen kan få den  grund i undervisningen – som idag och i framtiden krävs – för att kunna följa med i den fortsatta utbildningen. Nya lokaler är och viktigt, så att personalen får bra arbetsmiljö och bättre arbetsförutsättningar.
I går fick personal och föräldrar information.

Se bilagd information. OBS ! Arbetsmaterial och inga beslut är tagna.

Hälsningar
Styrelsen.

2016-01-28

Till Byaföreningarna i
Bullmark, Bodbyn, Gravmark och Furunäs.

Vi ber er vidarebefordra informationen i era byar
Eftersom det finns stort intresse bland ortsborna för skolverksamheten inom området
översändes information /arbetsmaterial avseende lokal och resursplanering för
Botsmark, Bullmark och Bodbyns skolområden.

OBS! detta är ett arbetsmaterial där inga beslut är tagna!

Gravmark Bullmark S-förening
Ingeborg Jonsson

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Skollokaler i Bullmark

Byainfo nr 2

Projektföreningen Bullmark
Org.nr. 802432-3068

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omnejd.

Byainformation nr. 2, 2016-01-15.

  • Kalendern våren 2016.

Alla föreningar och organisationer har möjlighet att anmäla tider för sina olika sammankomster.
Vi lägger då in era tider på byns Kalender, som finns på hemsidan www.bullmark.se
Ny kalender för vårterminen har redan påbörjats, där framgår bl.a. när vårterminens veckoaktiviteter startar.
Hör av med datum för aktiviteter !

  • Påminnelse

Vi påminner om årsmötet tisdagen den 26 januari kl. 19.00, plats Ungdomsgården/kapellet.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 2

Byainfo nr 1

Projektföreningen Bullmark
Org.nr. 802432-3068

Byainformation nr. 1. 2016-01-07.
Inbjudan till Årsmöte/Öppet byamöte, tisdagen den 26 januari 2016 kl. 19.00.
Plats: Ungdomsgården/kapellet.

1. Öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
3. Val av två justerare för årsmötesprotokollet
4. Godkännande av röstlängd/närvarolista.
5. Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordning.
7. Styrelsens årsredovisning vilket utgör årets utsända byainformationer nr: 1-34, kassörens ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse.
8. Beslut om hur vinst och förlust ska disponeras.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Verksamhet 2016 samt budget- se diskussionsfrågor, biläggs protokollet.
Förslag till beslut: Någon formell handlingsplan fastställs inte vid årsmötet eftersom det är bybornas ställningstagande i olika delfrågor som avgör. Varje delprojekt ska vara finansierad före start. Se bilagda diskussionspunkter vilka sänds ut – som byainformationer – till byborna för ställningstagande.
11. Fråga om arvoden till styrelse och revisorer.
Förslag till beslut: Inga arvoden utgår till styrelsen och revisorerna.
12. Avgifter.
Förslag till beslut: Inga avgifter tas ut av boende i byn. Alla boende i byn ingår och är välkomna till byns öppna styrelsemöten/byamöten.
13. Val av styrelse och revisorer.
Valberedningens förslag föredras vid mötet
14. Val av valberedning.
15. Förslag till ordinarie öppna byasammanträden 2016.
Förslag till beslut: Öppna styrelse/byamöten föreslås genomföras 26 april och 23 augusti.
16. Övriga ärenden.
17. Avslutning.

Välkomna!
Styrelsen

Omedelbart efter avslutat årsmöte diskuteras bl.a. följande frågor:
Handlingsplan 2016 – genomförs efter bybornas ställningstagande:
• Hemsida; sälja, byta, köpa – frågan är vilande för närvarande.
• Ansökan av EU medel för lokal utveckling 2015-2020 Information.
• Förslag: Ansvarig för: fasadflaggorna/Kennard, boulebanan/Gunn, Nils-Erik, beachvolleyplan/Markus, Cecilia, vindskydd o rastplatser/Hans.
• Trafikbeteendet i Bullmark/Tålsmark – Bybor har påtalat att trafikhastigheten är för hög inom byaområdet samt att viss buskörning sker vissa kvällar. Det är upp till byborna själva att följa trafikhastigheterna – som inom byaområdet är 30 respektive 40 km/tim. Finns uppenbara vårdslösa trafikhändelser, är det varje bybos ansvar att i så fall göra polisanmälan.
• Skrivelse avseende Mobiltäckning föredrogs.
• I och med att byn nu utgör ett av kommunens utvecklingscentra bör vi bl. a. vid Näringslivsträffarna diskutera: Fotvård och Distriktssköterska – förutsättningarna undersöks.
Hälso och sjukvård i hemmet, Starta eget – information.
Marknadsföring av tomtmark Fördjupning av översiktsplan för Sävarådalen delen Bullmark, Furunäs, Gravmark
Stärka det lokala näringslivet d.v.s. köpa och handla där du bor, nyttja de lokala hantverkarna.

Samtlig frågeställningar och förslag kommer att tillställas byborna för ställningstagande.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 1

ICA Bullmark Öppettider V53

Öppettider

Vecka 53

Mån – Ons 9 – 18

Nyårsafton 9 – 13

Nyårsdagen STÄNGT

Lördag 2 jan. 9 – 13

Gott Nytt År

Publicerat i Erbjudanden från ICA Bullmark | Kommentarer inaktiverade för ICA Bullmark Öppettider V53

ICA Bullmark öppettider

Öppettider

Vecka 52

Mån-Ons 9 – 19

Julafton 9 – 12

Juldagen STÄNGT

Annandag Jul 12 – 15

God Jul

Handla i din lokala butik för en fortsatt levande landsbygd

Publicerat i Erbjudanden från ICA Bullmark | Kommentarer inaktiverade för ICA Bullmark öppettider

Byainfo nr 34

Projektföreningen Bullmark                      2015-12-04.

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland.
Byainformation nr. 34.

  • Bilagt finns inbjudan till Luciafirande i Bullmark, söndagen den 13 december kl. 18.00.
  • Årsmöte/öppet byamöte tisdagen den 26 januari 2016, Projektföreningen Bullmark. Kallelse/inbjudan sänds ut efter helgerna.

Vi önskar alla ortsbor
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR !

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 34

ICA Bullmark

Lördag den 28/11 har vi öppet kl. 9 – 16.

Vi bjuder på glögg, saffransbulle och pepparkaka.

Välkomna!

Anita och Jenny
ICA Bullmark

Publicerat i Erbjudanden från ICA Bullmark | Kommentarer inaktiverade för ICA Bullmark